Dagboek bouw/1919, 1e kwartaal

Uit Wouda's Wiki


Dagboek door opzichter W. Anema over de bouw van het gemaal. [2.]

Vanwege de grote omvang van het dagboek is het voor deze wiki opgeknipt in de volgende delen:


Januari 1919

Donderdag 2 Januari 1919

Dagboek bladzijden 168 & 169.

Tusschen en 1 en 2 Januari de schoorsteen gevallen door den wind. De metselaars aan het metselwerk Noordelijken eindgevel van het machinegebouw ketelhuis en klaar gekomen met den Oostelijken eindgevel machinegebouw. Begonnen met het metselwerk luchtkanaal langs de ketelbemetseling ketelhuis. De timmerlieden aanbrengen afvoerpijpen, stellen bouten pomp en machineblokken. De grondwerkers met monierwerkers aan het storten van de gewapend beton 2de condensatie inrichting. Foto genomen van de schoorsteen.

Tussen 1 en 2 januari waait het restant van de schoorsteen om. Foto gedateerd 2 januari 1919. Bron: fotoarchief PWS.

Vrijdag 3 Januari 1919

Klaar gekomen met het storten gewapend beton condensatie inrichting. Door de timmerlieden werd nog in hoofdzaak gewerkt aan het stellen bouten 2de stel pomp- en machineblokken en het maken van nog verschillende bekistingen. De metselaars aan den Noordelijken gevel van het ketelhuis. De heibazen met twee man aan het vervoeren en plaatsen van zandsteen op de verschillende topgevels.

Zondag 5 Januari 1919

Dagboek bladzijden 170 & 171.

Begonnen met het storten van de beton van het tweede stel pompblokken met het machineblok. Hieraan werd gewerkt door 2 heibazen, 5 timmerlieden, één smid, twee monierwerkers en 25 grondwerkers of arbeiders. De arbeiders metselaars 5 man met 3 opperlieden aan het afwerken topgevels. De overige timmerlieden aan het stellen van bekistingen voor betonwerken, profielen enz. voor de metselaars en begonnen met het te pas maken van de ramen.

Maandag 6 t/m Donderdag 9 Januari 1919

Er werd geheel gewerkt genoemd als op 5 Januari. Klaar gekomen met het storten van de beton voor het tweede stel pompblokken met machineblok en tweede condensatie inrichting. De metselaars aan het voegen van den Westelijken topgevel van het machinegebouw met portland cement specie.

Vrijdag 10 Januari 1919

Door de timmerlieden werd gewerkt aan het te pas maken van de ramen in het machinegebouw, begonnen met het stellen van de bekistingen voor de balken met vloer tusschen de pompblokken en den Zuidelijken gevel van het machinegebouw. Vier timmerlieden aan het stellen van de granieten dekzerken op de penanten zeezijde, twee timmerlieden aan het stellen topsteenen eindgevels en verder stellen profielen voor de metselaars. De metselaars aan het metselwerk kanalen voor de ketels. De heibasen met eenige sjouwer aan het stellen van de topsteenen op de gevels machinegebouw. De overige arbeiders aan het opruimen van spoor en materialen. Drie man bezig aan het opruimen en schoonmaken van de schoorsteen steen.

Zaterdag 11 Januari 1919

Er werd in hoofdzaak geheel gewerkt genoemd als op 10 Januari. Begonnen met het opmetselen Zuidelijken gevel van het ketelhuis. Aan het opruimen van de puin schoorsteen werd gewerkt door drie arbeiders, waarvan één aan het schoonmaken van de heele steenen. Met de aannemers Gebrs Broersma afgesproken over te gaan tot de aankoop van 2 ton 8 m/m betonijzer.

Maandag 13 Januari 1919

Door de metselaars werd er gewerkt aan den Zuidelijken gevel van het ketelhuis, het voegen van den Oostelijken gevel machinegebouw, aanwerken topsteenen topgevels enz. De timmerlieden aan het stellen topsteenen, bekistingen met bewapening gedeelte vloer langs den Zuidelijke gevel machinegebouw, afbreken bekistingen pompblokken enz. De heibazen aan het naar binnen brengen van de ijzeren kolom onder de looprails machinegebouw, het opruimen steiger bij de nieuwe ophaalbrug. De arbeiders aan het opruimen van het terrein, vervoeren en leggen van spoor, hulp bij de heibazen en metselaars enz. Een steenhouwer aan het bij werken hoek- en topsteenen en de loodgieter terug gekomen, om het zink in de goten ketelhuis te leggen. Aan opruimen schoorsteen als genoemd op 11 Januari.

Dinsdag 14 Januari 1919

Door het slechte weer werd er door de metselaars gewerkt aan de luchtkanalen in het ketelhuis. De timmerlieden aan het afbreken bekistingen pomp- en machineblokken en het stellen voor het gedeelte vloer langs den Zuidelijken gevel. Verder aan het stellen hoeksteenen, dekzerken penanten zeezijde enz. De heibazen aan het afbreken steigers enz. Een steenhouwer aan het bijwerken hoeksteenen, dekzerken enz. De zinkwerker aan het zinkwerk ketelhuis. De arbeiders aan het opruimen van spoor, hulp bij de metselaars en heibazen. Vijf man aan het opruimen puin schoorsteen, waarvan drie man aan het schoonmaken van steen.

