Dagboek bouw/1918, 3e kwartaal

Uit Wouda's Wiki


Dagboek door opzichter W. Anema over de bouw van het gemaal. [2.]

Vanwege de grote omvang van het dagboek is het voor deze wiki opgeknipt in de volgende delen:


Juli 1918

Maandag 1 Juli 1918

Dagboek bladzijden 114 & 115.

Er werd nog geheel gewerkt genoemd als op 25 t/m 29 Juni Weer kunnen beginnen met het afgeslagen gedeelte van de dam en met Gebrs Broersma afgesproken, om eerst de teen er geheel door te brengen, voordat met het opspuiten van zand wordt begonnen. De walmuur is niet verder overgegeaan.

Dinsdag 2 en Woensdag 3 Juli 1918

Dagboek bladzijden 116 & 117.

Er werd in hoofdzaak nog gewerkt genoemd als op 25 t/m 29 Juni. De laatste sluisdeur zoover klaar gekomen, dat er met het breeuwen kan worden begonnen. Dinsdag avond met Gebrs Broersma, Dikkerboom, Krikke en opzichter Jansma gesproken over de stormschade van Zaterdag 22 Juni. De aannemers wenschten dit niet te verrekenen per M³, wat het zand betreft, maar per dag en één dag baggeren te stellen op ƒ 600,–, waarop ik hun heb te kennen gegeven, dat dit niet ons bedoeling is en zeer zeker ook niet van den heer Hoofdingenieur. Opzichter Bloembergen hier gekomen. Gestort de gewapend beton balk over de zuigbuizen voor uitbouw kantoortje's.

Donderdag 4 Juli 1918

De heer Hoofdingenieur op het werk geweest. Met Joh. Broersma afgesproken over het aanspuiten van het zand aan de dam met den storm d.t. 22–Juni weggeslagen, volgens mijn opgaaf 850 M³. Afgesproken hiervoor aan Krikke en Dikkerboom te vergoeden een bedrag van ƒ 1000,– Verder met Joh. Broersma gesproken over het de aansluitingen van de nieuwe gedeelten zeedijk en het inhangen van de sluisdeuren, dat hieraan zoo vlug mogelijk moet worden gewerkt. Joh. Broersma heeft ons geantwoord, wat het ook moest kosten, de sluisdeuren kwamen er dezen herfst nog voor. Er werd geheel gewerkt genoemd als op 1 Juli.

Vrijdag 5 Juli 1918

De metselaars klaar gekomen met het metselwerk penanten boezenzijde en begonnen met den vleugelmuur (Oostkant.) zeezijde, welke reeds was opgemetseld tot ± 1 Meter boven N.A.P. Begonnen met storten van de betonvoet onder den Zuidelijken gevel van het machinegebouw. Hieraan werd gewerkt door al de timmerlieden en een gedeelte van de grondwerkers. De overige arbeiders en grondwerkers aan het maken van de dam en laden van de klei.

Zaterdag 6 Juli 1918

Er werd geheel gewerkt genoemd als op 5 Juli. Afgegeven weekrapport no ...

Maandag 8 Juli 1918

Klaar gekomen met het betonstorten van de beton voor den voet onder den Zuidelijken- en Oostelijken gevel van het machinegebouw. De metselaars bezig met het metselen W Oostelijken vleugelmuur en tusschen penanten zeezijde. De steenzetters met eenige grondwerkers aan het maken van de dam. De andere grondwerkers aan het aanvoeren van metselsteen enz.

Dinsdag 9 Juli 1918

Door de metselaars werd gewerkt genoemd als op 8 Juli en begonnen met het stellen van de bovenste slag- en hoekstijlen op de penanten met Oostelijken vleugelmuur zeezijde.

De timmerlieden begonnen met het stellen van de bekistingen voor de pomp- en machineblokken 2de helft. Begonnen met het lossen van een aak basalt deze week in Lemmer aangekomen, 345 last volgens opgaaf van den schipper. Verder werd er gewerkt aan het maken van de dam en het aanvoeren van de daarvoor benoodigde materialen.

Woensdag 10 Juli 1918

Er werd geheel gewerkt genoemd als op 9 Juli. Door Jansma werd aanmerkingen gemaakt op de klei, welke werd gegraven uit de zeedijk. Hierover vielen tusschen Joh. Broersma en Jansma heel wat woorden. Door Joh. Broersma werd aan v/d Plas Sr orders gegeven hem niets van de opzichters aan te trekken en de klei te laden, zoals het daar zat. Jansma wenschte niet meer naar het kleiladen om te zien en hield Bos hierover toen toezicht. Ook hij kreeg van v/d Plas antwoord je hebt hier niets te zeggen, doe het zelf enz. ’S Avonds in tegenwoordigheid van de andere opzichters met de aannemers over het kleiladen gesproken en heb ik orders gegeven eens te probeeren op een andere plaats te laden.

Donderdag 11 Juli 1918

Dagboek bladzijden 118 & 119.

Jansma naar Leeuwarden geweest om met den heer Hoofdingenieur te spreken over de kleigrond komende van de zeedijk en het brutaal optreden van Joh. Broersma en den uitvoerder v/d Plas Sr. De kleigrond bleek op de andere plaatsen nog slecht te zijn, vermengd met zand, wat de aannemers er niet voldoende wenschten uit te houden en wat ook moeilijk werk was. Dit gebeurde in het begin beter dan de laatste dagen en grond meer gemengd, zoodat ik mij genoodzaak vold voelde, deze klei af te keuren. Aan de dam weer enige stormschade. ’S Morgens op de dam, achtte ik het noodig nog enkele plaatsen met riet en basalt te verdedigen wat in overleg met Jac. Broersma gebeurde. Een half uur later kwam ook Joh. Broersma en begon zonder zich eerst van de noodzakelijkheid te overtuigen mij uit te maken van geld verknoeien, ophitsen tegen den Hoofdingenieur, dat de zaak niet goed was verdedigd enz. Ik ben kalm gebleven en gezegd, wanneer zij het niet noodig oordeelden, maar met op de houden, wat mij een half uur later bleek ook was gebeurd. Er werd deze dag enkel door de steenzetter aan de dam gewerkt. De metselaars aan het metselen penanten zeezijde. De timmerlieden aan het stellen van de bekistingen pomp- en machineblokken (Oostkant.) Verder aan het stellen van graniet, het lossen van vuurvaste steen, het lossen van zuilenbasalt, het steken van turf enz.

Vrijdag 12 Juli 1918

Wegens ongunstig weer werd er weinig aan de dam gewerkt enkel door de steenzetters. Den heer Ingenieur op het werk geweest om de kleigrond komende van de zeedijk te onderzoeken en eens op te nemen de puin onder de basaltglooiing. De Ingenieur keurde ook de kleigrond af en met ons overtuigd, dat er te weinig puin onder de glooiing kwam, waarover wij met de aannemers dikwijls verschil hadden. De Ingenieur noodigde de aannemers met mij uit, om morgen op het bureau te komen en samen één en ander met den heer Hoofdingenieur te bespreken.