Woensdag 15 Januari 1919

Dagboek bladzijden 172 & 173.

Gestort het gedeelte vloer langs den Zuidelijken gevel van het ketelhuis machinegebouw, waaraan in hoofdzaak door de timmerlieden en eenige arbeiders werd gewerkt. Verder werd er in hoofdzaak gewerkt genoemd als op 14 Januari. 's Namiddags bij goed weer door de metselaars aan de gevels.

Donderdag 16 Januari 1919

De timmerlieden aan het afbreken en opstellen bekistingen pomp- en machineblokken, het stellen van hoeksteenen N. eindgevel ketelhuis, het afbreken gedeelte steiger Oostelijken gevel machinegebouw, het stellen van een boogmal onder de luchtkanalen in het ketelhuis enz. De metselaars aan den Zuidelijken eindgevel van het ketelhuis en aan het voegwerk Oostelijken eindgevel van het machinegebouw. De heibazen aan het vervoeren dekzerken naar de penanten zeezijde met vijf sjouwers. De steenhouwer dekzerken penanten zeezijde. De zinkwerker aan het leggen van zink in de goten ketelhuis. De arbeiders aan het lossen van het aangevoerde 8 m/m ijzer 40 bos ieder van 11 stuks en lang 12 M. Verder aan het vervoeren van metselsteen, het opruimen van spoor, hout enz. Aan het opruimen van de puin schoorsteen werd gewerkt door 5 man, waarvan 3 aan het schoonmaken.

Vrijdag 17 Januari 1919

De timmerlieden aan het stellen bekistingen 3de stel pompblokken met machineblok, het te pas maken van de ramen in het groote lichtkozijn Oostelijken gevel machinegebouw, het stellen van profielen voor de metselaars enz. De metselaars aan het voegen Oostelijken gevel machinegebouw en het opmetselen Zuidelijken gevel van het ketelhuis. De heibazen aan het vervoeren dekzerken naar de penanten zeezijde en begonnen met het maken van eene stelling voor het naar binnen voeren van de pompen, waaraan door twee heibazen en vier sjouwers werd gewerkt. De steenhouwer aan de dekzerken op de penanten zeezijde. De zinkwerker aan het leggen van zink in de goten van het ketelhuis. De arbeiders aan het aanvoeren van steen, het opruimen van het terrein en het maken van een baan voor vervoer van de ketels. Aan het opruimen van de schoorsteen werd gewerkt door 5 man, waarvan drie man aan het schoonmaken. Het schoonmaken is aangenomen voor ƒ 1,50 per M³ en het vervoeren van voor ƒ 0,60.

Zaterdag 18 Januari 1919

Er werd in hoofdzaak gewerkt genoemd als 17 Januari. De metselaars klaar gekomen met het metselwerk Noordelijken eindgevel ketelhuis. Door de beide heibazen en vier sjouwers werd er gewerkt aan het maken van de stelling om vervoer pompen, waaraan ook nog door enige grondwerkers. Verder werd er door de arbeiders gewerkt aan het aanvoeren van metselsteen, opruimen terrein enz. Aan het opruimen schoorsteen werd gewerkt door 3 man, welke bezig met het schoonmaken.

Maandag 20 Januari 1919

Door de timmerlieden werd er gewerkt aan het stellen bekistingen met bouten pomp- en machineblokken. Klaar gekomen met het te pas maken van de ramen in het groote lichtkozijn Oostelijken eindgevel machinegebouw. Gesteld de stukken zandsteen Zuidelijken eindgevel ketelhuis voor afsluiting gootje's luchtkap ketelhuis. De metselaars allen aan het voegen Oostelijken eindgevel ketelhuis. De heibazen met vier sjouwers aan het maken van de stelling voor het vervoer van pompen. Door de arbeiders werd in hoofdzaak gewerkt aan het in orde brengen van het terrein voor vervoer pompen, ketels enz. Verder aan het halen van aangevoerde tegels van Lemmer, vervoeren van metselsteen naar het ketelhuis enz. Door drie sjouwers werd er gewerkt aan het opruimen van steen schoorsteen.

Dinsdag 21 Januari 1919

Dagboek bladzijden 174 & 175.

Door de metselaars werd gewerkt aan het metselen luchtkanalen in het ketelhuis, wegens vorst kon er aan de gevels weinig worden uitgevoerd. De timmerlieden aan het stellen bekistingen met bouten pomp- en machineblok 3de stel en verder aan het stellen graniet en opruimen van spoor penanten zeezijde. Verder aan het maken en stellen van profielen voor de metselaars. De heibazen met arbeiders in hoofdzaak aan het in orde brengen steigers en terrein voor het vervoeren pompen met ketels enz. Aan het opruimen van puin afbraak schoorsteen werd door 6 man gewerkt.

Woensdag 22 Januari 1919

Door de metselaars, timmerlieden, heibazen en arbeiders werd geheel gewerkt genoemd als op 21 Januari. Klaar gekomen met het stellen bouten en bekistingen 3de stel pomp en machineblokken. Aan het opruimen puin afbraak schoorsteen werd door 7 man gewerkt. Gister 21 Januari de chef monteur op het terrein geweest om nog een en ander op te nemen en te bespreken. (Mulder.) Afgesproken, dat er direct een monteur zou komen, om met het stellen van de loopkraan door te gaan en voor hulp bij de montage twee man aangenomen.

Donderdag 23 Januari 1919

Wegens vorst kan er door de metselaars niet worden gewerkt en begonnen met het sorteeren van steen. Klaar gekomen met de bekistingen en stellen bouten pomp- en machineblok 3de stel en licht ligt alles gereed om met het storten te kunnen beginnen. De timmerlieden verder aan het maken van stellingen enz voor vervoer ketels, pompen enz, het stellen van dekzerken op de penanten zeezijde. De heibazen met arbeiders aan het afbreken van steigers, het heien van palen onder de steigers voor lossen ketels. Het opruimen terrein. Aan het opruimen puin afbraak schoorsteen werd door 6 man gewerkt. Een monteur met twee man hulp begonnen aan het stellen balken onder de loopkraan in het machinegebouw.

Vrijdag 24 Januari 1919

Door de metselaars werd er gewerkt aan het sorteeren van steen en twee aan het opruimen van steen voor de losplaats pompen enz. De timmerlieden aan het stellen granieten dekzerken op de penanten zeezijde, het maken van eene stelling in het ketelhuis voor het plaatsen ketels, hulp bij het nazien bouten 3de stel pompblokken enz. De heibazen met het grootste gedeelte sjouwers aan het slaan van palen onder de losplaats ketels, het opruimen van de steigers langs den Zuidelijken gevel van het machinegebouw enz. Met den heer Eman gecontroleerd de bouten 3de stel pompblokken met het aangrenzende machineblok. Een steenhouwer de geheele week aan het hakken granieten dekzerken zeezijde. Door den monteur met twee man hulp werd gewerkt aan het hijschen van de balken onder de loopkraan. De zinkwerker klaar met het leggen van zink in de krimpen en goten.

Zaterdag 25 Januari 1919

Wegens vorst kon er door de metselaars niet worden gemetseld en bezig met het sorteeren van steen. Gesorteerd 22000 stuks. De timmerlieden aan het stellen van graniet op de penanten zeezijde, het maken van stellingen voor vervoer ketels, het te pas maken van de kelderramen enz. De heibazen met eenige arbeiders aan het heien van palen onder de steigers voor het lossen ketels, pompen enz. Verder door enige arbeiders aan het bij elkaar zoeken van hout en verleggen van spoor. Eén steenhouwer bezig op de penanten zeezijde. Zes man aan het opruimen van puin afbraak schoorsteen. Bemaling fundeeringput.

Maandag 27 Januari 1919

Dagboek bladzijden 176 & 177.

Door de metselaars werd wegens vorst niet gewerkt. De timmerlieden aan het te pas maken van ramen, het maken van een tijdelijken kraan in het ketelhuis voor het plaatsen ketels enz. De arbeiders met de heibazen aan het slaan van palen onder den steiger voor het lossen ketels. Verder werd er wegens het slechte weer zeer weinig uitgevoerd. Op het werk geweest den heer Hoofdingenieur met Ged. den heer Prengers. De leverancier de Préz met den chef monteur hier geweest, om het terrein op te nemen. Hij deelde ons mede, dat er met het vervoer van de ketels een aanvang werd genomen en met een veertien dagen op het terrein kunnen verwachten.

Dinsdag 28 Januari t/m Zaterdag 1 Februari 1919

Er werd geheel gewerkt genoemd als op 27 Januari. Wegens vorst werd er door de metselaars niet gewerkt. Er werd dus alleen gewerkt, aan de voorbereidende werkzaamheden als het maken van een loopkraan in het ketelhuis, het maken van steigers voor het lossen pompen en ketels enz. De timmerlieden begonnen met het stellen van de bekistingen van de trap voor ingang kelder enz. Eén monteur met drie sjouwers bezig aan het stellen van de balken onder de loopkraan. Met den strengen vorst werd er deze week zeer weinig uitgevoerd. Dinsdag 28 en Vrijdag 31 Januari bemaling fundeeringput.

Februari 1919

Maandag 3 t/m Zaterdag 8 Februari 1919

Wegens strengen vorst en veel sneeuw werd er deze week zeer weinig uitgevoerd. De timmerlieden (8 man) aan het stellen van de bekistingen voor trap naar den kelder, het stellen van de ijzeren kolom onder de loopkraan, het maken van bekistingen voor de betonbalken en kolommen onder de vloer machinegebouw enz. De heibazen met één sjouwer aan het naar binnen brengen van de loopkraan met onderdeelen in het machinegebouw, het trekken en opruimen van palen. Vier arbeiders geregeld aan het opruimen van de puin afbraak schoorsteen. Eén monteur met drie sjouwers geregeld aan het montereen van de balken onder de loopkraan in het machinegebouw. Woensdag 5 Februari den chef monteur hier geweest en afgesproken om na den vorst de eerste zending pompen met toebehooren zoo spoedig mogelijk te zenden. Hij deelde mij mede, dat er reeds drie zolderschuiten bij hun aan de fabriek lagen, om deze zaak te laden. Verder afgesproken, dat de monteurshulp bij met hun personeel in de ongevallenwet zou worden opgenomen. Verder geen afspraak gemaakt, dat aanleiding geeft tot aantekeningen.