Zaterdag 13 Juli 1918

Naar Leeuwarden geweest om met den heer Hoofdingenieur en Ingenieur gesproken over de werkwijze van de dam enz. Aan den Heeren Hoofdingenieur te kennen gegeven, dat de klei komende uit de zeedijk niet voldoende meer was, om te gebruiken voor de dam, wat de Ingenieur dan ook bevestigde. Verder er op aangedrongen om er bij de aannemers op aan te dringen, dat er voortgang moest worden gemaakt met de omlegging zeedijk en het afhangen van de sluisdeuren, om voor den herfst veilig te zijn. Verder werd er nog gesproken over het onbeschoft optreden van Joh. Broersma en v/d Plas Sr tegen den opzichters, het ontlasten van den walmuur, enz versterking walmuur enz. Door den heer Hoofdingenieur werd de aannemers opgedragen kleigrond aan te voeren en niet meer van de zeedijk te gebruiken, puin voor vlijlagen aan te voeren, de uitgraving in de zeedijk met zand te vullen, eene begroting geven van het aanbrengen kraagstuk op het eind van de dam, ± 100 M¹ lengte en breed 10 Meter. Begrooting versterking walmuur volgens eene door mij te verstrekken teekening. Direct te beginnen met aansluiting zeedijk en het inbrengen van de sluisdeuren enz.

Maandag 15 Juli 1918

Dagboek bladzijden 120 & 121.

Er werd door de metselaars gewerkt aan het metselen penanten zeezijde. De timmerlieden in hoofdzaak aan het maken van de steigers, het afbreken van de bekistingen betonvoet Zuidelijken gevel machinegebouw, het stellen van de bekistingen pomp- en machineblokken enz. De heibazen met enkele losse werklieden aan het stellen en plaatsen van granietstukken penanten zeezijde. De steenzetters begonnen met het schoonmaken stortebed. De grondwerkers aan het graven van een sleuf voor afstrooming van het water bij het opspuiten van het terrein, het vervoeren van spoor, het aanbrengen van metselsteen, het brengen van zand boven boven de gewelven boezemzijde enz. Verder hulp bij het maken van steigers enz.

Dinsdag 16 Juli 1918

Er werd in hoofdzaak gewerkt genoemd als op 15 Juli. Aangevoerd de teakhouten deurkozijnen. Eene lading steenkolen, waarmee begonnen te lossen. De grondwerkers met het opwerpen van eene kade op het terrein van ophooging. Twee steenhouwers begonnen met het verhakken van de Beiersche graniet, wat voor rekening van de Provincie komt.

Woensdag 17 Juli 1918

Er werd in hoofdzaak gewerkt genoemd als op 15 en 16 Juli. Begonnen met het naar beneden brengen van de eerste sluisdeur. Vijf steenzetters begonnen met het uitbreken van het bestaande gedeelte kapglooiing en opnieuw zetten. Begonnen met het aankarren van zand aanlegging zeedijk Oostkant. Joh. Broersma hier gehad en hem ter hand gesteld een teekening voor versterking walmuur, waarvan volgens afspraak met de heer Hoofdingenieur door hun eene opgaaf zou worden gegeven. Verder deelde Broersma mij mede, dat zij eene prijsopgaaf zouden geven van een kraagstuk lang 100 Meter en breed 10 Meter. Hiervoor reeds aangekocht 5000 bos Hollandsche rijs en 5000 bos Geldersch rijs à ƒ 0,14 per bos volgens mededeeling van Joh. Broersma. De verhouding van de Geldersche bos met de Hollandsche bos kan worden gerekend 5 tegen 1.

Donderdag 18 Juli 1918

De metselaars nog aan het metselen midden penant zeezijde, waarmee heden middag klaar gekomen. Begonnen met het metselwerk Zuidelijken gevel van het machinegebouw. De timmerlieden aan het stellen van profielen, bekistingen voor pomp- en machineblokken enz. Wegens het onstuimige weer konden de steenzetters niet werken aan de kapglooiingen en allen begonnen met het afwerken stortebed. Vijftien grondwerkers werkzaam in de turf en de overigen bezig met het aanvoeren van zand omlegging zeedijk (Oostkant) het vervoeren van metselsteen enz. De heibazen met enkele losse werklieden aan het maken ven een steiger voor het vervoeren van de sluisdeuren. Twee steenhouwers aan het afwerken van de slagstijlen en twee aan het bewerken van de gewijzigde stukken Beiersch graniet. De hoeveelheid werklieden opgenomen en bedroeg ± 112 man. Door Joh. Broersma werd mij in tegenwoordigheid van de andere opzichters de vraag gesteld, hoe de verrekening plaats had van de specie, welk wordt gebruikt bij het afwerken van het stortebed. Geantwoord, dat deze specie volgens mijne meening was opgenomen in de M² zetwerk.

Vrijdag 19 Juli 1918

De metselaars aan het metselwerk Zuidelijke gevel van het machinegebouw en de Westelijke helft is thans opgemetseld tot onderkant lichtkozijnen. De timmerlieden aan het stellen van profielen en kozijnen rondom het machinegebouw. De steenzetters aan het afwerken van het stortebed en het aangieten van de voegen met betonspecie van de samenstelling 1 portlandcement 2 zand en 3 grind. De grondwerk aan het aanvoeren van zand voor omlegging zeedijk Oostkant. De arbeiders en overige grondwerkers aan het aanvoeren en schoonmaken van metselsteen, het lossen van materialen enz. De heibazen aan het trekken van de damposten en afdamming zeedijk en het maken van een steiger voor het vervoeren van de sluisdeuren.

Zaterdag 20 Juli 1918

Dagboek bladzijden 122 & 123.

De metselaars aan het metselwerk Zuidelijken gevel van het machinegebouw. De timmerlieden aan het stellen van kozijnen, profielen enz. De steenzetters aan het afwerken stortebed. De grondwerkers nog aan het aanvoeren van zand voor omlegging zeedijk (Oostkant.) Jan Héres met 3 man aan het trekken damwand afdamming zeedijk en W. Héres met 3 man aan het maken steiger sluisdeuren.

Maandag 22 Juli 1918

De metselaars begonnen met het metselwerk Noordelijken gevel machinegebouw en begonnen klaar gekomen met den Zuidelijken gevel tot onderkant lichtkozijnen of bovenkant granieten stukken onder de lichtkozijnen. De steenzetters klaar gekomen met het afwerken stortebed me en begonnen met het ontvangbed. De grondwerkers in hoofdzaak nog bezig aan het aanvoeren van zand voor omlegging zeedijk (Oostkant.) Eenige stormschade aan de dam vanaf Zaterdag middag tot Maandag morgen en een zolderschuit van de aannemers gezonken en vernield. Bezig met het opzoeken van het hout van de stuk geslagen zolderschuit. Met Jac. Broersma en Dikkerboom bij den heer Hoofdingenieur geweest om te spreken over het baggerwerk, in verband met de palen, die wij tegenkomen en het aanspuiten van zand bij de stormschade. De baggerlieden Krikke en Dikkeboer vragen voor dat werk ƒ 500,– per dag en ƒ 300 voor elke dag, dat zij aan slecht weer niet kunnen baggeren. De Hoofdingenieur wenschte hierop niet in te gaan en deelde Dikkerboom mede, Dat zij moesten zien het werk klaar te krijgen en zou er dan worden gesproken over het bedrag per dag baggeren, maar het stil leggen maakte de Hoofdingenieur bezwaar tegen. Dikkerboom moest met mij vaststellen de dagen, dat zij aan de palen baggeren en stil leggen.

Dinsdag 23 Juli 1918

De metselaars bezig aan het metselwerk Noordelijken gevel machinekamer. De timmerlieden nog aan het stellen bekistingen pomp en machineblokken, profielen voor de metselaars, kozijnen enz. De helft van de steenzetters aan het afwerken ontvangbed en 6 man aan het herzetten kapglooiing waaronder 2 man met het herzetten stormschade dam. De grondwerkers aan het aanvoeren van grond voor omlegging zeedijk (Oostkant.) W. Héres met 3 man aan het maken steiger voor vervoer sluisdeuren. Verder werd er gewerkt aan het aanvoeren van metselsten, het lossen van aangevoeren materialen als zand en buizen voor rioleeringen. De baggermachine aan het baggeren en opruimen van de palen. Het laatste schaft na 4 uur werd er wegens het slechte weer weinig uitgevoerd.

Woensdag 24 Juli 1918

De metselaars nog aan het metselwerk Noordelijken en Westelijken gevel v/h Machinegebouw. De timmerlieden aan het steigeren, het stellen van kozijnen, profielen, bekistingen pomp– blokken enz. De steenzetters aan het dichtzetten van de dam over de eertste 100 Meter lengte. De grondwerkers aan het aanvoeren van zand voor omlegging zeedijk, het aanvoeren van metselsteen, hulp bij de heibazen voor het maken van stellingen voor het naar beneden brengen van de sluisdeuren enz. Tien man bezig in de turf.

Donderdag 25 Juli 1918

Dagboek bladzijden 124 & 125.

De metselaars klaar gekomen met het metselwerk Noordelijken en Westelijken machinegebouw tot de eerste steigerhoogte en begonnen met den Oostelijken gevel. De timmerlieden nog aan het stellen van kozijn, profielen, bekistingen pompblokken enz. De grondwerkers met de aanvulling van het gebouw Oostkant. De andere grondwerkers met arbeiders aan het aanvoeren van metselsteen, hulp bij de heibazen, voor het naar beneden brengen van de sluisdeuren enz. De stenzetters aan het zetwerk bovenste kap van de dam. Tien man bezig in de turf. Op het werk geweest den heer Hoofdingenieur met L. Smulders leverancier van de machine's en nog twee heeren.

Vrijdag 26 Juli 1918

De metselaars begonnen met de tweede steigershoogte aan den Zuidelijken gevel. Door de timmerlieden werd gewerkt genoemd als op 24 en 25 Juli, zoo ook de grondwerkers en arbeiders. Tien grondwerkers bezig in de turf. De heibazen met eenige arbeiders aan het vervoeren van graniet, het maken van steigers en vervoeren van de sluisdeuren. De steenzetters bezig op het storte ontvangbed.

Zaterdag 27 Juli 1918

Door de metselaars en timmerlieden werd gewerkt genoemd als op 26 Juli. De steenzetters aan het afbreken en herzetten kapglooiing en het bijwerken verzakkingen nieuw gedeelte dam. W. Héres met zijn hulp en eenige grondwerkers aan het lossen van een zolderschuit met basalt. Met de baggermachine bezig aan het vewijderen van palen.

Maandag 29 Juli 1918

Door de metselaars werd gewerkt aan den Zuidelijken gevel van het machinegebouw (Oostkant.) 2de steiger hoogte. De grondwerkers in hoofdzaak aanvullen van het gebouw (Oostkant.) De timmerlieden aan het stellen van kozijnen, profielen, bekistingen voor pomp- en machineblokken enz. De steenzetters bezig met herzetten gedeelte kapglooiing De heibazen met nog eenige losse werklieden aan het maken van steigers en het naar beneden brengen van de sluisdeuren.

Dinsdag 30 Juli 1918

Er werd geheel gewerkt genoemd als op 29 Juli. Aangevoerd twee ladingen rijshout. Klaar gekomen met het herzetten kapglooiing.

Woensdag 31 Juli 1918

Door de metselaars werd gewerkt aan de Zuidelijke- en Oostelijke gevel van het machinegebouw. De timmerlieden aan het stellen van profielen, kozijnen, bekistingen voor pomp- en machineblokken enz. De steenzetters bezig aan het herzetten van een gedeelte glooiing (Oostkant) en het bijwerken van verzakte gedeelten (Westkant.) De grondwerkers bezig met het aanvullen Oostkant van het machinegebouw. De heibazen met enkele losse werklieden aan het maken van steigers en het naar beneden brengen van de sluisdeuren.

Augustus 1918

Donderdag 1 t/m Zaterdag 3 Augustus 1918

Door de metselaars, timmerlieden en grondwerkers werd geheel gewerkt genoemd als op 29 en 31 Juli. De steenzetters met enkele losse werklieden aan het lossen van rijshout. Vrijdag begonnen met het maken van de spanten voor versterking bij winddruk van de muren en het schoren van de bovenste lichtkozijnen.

Maandag 5 Augustus 1918

Dagboek bladzijden 126 & 127.

Door de metselaars werd er gewerkt aan de Zuidelijke gevel v/h machinegebouw welke thans op hoogte van bovenkant deurkozijnen. De timmerlieden aan het stellen van profielen, het maken van de spanten in het machinegebouw etc. De heibaas F. Héres met enkele werklieden aan het stellen van deze spanten. W. Héres met enkele arbeiders begonnen met het plaatsen van de walbeschoeiing boezemzijde (Oostkant.) machinegebouw. De rijswerkers met steenzetters aan het maken van wiepbanden, waarvan de helft met verlof. De vier steenhouwers weg met verlof. De grondwerkers bezig met de aanvulling Oostkant machinegebouw. Bloembergen naar Utrecht om de pannen te keuren.

Dinsdag 6 Augustus 1918

Wegens het slechte weer werd er tot ’s middags twaalf uur weinig of niets uitgevoerd. ’S Middags de metselaars weer begonnen met het metselwerk gevel machinegebouw boezemzijde. De timmerlieden aan het stellen van profielen, het maken van steigers enz. De steenzetter met rijswerkers aan het maken van wiepbanden. De heibazen met enkele arbeiders aan het maken van steigers en het naar beneden brengen van de sluisdeuren. De grondwerkers aan het lossen van aangeleverde materialen, verleggen van buizen en 15 man in de turf.