Maandag 10 en Dinsdag 11 Februari 1919

Wegens strengen vorst werd er nog zeer weinig uitgevoerd en werd er gewerkt genoemd als in de week van 3 t/m 8 Februari Vier arbeiders met één jongen aan het opruimen van de puin afbraak schoorsteen. Monteur met hulp met verlof en heden morgen (Dinsdag) weer begonnen met het stellen balken onder de loopkraan, waarmee klaar gekomen. De dooi ingevallen.

Woensdag 12 Februari 1919

Door de timmerlieden werd nog steeds gewerkt aan het maken en stellen van de bekistingen voor balken en kolommen onder de vloer machinegebouw. De heibazen met de noodige hulp aan het plaatsen van een nieuwe bok op de bom voor het lossen ketels. Acht arbeiders met één jongen aan het opruimen afbraak puin van de schoorsteen. Met Gebrs Broersma afgesproken, dat de balkijzeren stijlen, thans al aan elkaar geschroefd en niet roestvrij gemaakt, weer uit elkaar worden genoemd genomen, schoongemaakt en daarna tweemaal te meniën. De monteur met zijn hulp begonnen met het monteren loopkraan. Gister (Dinsdag) naar Leeuwarden geweest en met den heer Hoofdingenieur afgesproken over een voorschot te beta geven aan Gebrs Broersma voor meerder werk, in verband met de betalen aan de aannemers van het baggerwerk van Krikke en Dikkerboom. Afgesproken het bedrag voor het baggeren van palen in zee, voor te stellen aan ge Krikke en Dikkerboom te laten toekomen en de rest ƒ 3000,– van voor Gebrs Broersma te hebben ontvangen. aan Gebrs Broersma een voorschot te geven van duurder inkoop materialen en een voorschot op meerder werk nader te overwegen. Eén en ander aan de aannemers Gebrs Broersma meegedeeld, die bezwaar maakten een mandaat op naam van Krikke en Dikkerboom af te geven. Dit bezwaar heden aan Tiemersma per telefoon meegedeeld, die den heer Hoofdingenieur hiermee in in kennis zou stellen.

Donderdag 13 Februari 1919

Dagboek bladzijden 178 & 179.

Door de timmerlieden werd er gewerkt aan het stellen van de bekistingen kolommen met balken onder de vloer in het machinegebouw, en het aanbrengen afvoerpijpen ketelhuis en twee aan het in orde brengen steiger voor het lossen ketels. De heibazen met twee man aan het plaatsen van de topsteenen op de eindgevels van het ketelhuis. Acht arbeiders met één jongen aan het opruimen puin afbraak schoorsteen. Eén monteur met drie sjouwers aan het stellen loopkraan.

Vrijdag 14 en Zaterdag 15 Februari 1919

De timmerlieden nog bezig met het maken en stellen bekistingen kolommen en balken onder de vloeren machinegebouw. De heibazen met één sjouwer aan het verzamelen en opstapelen van hout. Zeven arbeiders met één jongen aan het opruimen afbraak schoorsteen. Vrijdag middag om drie uur twee heibazen met één sjouwer begonnen met het aanvoeren onderdeelen loopkra hulpkraan, waarmee Zaterdag middag klaar gekomen. De monteur Vrijdag klaar gekomen met monteeren loopkraan en begonnen met de hulpkraan.

Maandag 17 Februari 1919

Door de timmerlieden wordt nog gewerkt aan het maken en stellen bekistingen kolommen en balken onder de vloer van het machinegebouw. De heibazen met één sjouwer aan het opruimen steigerpalen enz. De overige arbeiders aan het opruimen afbraak schoorsteen, waaraan door zeven man met één jongen wordt gewerkt. Den uitvoerder Plas nogmaals gewaarschuwd voor het vele gebruik van het gecreosoteerde hout. Dooi weer ingevallen.

Dinsdag 18 Februari 1919

Begonnen met het storten van de beton voor de trap ingang kelder en verbinding tusschen machinegebouw en ketelhuis. Hieraan werd gewerkt door één monierwerker, twee heibazen en enkele arbeiders. De timmerlieden nog aan het stellen van de bekistingen en maken kolommen en balken onder de vloer machinegebouw. Vijf arbeiders nog aan het opruimen afbraak schoorsteen. Eén monteur even als gister met drie sjouwers aan het stellen hulpkraan.

Woendag 19 en Donderdag 20 Februari 1919

Door de timmerlieden werd gewerkt aan het stellen en maken van de bekistingen voor de kolommen met balken onder de vloer machinegebouw. Gestort de beton voor de trap ingang kelder met het eerste gedeelte vloer boezemzijde. (zie weekrapport no 117) Hieraan werd door de monierwerker, heibazen en eenige arbeiders gewerkt. Zoo tusschentijds werd er gewerkt aan het opruimen afbraak schoorsteen.

Vrijdag 21 Februari 1919

Door al het volk, zoowel timmerlieden, heibazen en arbeiders werd er gewerkt aan het beton storten. Men begon met te werken van ’s morgens half zeven tot ‘s avonds zes uur. Beton gestort in het derde stel pompblokken met machineblok.

Zaterdag 22 Februari 1919

Dagboek bladzijden 180 & 181.

Er werd geen beton gestort, omdat er spoor verlegging moest plaats hebben en de bekisting konden stellen voor de vliegwielkast. De timmerlieden aan het stellen bekistingen en de arbeiders aan het verwerken zand en grind en verleggen spoor. Twee man aan het opruimen afbraak schoorsteen.