Woendag 7 en Donderdag 8 Augustus 1918

Er werd geheel gewerkt genoemd als op 6 augustus. Wegens de kermis te Lemmer werd er door eenige timmerlieden niet gewerkt. Donderdag morgen waren de metselaars genoodzaakt mee te helpen tot steigeren, omdat dezen niet voldoende in orde bleken te zijn. Te weinig hout om met de steigers voort te gaan is m.i. hiervan de oorzaak. Met Jac. Broersma naar Leeuwarden geweest om te spreken met den heer Ingenieur over een voorschot op goede rekening van meerdere uitgaven steenkolen, graniet, arbeidslonen enz.

Vrijdag 9 Augustus 1918

Door de metselaars, timmerlieden, heibazen eenige arbeiders enz. werd alleen gewerkt aan het in orde brengen van de steigers. Vijftien man werkten in de turf. De overige grondwerkers aan het lossen van materialen, aan het aanvoeren van klei en puin op de dan enz. De rijswerkers en steenzetters aan het maken van wiepbanden. Wegens reparatie aan de baggermachine werd aan het baggerwerk niet gewerkt.

Zaterdag 10 Augustus 1918

Er werd geheel gewerkt genoemd als op 8 Augustus. Door de baggermachine werd weer gebaggerd, waaraan ook weer een kleine reparatie, veroorzaakt door het beknellen van een paal tusschen de ladder. Dit was ook de oorzaak dat er Vrijdag niet werd gebaggerd, doordat er Donderdag middag ook een paal bekneld geraakte tusschen de ladders. ('s middags om 5 uur.)

Maandag 12 Augustus 1918

Door de metselaars werd er gewerkt aan den Zuidelijken gevel van het machinegebouw welke thans op hoogte van de onderkant balk loopkraan. De steenzetters met rijswerkers nog aan het maken van zwiepbanden. Van de grondwerkers 15 man in de turf, eenige op de dam aan het lossen van kleigrond, het aanvoeren van metselsteen, hulp bij het opspuiten van het terrein voor het verleggen van buizen enz. De arbeiders aan he met opperlieden aan het aanvoeren van steen en metselspecie enz. De heibazen met enkele arbeiders aan het maken van steigers en het plaatsen van de sluisdeuren. De timmerlieden aan het stellen van profielen, kozijnen, maken van boogmallen enz. Opzichter Jansma een week met verlof.

Dinsdag 13 Augustus 1918

Dagboek bladzijden 128 & 129.

Door de metselaars, timmerlieden en heibazen met enkele arbeiders en opperlieden werd geheel gewerkt genoemd als op 12 Augustus. De rijswerkers met steenzetters begonnen aan het maken van de kraagstukken en twee stukken ter plaatse gezonken en met zand ingewasschen. De baggermachine verplaatst en begonnen met het spuiten van zand onder- en op de kraagstukken. Hieraan werd door 10 grondwerkers met steenzetters en nog drie man voor het lopend werk als verhalen van bakken enz gewerkt.

Woensdag 14 Augustus 1918

Door de metselaars werd er gewerkt aan den Noordelijken gevel van het machinegebouw. De timmerlieden aan het stellen van profielen, kozijnen, het maken van mallen enz.

Donderdag 15 Augustus 1918

De timmerlieden aan het stellen van graniet, kozijnen en het aanbrengen van de halsbeugels aan de sluisdeuren. De metselaars aan het metselwerk machinegebouw boezemzijde. De arbeiders aan het vervoeren van metselsteen, het aanbrengen van wiepbanden, het bestorten van den berm (Westkant.) het graven van turf. (10 man). De steenzetters met rijswerkers aan het maken van de kraagstukken voor den berm. De steenhouwers één aan verandering Beiersch graniet, twee aan het afwerken slagstijlen.

Vrijdag 16 Augustus 1918

Het gemaal in aanbouw in 1918, gezien vanaf de zeezijde, met op de voorgrond timmerlieden die werken aan de sluisdeuren. De sluisdeuren waren nodig om het gemaal tegen stormvloeden te kunnen beschermen. Foto gedateerd 16 augustus 1918. Bron: fotoarchief PWS.

Door de timmerlieden werd gewerkt als op 15 Aug- en bekisting gemaakt latei bij de uitbouw machinegebouw boezemzijde. Door de metselaars werd gewerkt aan de gevel boezemzijde en daarna gevel zeezijde. De steenzetters en rijswerkers als op 15 Augustus De steenhouwers als op 15 Augustus. Twee man aan het opnieuw breeuwen v/d sluisdeuren. Drie foto’s genomen van het werk. Donderdag morgen vertrokken naar Utrecht en Gorinchem en Vrijdag avond terug gekomen.

Machinehal in aanbouw, doorkijk van buiten naar het interieur Twee mannen poseren in de hal, vermoedelijk de opzichters. Bron: fotoarchief PWS.
Bouwwerkzaamheden in 1918, aan de boezemzijde waarbij het metselwerk is gevorderd tot de lateien boven de vensters van het machinegebouw. Foto gedateerd 16 augustus 1918. Bron: fotoarchief PWS.

Zaterdag 17 Augustus 1918

De timmerlieden aan het stellen van graniet, het stellen van kozijnen, het storten van beton latei kantoor uitbouw boezemzijde, het aanbrengen van de klutsringen sluisdeuren enz. De metselaars aan het metselwerk gevel zeezijde. De steenzetters en rijswerkers aan het maken en laten zinken van de kraagstukken en laatste kraagstuk naar beneden gebracht. De arbeiders behalve het aanbrengen van metselsteen, aan het lossen van stortsteen, het graven van turf 10 man enz. Twee man aan het herbreeuwen van de sluisdeuren.

Maandag 19 Augustus 1918

Bezoek van den heer Commissaris met Hoofdingenieur en den heer Sminia. De timmerlieden aan het stellen van graniet, kozijnen, profielen, mallen voor de boog boven ’t kozijn Oostelijken gevel enz. De metselaar aan den gevel machinegebouw zeezijde en Westelijken eindgevel. De steenhouwers aan het afwerken slagstijlen. De steenzetters aan het zetwerk kruin dam en de rijswerkers aan het uitzoeken van latten uit de laatste zending rijshout en bestemd voor verlenging stortebed. Twee man aan het nabreeuwen van de sluisdeuren. Eén halsbeugel aangegoten, zonder de opzichters daar in te kennen en begonnen met het op hijschen van de tweede deur. Met verlof gegaan t/m Dinsdag 27 Augustus. Jansma van zijn verlof terug gekomen.

Dinsdag 20 Augustus 1918

Door de timmerlieden werd gewerkt genoemd als op 19 Augustus. De metselaars aan den Westelijken gevel machinegebouw welke opgetrokken tot de 97ste laag en aan den gevel boezemzijde. De steenzetters, rijswerkers en steenhouwers genoemd als op 19 Augustus. De arbeiders aan het aanvoeren metselsteen, bast en puin voor de dam, het steken van turf (9 man) enz. Twee man bezig aan het nabreeuwen van de sluisdeuren.

Woensdag 21 Augustus 1918

Dagboek bladzijden 130 & 131.

De timmerlieden gesteld groote kozijn Oostelijke gevel machinegebouw, profielen gevel machinegebouw, ijzeren liggers loopbrugje's gelegd enz. De metselaars gevel boezemzijde en Oostelijken eindgevel. De steenhouwers aan de slagstijlen en lateien. Steenzetters en rijswerkers genoemd als op 19 Augustus. Twee man aan het nabreeuwen van de sluisdeuren. De arbeiders aan het aanvoeren van steen, basalt, puin, het ophoogen kade, het steken en omzetten van turf (8 man) enz. Nog bezig met het voorbrengen tweede sluisdeur.

Donderdag 22 Augustus 1918

De timmerlieden balkje's gelegd boven uitmetseling boezemzijde, graniet gesteld boven de kleine lichtkozijnen, lateien gesteld boven de kleine lichtkozijnen zeezijde, profielen nazien en stellen enz. Gevel Lichtkozijn in de kleine topgevels zeezijde gesteld. De metselaars aan den gevel boezemzijde en Oostelijken eid eindgevel (thans op hoogte van ± 9,15 M +.) Betonbalk in den Oostelijken eindgevel gelost en een begin gemaakt met borstelen. De steenzetters aan het zetwerk dam en de rijswerkers aan het uitzoeken van latten uit het Geldersch rijshout en bestemd voor het stortebed. Drie steenhouwers gewerkt a/d slagstijlen en één aan verandering lateien. Heden middag de zuiger met behulp van de sleepboot aan de kop van de dam gebracht tot ruim negen uur ’s avonds gewerkt aan ’t spuiten van zand op de kraagstukken en voor dien op ’t terrein gespoten.

Vrijdag 23 Augustus 1918

Vier stukken graniet gesteld in den gevel zeezijde voor ondersteuning kapspanten, 3 lichtkozijnen in den grooten topgevel zeezijde, bekistingen voor twee gewapend beton lattien lateien boven 2 kleine lichtkozijnen zeezijde gesteld en de bewapening ingebracht en beton gestort, graniet lateien boven kleine lichtkozijnen gesteld. De metselaars aan den gevel zeezijde en den Oostelijken eindgevel. De arbeiders aan het lossen van eene lading zand, het aanvoeren van metselsteen, het aanvoeren van klei en puin op de dam enz. Twee man bezig met het nabreeuwen van de sluisdeuren. Drie steenhouwers aan het afwerken slagstijlen en één aan de stukken zandsteen. Door de baggermachine werd gebaggerd en het zand gespoten voor omlegging zeedijk.

Zaterdag 24 Augustus 1918

De timmerlieden aan het stellen van de stukken graniet onder de kapspanten, het stellen en nazien van profielen enz. De metselaars aan de gevel zeezijde welke thans opgemetseld tot 10,70 M + N.A.P. en verder gemetseld a/d Westelijken eindgevel. De steenhouwers met verlof. De steenzetters aan het zetwerk op de dam en de rijswerkers aan het uitzoeken en aanpunten van de latten uit het Geldersch rijshout en bestemd voor het stortebed. Door de arbeiders werd gewerkt aan het aanvoeren van metselsteen, het opwerpen van kaden, het aanvoeren van basalt en pui voor de dam enz.

Maandag 26 Augustus 1918

De timmerlieden aan het stellen van profielen, het maken en verbrengen van steigers, betonlateien boven kleine lichtkozijnen gevel zeezijde geborsteld, granietstukken op oplegging kap gesteld enz. De metselaars aan het op metselen Westelijken eindgevel tot 11 M + N.A.P. en daarna begonnen met gevel zeezijde. De steenzetters bezig met het herzetten teen en de rijswerkers aan het verbossen rijshout voor het uitzoeken van latten. De steenhouwers nog met verlof. Om 6.15 n.m de eerste bak baggerspecie van den zuiger gebracht en verder de geheele dag niet gebaggerd.

Dinsdag 27 Augustus 1918

Dagboek bladzijden 132 & 133.

Door de timmerlieden werd geheel gewerkt genoemd als op 26 Augustus. De metselaars aan den gevel zeezijde en begonnen met de uitmetseling onder de goot. De steenzetters aan het zetwerk op de dam en de rijswerkers mee aan het lossen van stortsteen. Drie steenhouwers aan het bijwerken v/d slagstijlen en één in de zandsteen. Twee man aan het nabreeuwen van de sluisdeuren. De arbeiders aan het lossen en vervoeren van klei, puin en basalt voor de dam en het maken van de perskaden. Twee man bezig in de turf. Zeven man ontslag gekregen.

Woensdag 28 Augustus 1918

De timmerlieden aan het stellen van graniet kozijnen, profielen en het raamwerk a/d goot zeezijde gelegd. Natuursteenen lateien boven de groote topgevels gesteld. De metselaars aan den gevel zeezijde en gemetseld tot onderkant goot en begonnen met de topgeveltje's. Door de steenzetters werd gewerkt aan het zetwerk dam. Drie steenhouwers aan het afwerken slagstijlen en één aan het inhakken halsbeugels en één aan het bijwerken zandsteen. De arbeiders aan het aanvoeren van steen, het lossen en vervoeren van klei, puin basalt enz voor de dam. Wegens het slechte weer werd er tot ’s morgens 12 uur niet gewerkt, enkel door de timmerlieden. Zuiger met baggermachine vertrokken naar Lemmer. Door den Heer Hoofdingenieur werd mij meegedeeld, dat aan de aannemers was toegestaan, om de dam verder geheel van klei te maken. Dan is aan de aannemers toegestaan om voor ophooging van het terrein zand te baggeren uit het kanaal ten Zuiden van de brug. Verder is met de aannemers afgesproken om eerst het ketelhuis op te metselen en niet eerst met het voegen van het machinegebouw te beginnen, wat de bedoeling van de aannemers was. Op het werk geweest Prof. Dijkshoorn met den heer Hoofdingenieur.

Donderdag 29 Augustus 1918

De timmerlieden aan het stellen van de graniet, profielen, het in orde brengen van de steigers boezemzijde enz. Begonnen met het steigeren rondom het ketelhuis en het leggen van de loopbrug over de penanten boezemzijde voor het vervoeren van steen naar het ketelhuis. De metselaars bezig met de topgevels zeezijde en de topgevel Westelijken eindgevel. De steenzetters aan het zetwerk dam en drie rijswerkers aan het uitzoeken van latten uit het Geldersche rijshout. De steenhouwers aan het bijwerken slagstijlen en het inhakken halsbeugels sluisdeuren. De arbeiders aan het aanvoeren metselsteen, aanvoeren klei en puin dam enz.

Vrijdag 30 Augustus 1918

Er werd geheel gewerkt genoemd als op 29 Augustus. Klaar gekomen met het metselwerk kleine topgevels zeezijde en topgevel Westelijke eindgevel behalve de afdekking.