Maandag 24 Februari 1919

Klaar gekomen met het storten van de beton voor het derde stel pompblokken met machineblok, waaraan door al het volk behalve de timmerlieden werd gewerkt. De timmerlieden aan het stellen bekistingen kolommen met balken onder de vloer machinegebouw. Begonnen met het plaatsen van het glas in de luchtkappen op het ketelhuis. Nogmaals met de aannemers gesproken over het brengen van stortsteen langs de Oostkant van de dam, wat zij beloofden nog deze week aan te beginnen. De werkkracht is aanmerkelijk vermeerden zie weekrapport no 118. Aan het opruimen van de schoorsteenpuin werd er gewerkt aan door twee man.

Dinsdag 25 Februari 1919

De timmerlieden aan het stellen en maken bekistingen voor de kolommen met balken onder de vloeren in het machinegebouw, het te pas maken van de ramen tweede helft in het machinegebouw, hulp bij het plaatsen van glas in de luchtkap ketelhuis enz. De heibazen aan het maken van eene stelling voor het vervoer ketels met nog drie sjouwers. De monierwerkers aan het buigen van ijzer voor de balken onder de vloer. De arbeiders aan het aanvoeren van zand voor aanvulling onder de keldervloer, het teeren van de betonwerken enz. De metselaars aan het voegen eindgevels ketelhuis. Aangevoerd een schip met steenkolen ... ton.

Woensdag 26 Februari 1919

Door de timmerlieden, metselaars, heibazen en monierwerkers werd geheel gewerkt genoemd als op 25 Februari. De arbeiders klaar gekomen met de aanvulling grootste helft onder den keldervloer. Begonnen met het maken van eene helling voor het vervoer van zand tusschen Zuidelijken gevel machinegebouw en frontmuur sluishoofden. J. Héres met een paar man aan het opruimen steigers, gebruikt voor het vervoer van beton naar de penanten zeezijde. Twee aan het opruimen afbraak schoorsteen.

Donderdag 27 Februari 1919

Er werd geheel gewerkt genoemd als op 25 en 26 Februari. De timmerlieden begonnen met het te pas maken van de ramen in het ketelhuis. De monteur klaar gekomen met het stellen hulpkraan voor het lossen pompen enz. Enkele arbeiders begonnen met het onder het zandprofiel te brengen van de omlegging zeedijk. (Oostkant.) Twee man aan het opruimen afbraak schoorsteen. Gestort de beton voor de kolommen 2de gedeelte vloer 26 Februari. Gestort de beton voor de trap vanaf de het penant (verlengde walmuur) naar het bordes langs den gevel machinegebouw boezemzijde.

Vrijdag 28 Februari 1919

Door de timmerlieden werd er gewerkt aan het stellen bekistingen en bewapening tusschen machineblok 1 en 2 vanaf het ketelhuis. De grondwerkers bezig met het in orde brengen van de baan voor vervoer van zand tusschen muur machinegebouw en frontmuur sluishoofden. De metselaars bezig met het voegwerk eindgevels ketelhuis. Twee man bezig met het opruimen afbraak schoorsteen. De heibazen bezig met het in orde brengen van de oprit voor het vervoer van de ketels. Een vertegenwoodiger van Rijsdijk hier geweest om den steiger op te nemen. Vertrokken naar Utrecht.

Maart 1919

Zaterdag 1 Maart 1919

Dagboek bladzijden 182 & 183.

Gestort de beton voor het gedeelte vloer met balken tusschen 1ste en 2de machineblok vanaf het ketelhuis, waaraan door de arbeiders met monierwerkers werd gewerkt. De timmerlieden begonnen met het afbreken van de bekistingen 3de stel pompblokken met machineblok. De metselaars nog aan het voegwerk ketelhuis. De heibaas met enkele sjouwers aan het maken van eene stelling voor het vervoer ketels. Naar de machinefabriek „Jaffa” geweest om eens te informeeren naar het vervoer van de pompen. Afgesproken de volgende week met het opladen en vervoeren te beginnen en dachten met ± een veertien dagen te Lemmer te zijn met de eerste zending, bestaande uit vier pompen met toebehoren.

Maandag 3 Maart 1919

Door al de timmerlieden werd er gewerkt aan het afbreken derde stel en begonnen met het optimmeren vierde stel pompblokken met machineblokken. De metselaars begonnen met het voegwerk in het machinegebouw en Oostelijken gevel van het ketelhuis. De arbeiders aan het aanvullen met zand tusschen den Zuidelijken gevel machinegebouw en frontmuur sluishoofden. De heibazen aan het verzamelen van de noodige palen onder de rookkanalen. Twee man nog steeds aan het opruimen afbraak schoorsteen.

Dinsdag 4 Maart 1919

Er werd geheel gewerkt genoemd als op 3 en 4 Maart. Met de aange aannemers afgesproken om de aanvulling met zand langs den Zuidelijken gevel van het machinegebouw niet over de volle lengte tot de bepaalde hoogte te doen plaats hebben. Met de Oostelijken helft ook te wachten, totdat de vloer op 2,70 M + N.A.P. is gestort. Een monteur van de Vries en Robbé gekomen om de draairamen in de luchtkap ketelhuis af te stellen.