Zaterdag 31 Augustus 1918

Door de timmerlieden werd gewerkt aan het stellen van granieten lateien boezemzijde, het in orde brengen van de steigers, het leggen van de loopbrugjes's over de penant boezemzijde. De metselaars aan het metselwerk boezemzijde met het zetten van de hanekammen boven de bovenste lichtkozijntje's en het vlak werken van de granieten lateien. De steenzetters aan het zetwerk van de dam. De steenhouwers aan het bijwerken slagstijlen en het inhakken van de halsbeugels. De arbeiders aan het aanvoeren en lossen van klei en puin voor de dam en het aanvoeren van metselsteen. De derde sluisdeur thans draaibaar en met de vierde bezig voor te hangen. Op het werk geweest den heer Commissaris met de boeier.


September 1918

Maandag 2 September 1918

Dagboek bladzijden 134 & 135.

Door de timmerlieden werd gewerkt aan het stellen van kozijnen, graniet, profielen gevel boezemzijde en het maken van het loopbrugje. De metselaars met het metselwerk gevel boezemzijde. Wegens het slechte weer kon niet aan de dam worden gewerkt. De steenzetters met rijswerkers begonnen met het afwerken van het ontvangbed. De heibazen begonnen met versterking walmuur. De monier werkers begonnen met de vloer condensatie inrichting. De arbeiders aan het aanvoeren van metselsteen, basalt en puin voor de steenzetters enz.

Dinsdag 3 September 1918

Er werd geheel gewerkt genoemd als op 2 September. Wegens het onstuimige weer kon er weer niet aan de dam worden gewerkt. Naar Leeuwarden geweest en met den heer Hoofdingenieur afgesproken eerst het ketelhuis op te metselen, voordat er met het betonwerk machinegebouw werd begonnen of tegelijk. Aan Broersma vanuit Leeuwarden een telegram gestuurd: Hoofdingenieur wenscht ketelhuis voorop te stellen.

Woensdag 4 September 1918

Door de metselaars gewerkt aan den gevel boezemzijde en een begin gemaakt met het buiten voegwerk. De steigers binnen in het machinegebouw werden opgeruimd om steigers te kunnen maken voor het metselen van het ketelhuis. De timmerlieden aan het afbreken van de steigers in het ketelhuis machinegebouw en het opbouwen van de steigers rondom het ketelhuis. Het maken van de verdeellatten voor het ketelhuis enz. Wegens het onstuimige weer kon er aan de dam niet worden gewerkt. Met het in orde brengen van het ontvangbed werd doorgewerkt, waaraan door de steenzetters met enkele arbeiders voor het aanvoeren van puin en basalt werd gewerkt. De overige arbeiders aan het aanvoeren van metselsteen, 5 man in de turf. J. Héres met drie man aan versterking walmuur. W. Héres met twee man aan het voorbrengen van de sluisdeuren. Per telefoon met den heer Hoofdingenieur afgesproken om de lengte muren van het ketelhuis een halve steen te verzwaren in verband met de oplegging van de kapspanten.

Donderdag 5 September 1918

Door de metselaars werd nog gewerkt aan gevel boezemzijde en bezig aan uitmetseling onder de goot en de topgevels. Vier metselaars bezig met het voegwerk. Vier van de steenzetters op het stortebed en de anderen aan het lossen van basaltzuilen op de dam. De timmerlieden aan het maken van het maken van de steigers rondom het ketelhuis, het stellen van profielen, het afbreken van steigers in het machinegebouw enz. Vier steenhouwers, waarvan drie aan het afwerken van de slagstijlen en één aan het inhakken halsbeugels. Voegwerk werd uitbesteed voor 35 ct per M². J. Héres met drie man aan versterking walmuur. W. Héres met twee man aan het vervoeren en voorbrengen van de sluisdeuren. De arbediders aan het lossen van klei op de dam, het aanvoeren metselsteen, grondwerk versterking walmuur enz.

Vrijdag 6 September 1918

Dagboek bladzijden 136 & 137.

Vier van de metselaars nog bezig met het buiten voegwerk en de ovige overige metselaars aan de topgevels boezemzijde. De timmerlieden aan het maken van steigers, stellen kozijnen en profielen voor het ketelhuis en aan de fundeering versterking walmuur. Drie steenhouwers aan het bewerken slagstijlen en één aan het inhakken halsbeugels. De steenzetters aan het opruimen van basaltzuilen op de dam. J. Héres met twee man aan de fundeering versterking walmuur en W. Héres met twee man aan het vervoeren van de sluisdeuren. De arbeiders aan het lossen van klei en puin op de dam, het vervoeren van metselsteen enz. Aangevoerd de dakpannen voor het geheele werk. Afgekeurd 4 kozijnstijlen in de lichtkozijnen voor het ketelhuis en één van een deurkozijn. Hiervoor wordt door de firma Sleeswijk geleverd:
4 Amerikaansch grenen stijlen lang 3,50 zwaar 10 x 13.
1 Amerikaansch grenen stijl lang 2,10 zwaar 10 x 13.
Tusschen den uitvoerder v/d Plas en den opzichter Bloembergen ontstond verschil over het opmetselen topgevels enz en viel tusschen hun heel wat woorden. Gebrs Broersma hier gehad met een opgaaf van den metselaar van Hes voor het opmetselen ketelhuis. Per 1000 steen zonder voegen ƒ 9,50 en met voegwerk ƒ 12,50, welke prijs mij verbazend hoog voorkwam. Voor het machinegebouw is volgens opgaaf van de aannemers betaald ƒ 11,75. Het voegwerk is uitbesteed voor 33 ct per M².

Zaterdag 7 September 1918

De metselaars begonnen met het metselwerk ketelhuis. De timmerlieden aan het stellen van kozijnen en profielen voor het ketelhuis en het maken van steigers. W. Héres met twee man aan het voorbrengen en vervoeren van de sluisdeuren. J. Héres met 5 man aan de versterking walmuur. De steenhouwers aan het afwerken slagstijlen en het inhakken halsbeugels. De steenzetters met eenige losse arbeiders een het zetten van de bassaltzuilen en het aanvoeren en lossen van klei op de dam. De overige losse arbeiders aan het aanvoeren van steen en metselspecie, het schoonmaken vloer tusschen pomp- en machineblokken enz. Met de aannemers die bij mij kwamen gesproken over het metselwerk, wat naar mijne mening ook veel te hoog kwam. De aannemers wilden beweren, dat het kwam, doordat opzichter Bloembergen te nauwkeurig op het metselwerk was en de metselaars niet flink konden doorwerken. Ik het de aannemers te kennen gegeven, dat het m.i. de oorzaak was, te weinig hulpmateriaal als steigerhout en het telkens weer versteigeren te veel oponthoud gaf. Hierover waren wij het dan ook niet eens. Op het terrein aangevoerd de dakpannen, waarmee begonnen te lossen.

Maandag 9 September 1918

Wegens het onstuimige weer kan er op de dam niet worden gewerkt. De steenzetters nog aan het zetten van basaltzuilen, voor zoover dit nog kan gebeuren en eenige arbeiders voor het bijbrengen van basaltzuilen. De metselaars aan den Zuidelijken gevel van het ketelhuis en vier man aan het voegen. De timmerlieden aan het maken van nieuwe stijlen in de kozijnen, het in orde brengen van de steigers om het ketelhuis, het leggen van kespen versterking walmuur enz. De arbeiders aan het lossen van de dakpannen, het vervoeren van metselsteen, hulp versterking walmuur als waterbemaling enz.