Woensdag 5 Maart 1919

Door al de timmerlieden werd er gewerkt aan het stellen bekistingen met bouten 3de stel pompblokken met bijbehoorend machineblok. De monierwerkers aan het stellen van de bewapening in deze pompblokken. De metselaars aan het binnen voegwerk machinegebouw en buitenvoegwerk ketelhuis. Voegspecie binnen ¼ portlandcement, 3 schelpkalk, één scherpzand en 2 x zachtzand. Buiten voegspecie met ½ portlandcement. De heibazen met het verzamelen van heipalen onder de rookkanalen. De arbeiders aan het aanvoeren van zand voor aanvulling tusschen gevelmuur machinegebouw en frontmuur sluishoofden. Eman gekomen voor het controleeren van de bouten in de machin pompblokken, maar waren hier nog niet mee klaar. Nogmaals en bij de aannemers op aangedrongen om stortsteen te brengen langs de Oostkant van de dam. Aangevoerd een 15 ton steenkolen.

Donderdag 6 Maart 1919

Door de timmerlieden en metselaars werd er geheel gewerkt genoemd als op 6 Maart. Begonnen met het inspuiten van de palen onder de rookkanalen. Door de arbeiders werd wegens het slechte weer de halve dag niet gewerkt. ’s Middags aan het verleggen van spoor, het schoonmaken en smeren van de kipkarren, het verwerken van grind en zand om de volgende dag te kunnen betonstorten. Aangevoerd 15 ton steenkolen, welke met het vorige schip direct werden gelost. Klaar gekomen met het stellen bekistingen met bouten 4de stel pompblokken met machineblok, maar niet geheel klaar om te kunnen storten.

Vrijdag 7 Maart 1919

Dagboek bladzijden 184 & 185.

Tot ’s middags twaalf uur werd er door de arbeiders met heibazen en monierwerkers gewerkt aan het storten van beton laatste stel pompblokken met het aangrenzende machineblok. Wegens het slechte weer kon hieraan ’s middags niet worden gewerkt. De timmerlieden hulp bij het nazien van het stellen bouten en begonnen met het maken van de bekistingen voor de kolommen middelste gedeelte vloer boezemzijde. De metselaars aan het binnen voegwerk in het machinegebouw. Twee man aan het opruimen afbraak steen van de schoorsteen. Uitgezet de plaats voor de dienstwoningen.

Zaterdag 8 Maart 1919

Er werd geheel gewerkt genoemd als op 7 Maart. Enkele timmerlieden bezig met het stellen van de bekisting vliegwielkast. Begonnen met het stellen van de profielen voor de bijbouw tegen het ketelhuis. Deze week een monteur van de Vries en Robbé bezig met het afstellen van de ramen in de luchtkap op het ketelhuis. Op het werk geweest de Heeren Commissaris der Koningin, Ged. Hiemstra en Hoofdingenieur.

Maandag 10 Maart 1919

Eerste transport pomponderdeelen op het oogenblik van vertrek. Bron: Gedenkboek Jaffa.

Door de timmerlieden werd er gewerkt aan het stellen profielen en kozijnen bijbouw, het maken en stellen bekistingen kolommen met balken middelste gedeelte vloer boezemzijde enz. De metselaars aan het afwerken penanten zeezijde, het binnen voegwerk machinegebouw en buitenvoegwerk ketelhuis. Klaar gekomen met het storten van de beton laatste stel pompblokken met machineblok, waaraan door de heibazen, monierwerkers en alle arbeiders werd gewerkt. De monteur klaar gekomen met het afstellen van de ramen in de luchtkap. Te Lemmer binnen gekomen de zolderschuiten met de ketels. (12 stuks)

Dinsdag 11 Maart 1919

Door de timmerlieden en metselaars werd gewerkt genoemd als op 10 Maart. De heibazen met enkele sjouwers aan het plaatsen van de dennenpalen onder de rookkanalen en het opruimen steiger bij de directiekeet. De monierwerkers met een paar man aan het buigen van de bewapening voor de balken onder de vloer. De overige arbeiders aan het karren van zand voor aanvulling langs het gebouw zeezijde. Op het terrein per zolderschuiten aangevoerd 12 ketels. Een telegram aan de P Deprez gestuurd om een monteur te willen zenden voor het stellen van de stoelen onder de ketels.

Woensdag 12 Maart 1919

Door de metselaars, timmerlieden, heibazen en monierwerkers werd gewerkt genoemd als op 11 Maart. Klaar gekomen met de zand aanvulling langs het machinegebouw. Gestort een blok stampbeton in het ketelhuis. De heibazen met enkele timmerlieden aan het in orde brengen van de stelling voor het vervoer van de ketels. Twee metselaars met enkele sjouwers aan het dicht metselen van het ingestorte gedeelte muur van de cementloods. Op het werk gehad den schilder Wits om en afgesproken de volgende week een twee schildersknechten te sturen, om balken voor de ketelbemetseling te meniën en met een veertien dagen of drie weken twee knechten te sturen, die voorlopig hier blijven.

Donderdag 13 Maart 1919

De metselaars begonnen met het optrekken van de bijbouw en verder werd er gewerkt aan het binnen voegwerk van het machinegebouw. De timmerlieden aan het stellen bekistingen met balken voor de vloer in het machinegebouw, het in orde brengen van de stelling voor het vervoer van de ketels, hulp bij de metselaars enz. De monierwerkers met enkele sjouwers aan het buigen van het ijzer bestemd voor de balken onder de vloer in het machinegebouw. Gestort de beton in de kolommen middelste gedeelte vloer machinegebouw boezemzijde. Verder werd er gewerkt aan het aanvoeren van metselsteen, hulp bij de heibazen en timmerlieden enz. Twee man nog geregeld aan het opruimen afbraak van de schoorsteen. De eerste ketel op het terrein gelost en kunnen de aannemers beginnen met het naar binnen brengen van deze ketel, doch zijn hiervoor met de stelling nog niet geheel klaar.

Vrijdag 14 Maart 1919

Dagboek bladzijden 186 & 187.

Door de metselaars en timmerlieden werd er geheel gewerkt genoemd als op 13 Maart. De heibazen met enige sjouwers, welke niet noodig bij het in ord aanvoeren van steen enz. voor de metselaars, aan het in orde brengen van de stellingen en oprit voor vervolg van de ketels enz. Heden morgen de tweede ketel gelost en werd aan de flens beschadigd. Heden morgen de middag de derde ketel gelost en geraakt door het breken van den steiger te water. Oorzaak hiervan nog niet uitgemaakt en was zelf niet op terrein aanwezig. Naar Joure geweest om eiken hout te keuren voor de deuren.

Zaterdag 15 Maart 1919

Er werd weer geheel gewerkt genoemd als op 14 Maart en klaar gekomen met het metselwerk aan de bijbouw. Klaar gekomen met het maken van de stelling met oprit voor vervoer van de ketels. Aan het lossen van de ketels kon niet woren gewerkt en waren deze sjouwers bezig met het lossen van de kleine stukken. Met den heer Ingenieur afgesproken, om den ketel te lichten met de bom en hieraan Maandag morgen te beginnen, wat aan de aannemers Gebrs Broersma meegedeeld.

Maandag 17 Maart 1919

Door de metselaars werd er gewerkt aan het afwerken penanten zeezijde, het voegen bijgebouw en het binnen voegwerk machinegebouw. De timmerlieden aan het stellen bekistingen betonvloer machinegebouw, bekistingen voor de betonblokken ventilators in het ketelhuis enz. De heibazen met enkele timmerlieden en sjouwer aan het in orde brengen van de helling met stelling voor het vervoer van de ketels. De overige grondwerkers aan het aanvoeren van steen, het onder profiel brengen van de omlegging zeedijk Oostkant enz. Gister (Zondag) Rijsdijk hier geweest, om inlichtingen te nemen over breken van den steiger bij het lossen 3de ketel. Ging er niet mee accoord om de volgende morgen te beginnen met het lichten van deze ketel door middel van de bom.

Dinsdag 18 en Woensdag 19 Maart 1919

Door de timmerlieden en metselaars werd er gewerkt genoemd als op 17 Maart. Door de heibazen met de noodige hulp werd één ketel naar binnen gebracht en op de plaats gesteld. Van middag werd er begonnen met het naar binnen brengen van de 1ste bovenketel. Deprez hier geweest om nadere inlichtingen te nemen over het stopzetten lossen van de ketels. Door hem werd orders gegeven om met het herstellen beschadigde bovenketel te beginnen en met het lichten van den derde ketel te wachten op nader bericht, waarover met spoed zou worden beslist. Met Boezeman gesproken over het vertrek van de eerste zending uit Amsterdam en deelde mij mede, dat de zee daar nogal onstuimig was en de loods zoo niet wilde vertrekken. Voor ons hier onbegrijpelijk, want prachtig weer en de zee zeer kalm beide dagen.

Donderdag 20 Maart 1919

Dagboek bladzijden 188 & 189.

Over het lichten en verder lossen ketels van Gebrs Deprez nog geen bericht ontvangen. In afspraak met den heer Hoofdingenieur een telegram gestuurd om te beslissen, zie copieboek. Door de heibazen met enkele sjouwers werd de eerste bovenketel naar binnen gebracht en hersteld door de monteurs met de Boer. Gestort de beton voor het midden gedeelte vloer boezem- en zeezijde in het machinegebouw, waaraan in hoofdzaak door al de sjouwers werd gewerkt. De timmerlieden aan het afbreken laatste bekistingen pompblokken met machineblok en het stellen van de bewapening in de vloer zeezijde. De metselaars aan het afwerken penanten zeezijde, het binnen voegwerk machinegebouw en buiten voegwerk bijgebouw. Nog steeds twee man bezig aan het opruimen afbraak schoorsteen. Gebrs Broersma toegestaan over te gaan tot aankoop 400 zak pot portlandcement tegen een inkoopsprijs van ƒ 89,– per 1000 KG. Gekomen twee ververs knechten van Wits om met het verfwerk te beginnen.

Vrijdag 21 Maart 1919

Heden avond ontvingen Gebrs Broersma opdracht van de verzekering om te kunnen beginnen met het lichten ketel en in orde brengen steiger aangenomen voor ƒ 175,–. Op het terrein aangevoerd de ramen met glas. Door de timmerlieden en metselaars werd gewerkt genoemd als op 20 Maart. De eerste bovenketel zuiver gesteld, waaraan werd gewerkt aan door de heibazen met enkele sjouwers. Aan Gebrs Broersma opgedragen te kunnen beginnen met het graven van de fundeeringput voor de woningen, waaraan door het grootste gedeelte van de grondwerkers werd begonnen. Aangevoerd 100 zak portlandcement van Harlingen.