Dinsdag 10 September 1918

Dagboek bladzijden 138 & 139.

Op het werk geweest de Hoofdingenieur met Ingenieur en 25 gemeente Opzichters uit de Provincie Friesland. De timmerlieden aan het stellen van kozijnen, profielen, bekistingen pomp en machineblokken, het in orde brengen van steigers enz. De metselaars aan het metselwerk ketelhuis 1ste steiger hoogte. De steenhouwers aan (3 man) het afwerken slagstijlen en één aan het inhakken halsbeugels. De steenzetters aan het helpen lossen van puin van een op de kapglooiing geslagen zolderschuit. Bom waarop een hijschboom gezonken. Verder werd er gewerkt aan het aanvoeren van metselsteen met specie voor de metselaars, het lossen van de zolderschuiten, waarvan één op de dam en één op de kapglooiing geslagen. Zes man bezig in de turf. Drie man aan het buiten voegwerk machinegebouw.

Woensdag 11 September 1918

De metselaars aan het metselwerk ketelhuis, Westelijke gevel en begonnen met de Oostelijken gevel. De timmerlieden aan het stellen van kozijnen met profielen ketelhuis, het stellen van bekistingen pomp- en machineblokken, het maken van steigers enz. De steenhouwers aan het afwerken slagstijlen en het inhaken halsbeugels sluisdeuren. De steenzetters met rijswerkers aan het zetwerk dam, het laatste gedeelte bij de aansluiting tegen de bestaande zeedijk. De heibazen met enkele arbeiders en twee timmerlieden aan het maken van de fundeering voor versterking walmuur. W. Héres met twee man aan het vervoeren van de 7de sluisdeur. De arbeiders aan het aanvoeren van basalt en puin voor de steenzetters, het aanvoeren van metselsteen met specie voor de metselaars, het lossen van de dakpannen enz. Zeven man bezig in de turf. Op het werk geweest drie man van de fabriek van de Vries en Robée om het terrein op te nemen en een en ander met de aannemers te bespreken.

Donderdag 12 September 1918

Door de metselaars, timmerlieden, steenhouwers, steenzetters, heibazen enz werd geheel gewerkt genoemd als op 11 September Klaar gekomen met de versterking van de fundeering onder den walmuur. Vier man begonnen met het aanvoeren van grind en zand tusschen de penanten boezemzijde voor het betonwerk versterking walmuur. Met Jac. Broersma afgesproken om 10 stuks van de balken N.P. n0 14 lang 12,50 M nog te gebruiken voor ketelbemetseling. Dan nog te kort 57 stuks van 5,70 M en wanneer dezen volgens schrijven van de Nederlandsche ijzerhandelaren niet alleen kunnen worden geleverd N.P. n0 14, dezen te leveren in de n0 14 en 16 bij voorkeur en zoo noodig enkele van N.P. n0 18.

Vrijdag 13 September 1918

Door de metselaars werd gewerkt aan het metselwerk Zuidelijke gevel ketelhuis 2de steiger hoogte. De timmerlieden aan het in orde brengen van steigers, het stellen van profielen, bekistingen machineblokken, nieuwe kozijnstijlen plaatsen in enkele lichtkozijnen enz. De heibazen met enkele arbeiders aan het vlot halen van het gezonken vaartuig in zee. De steenzetters met het zetwerk aansluiting dam tegen de bestaande zeedijk. Zes man de steenzetters ploeg in hoofdzaak de rijswerkers vertrokken. De steenhouwers aan het afwerken slagstijlen en het inhakken halsbeugels. De arbeiders aan het aanvoeren van metselsteen met specie, het aanbrengen van basalt en puin voor de steenzetters, het aanvoeren van zand en grind voor het te maken beton versterking walmuur enz. Begonnen met het opruimen van de verzakking talud Westkant omlegging zeedijk. Hieraan werd gewerkt door 7 grondwerkers en 's middags begonnen dus een ½ dag.

Zaterdag 14 September 1918

Dagboek bladzijden 140 & 141.

Door de metselaars werd gewerkt aan het metselwerk ketelhuis en thans op hoogte van onderkant lateien over de uitsparingen voor het inbrengen van de ketels. Vijf timmerlieden aan het inhakken van een sleuf in de beton walmuur, waaraan gistermiddag om 1 uur aan begonnen. De overige timmerlieden aan het stellen van profielen, natuursteen enz. De heibazen W. Héres en J. Héres met nog vier man aan het lichten van het gezonken vaartuig in zee, waaraan gister middag om 1 uur aan begonnen. De steenzetters (6 man) met 10 arbeiders aan het opruimen van de verzakking omlegging zeedijk Westkant. Gestort 2 lateien boven de uitsparingen Westelijken gevel ketelhuis. De overige arbeiders aan het aanvoeren van metselsteen met specie voor de metselaars, hulp bij het betonstorten enz. De geheele week slecht weer veel storm en regen, zoodat er aan de dam weinig of niets kon worden uitgevoerd.

Maandag 16 September 1918

Door de metselaars werd gewerkt aan den Oostelijken gevel van het ketelhuis. Vier metselaars bezig met het voegwerk. De timmerlieden, 8 man aan het hakken betonmuur, aangenomen voor ƒ 55 en het doorhakken van een gat onder in de betonvoet voor ƒ 16. Drie timmerlieden aan het maken van stellingen. De overige timmerlieden aan het stellen zandsteen, profielen en het nazien van de kozijnen. De steenhouwers aan het bijwerken slagstijlen en het inhakken halsbeugels. De steenzetters (6 man) 's morgens tot 12 uur aan het bijbrengen buizen voor het opspuiten van het terrein om 1 uur begonnen met het herzetten stormschade dam voor rekening van de verzekering. W. Héres met 6 man to 12 uur en 's namiddags met 5 man het aan het lichten gezonken vaartuig. De overige arbeiders aan het leggen van spoor voor het betonstorten, het aanvoeren van metselsteen en specie, het schoonmaken pompblokken enz.

Dinsdag 17 September 1918

De metselaars aan het sorteeren van metselsteen (8 man.) De overige metselaars (4 man) aan het buitenvoegwerk machinegebouw. De timmerlieden aan het afhakken betonmuur (6 man.) en de overigen aan het maken van de stellingen voor het opspuiten van de omlegging zeedijk Westkant. De steenzetters aan het herstellen van de dam voor rekening van de verzekering. (± 250 M² en aangenomen voor ƒ 1,– per M² met inbegrepen het bijbrengen van puin). ’S Morgens W. en J. Héres met 3 man en nog één smid aan het herstellen brug. 'S Namiddags W. Héres naar Lemmer met twee man voor het lossen heikar op de helling en J. Héres aan het leggen van buizen voor de baggerwerken. Vier voegers bezig met buitenvoegwerk machinegebouw. Naar Leeuwarden geweest. Acht sjouwerlui aan het aanbrengen buizen en het overige personeel aan het betonstorten. Vier steenhouwers nog aan het afwerken slagstijlen en inhakken halsbeugels.