Zaterdag 22 Maart 1919

Door de metselaars werd nog gewerkt aan het afwerken penanten en binnen voegwerk machinegebouw. De timmerlieden bezig met de betimmeringen balken en kolommen laatste gedeelte vloer in het machinegebouw. De heibazen met enkele sjouwers begonnen met het in orde brengen van de bom voor het lichten van de ketel. De grondwerkers in hoofdzaak bezig met de ontgraving van de fundeeringput voor de woningen. Verder werd er nog gewerkt aan het onder profiel brengen omlegging zeedijk Oostkant. Zondag morgen den ketel gelicht en op den steiger gebracht tot op het terrein.

Maandag 24 Maart 1919

Door de timmerlieden werd er nog gewerkt aan de bekisten voor de vloeren in het machinegebouw. De metselaars aan het afwerken penanten zeezijde en de voegers aan het binnenvoegwerk machinegebouw. De heibazen met enkele sjouwers aan het in orde brengen van den steiger voor het lossen ketels. De monierwerkers met enkele sjouwers aan het buigen en vlechten van de bewapeningen voor balken met vloeren machinegebouw. De grondwerkers aan het graven van de funderingput voor de woningen, welk zand wordt benut voor aanvulling in het ketelhuis. Nog steeds twee man aan het opruimen van de afbraak schoorsteen. Wegens vorst werd door de metselaars weinig uitgevoerd.

Dinsdag 25 Maart 1919

Door de timmerlieden werd er gewerkt aan de bekistingen vloer in het machinegebouw. Wegens vorst kon er door de metselaars buiten niet worden gewerkt en begonnen met het maken van de steigers voor de voegers. Door de voegers werd nog doorgewerkt aan het binnen voegwerk machinegebouw. Heibazen klaar gekomen met het maken van den steiger en met het ketellossen werd weer begonnen. Verder werd er gewerkt genoemd als op 24 Maart.

Woensdag 26 Maart 1919

Dagboek bladzijden 190 & 191.

Door de timerlieden werd nog gewerkt genoemd als op 24 en 25 Maart. Door de metselaars en opperlieden werd wegens vorst niet gewerkt. Een paar metselaars bezig met het inhakken van gaten voor oplegging gewapende balken onder de vloeren machinegebouw. De monierwerkers met enkele sjouwers nog bezig met de bewapening voor de vloer in het machinegebouw. De heibazen met enkele sjouwer nog aan het vervoer van de ketels. De arbeiders aan het vervoeren van zand komende uit de ontgraving fundeeringput woningen en wordt gebruikt voor aanvulling in het ketelhuis. ’s Middags werd er gewerkt aan het storten beton kolommen onder de vloer machinegebouw en een gedeelte vloer langs de gevel zeezijde. Op het werk geweest de heer Hoofdingenieur met de teekenaars van het bureau en schilder Wits. Met de aannemers Gebrs Broersma werd afgesproken om in April te mogen beginnen met de ontgraving zeedijk en dan de buiten taluds van de nieuwe gedeelten zeedijk eerst afwerken. Gebrs Broersma en uitvoerder Plas meegedeeld dat de nog te verwerken graniet opgeruimd en schoongemaakt moest worden en dat de heer Hoofdingenieur over de behandeling van dit materiaal ook slecht te spreken was.

Donderdag 27 Maart 1919

De timmerlieden aan het stellen bekistingen en bewapening laatste gedeelte vloer in het machinegebouw. Door de metselaars werd niet gewerkt wegens geringen vorst. De heibazen met enkele sjouwers bezig met het vervoer en plaatsen ketels. Heden avond waren er vier gesteld en acht gelost. Wegens het slechte weer werd er door de grondwerkers de halve dag niet gewerkt. 's Middags werd er gewerkt aan het graven van de fundeeringput voor de woningen, welk zand wordt gebruikt voor aanvulling in het ketelhuis.

Vrijdag 28 Maart 1919

De timmerlieden nog bezig met het stellen van de bekistingen voor de vloer in het machinegebouw. Door de metselaars en voegers werd wegens vorst niet gewerkt en binnen aan het steigeren voor de voegers. ’s Middags een gedeelte betonvloer in het machinegebouw gestort. De heibazen aan het vervoeren en stellen van de ketels. De sjouwers of arbeiders aan het graven van de fundeeringput voor de woningen, welk zand uit de ontgraving wordt gebruikt voor de aanvulling in het ketelhuis enz.

Zaterdag 29 Maart 1919

Klaar gekomen met de betonvloer in het machinegebouw en de beton voor het laatste gedeelte gestort. De metselaars aan het stellen van de stukken graniet in de rollagen boezemzijde. De voegers aan het binnen voegwerk in het machinegebouw. De heibazen met enkele sjouwer aan het vervoeren en stellen van de ketels. De grondwerkers aan het ontgraven van de funderingput, waarvan het uitkomende zand wordt gebruikt voor aanvulling in het ketelhuis enz. Aangekomen de 1ste zending pompen. Klaar gekomen met het lossen van de ketels.
Volgende deel ──>