Woendag 18 en Donderdag 19 September 1918

Er werd in hoofdzaak geheel gewerkt genoemd als op 18 September. Woensdag prachtig weer om aan de dam te werken maar van daag (19 September) onstuimig en slecht en kon er aan de dan niet worden gewerkt. Woensdag werd er aan W. Héres met nog twee man gewerkt aan het vlot op de helling brengen van de bom. Heden middag de nieuwe Ophaalbrug weer hersteld. Begonnen met het baggeren in het kanaal.

Vrijdag 20 September 1918

Dagboek bladzijden 142 & 143.

Vier metselaars aan het sorteeren van metselsteen en 's morgens twee. Vier metselaars aan het buitenvoegwerk machinegebouw en één voor handlanger, als het aanbrengen van profielsteen voor dorpels enz. De overige metselaars aan het stellen van graniet bij de hoofdingang, het afwerken van een betondorpel onder het groote lichtkozijn Oostelijke gel gevel machinegebouw enz. De timmerlieden aan het optimmeren van de gewapende gedeelten over de pompblokken, het buigen en stellen van de bewapening, het herstellen klapbrug, hulp bij den stucadoor voor het maken van betonputten enz. De heibazen met nog twee man bezig met het vervoeren en voorbrengen van de sluisdeuren. Het overige volk aan het betonstorten pomp- en machineblokken en hulp bij het opspuiten omlegging zeedijk Westkant. De steenhouwers gister vertrokken. De steenzetters nog bezig met het herzetten van een gedeelte dam voor rekening van de verzekening Met het betonstorten van de pomp- en machineblokken klaar gekomen tot ± N.A.P.

Zaterdag 21 September 1918

Klaar gekomen met het betonstorten pomp- en machineblokken tot ± N.A.P. De timmerlieden aan het verstellen van spoor om Maandag weer met het metselen te kunnen beginnen. Twee metselaars bezig aan het sorteeren van steen. De steenzetters klaar gekomen met herzetten stormschade voor rekening van de verzekering op de dam. Deze week één stucadoor met één timmerman en opperman aan het maken van zinkputten. W. Héres met twee man aan het voorbrengen van de laatste twee sluisdeuren. Verder werd er gewerkt aan het betonstorten en het omkaden van de opgespoten grond voor omlegging zeedijk Westkant.

Maandag 23 September 1918

De metselaars weer begonnen met het metselwerk ketelhuis Oostelijken gevel. De timmerlieden aan het stellen van profielen, het afhakken en schoonmaken van het machineblok, waarvan een gedeelte moest worden afgehakt, hulp bij de stucadoor enz. W. Héres met twee man aan het omhoog brengen van de 7de sluisdeur. Drie steenzetters aan het opruimen talud Westkant omlegging zeedijk. De andere drie met verlof. Verder werd er gewerkt aan het aanvoeren van metselsteen en specie, het opkaden van de nieuwe omlegging zeedijk bij het opspuiten. (Westkant) Vier van de metselaars aan het buiten voegwerk. De stucadoor met twee timmerlieden en twee opperlieden aan het maken van zinkputjes.

Dinsdag 24 September 1918

De metselaars aan het metselen opgaand muurwerk ketelhuis. De timmerlieden aan het stellen van kozijnen en profielen ketelhuis, het maken van stellingen voor het opspuiten omlegging zeedijk Oostkant enz. Drie steenzetters aan het opruimen glooiing Westkant. W. Héres met twee man aan het vervoeren sluisdeuren. J. Héres met een paar man aan het verplaatsen van de hijschbeweging. Het overige volk aan het kaden van het opgespoten zand omlegging zeedijk, het aanvoeren van specie en steen voor de metselaars, het storten van beton laatste lateien boven de uitsparingen bove voor de ketels, twee man hulp voor het vervoeren van bakken van de baggermachine naar den zuiger enz.

Woensdag 25 September 1918

Wegens het slechte weer werd er tot 10 uur niet gewerkt. Door de metselaars werd toen gewerkt aan het opgaand muurwerk ketelhuis Westelijken gevel. De timmerlieden aan het stellen van profielen, het maken van steigers, het stellen van de bewapening in de vloer onder de condensatie inrichting, het plaatsen van eene stelling voor het opspuiten omlegging zeedijk Oostkant. W. Héres aan het vervoeren van de laatste twee sluisdeuren en J. Héres aan het verplaatsen van de lift. Drie steenzetters aan het opruimen van de verzakking glooiing omlegging zeedijk (Westkant.) De grondwerkers aan het kaden bij het opspuiten omlegging zeedijk (Westkant.) De overige arbeiders aan het aanvoeren van metselsteen en specie voor de metselaars.

Donderdag 26 September 1918

Dagboek bladzijden 144 & 145.

Door de metselaars werd gewerkt aan het opgaand muurwerk ketelhuis. De timmerlieden aan het stellen van profielen en kozijnen ketelhuis, het maken van de stelling voor het opspuiten omlegging zeedijk (Oostkant.) Eén monierwerker met twee timmerlieden aan het stellen van de bewapening vloer condensatie inrichting. De steenzetters mede aan het opwerpen van kaden bij het opspuiten omlegging zeedijk (Westkant.) De grondwerkers en arbeiders aan het lossen van metselzand, het aanvoeren van specie en steen voor de metselaars en hulp bij het maken van kaden omlegging zeedijk (Westkant.)

Vrijdag 27 September 1918

Door de metselaars werd er gewerkt aan het opgaand muurwerk ketelhuis. De timmerlieden aan het stellen van profielen en kozijnen, twee aan het te pas maken van de sluisdeuren, aan het stellen van de bewapening vloer onder de condensatie inrichting, het maken van de jukken voor het opspuiten omlegging zeedijk (West Oostkant). Eén stucadoor met twee opperlieden aan het maken van zinkputjes. Klaar gekomen met het opspuiten omlegging zeedijk Westkant, waaraan tot 's middags 4 uur gewerkt. De grondwerkers (gedeeltelijk) aan het opkaden van omlegging zeedijk, waaraan ook door de steenzetters wordt gewerkt. De ovige overige grondwerkers en arbeiders aan het lossen van grind en zand en het aanvoeren van specie en steen voor de metselaars.

Zaterdag 28 September 1918

Door de metselaars werd aan het opgaand muurwerk ketelhuis gewerkt met de noodige opperlieden en arbeiders voor het ver aanvoeren van steen en specie. Twee timmerlieden aan het te pas maken van de sluisdeuren en twee aan het profielstellen bij de metselaars. Al het overige volk aan het verstellen en vervoeren van de buizen en het plaatsen van jukken voor het opspuiten omlegging zeedijk Oostkant. Deze week telkens slecht weer en schadelijk gewerkt.

Maandag 30 September 1918

Er werd wegens het slechte weer weinig uitgevoerd. Een enkele bak baggerspecie opgespoten en de timmerlieden bezig in de timmerloods.
Volgende deel ──>