Dagboek bouw/1918, 1e kwartaal

Uit Wouda's Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Dagboek door opzichter W. Anema over de bouw van het gemaal. [2.]

Vanwege de grote omvang van het dagboek is het voor deze wiki opgeknipt in de volgende delen:


Januari 1918

Woensdag 2 Januari 1918

Dagboek bladzijden 76 & 77.

Aangevoerd een waggon vloertegels, waarmee bezig te lossen en vervoeren van Lemmer naar het terrein. Weg genomen de geheele bekisting rondom het ketelhuis. De beton van de betonvoet onder het muurwerk rondom het ketelhuis zag er niet mooi uit, vooral de westelijke gevel.

Donderdag 3 en Vrijdag 4 Januari 1918

Er werd gewerkt aan de bewapening om de zuig- en persbuizen met de bekisting, het maken van de sluisdeuren, het lossen van de aangevoerde vloertegels enz.

Zaterdag 5 Januari 1918

Begonnen met het storten van de beton voor de tweede helft van de vloer onder het machinegebouw met keersluis, waaraan door al het volk werd gewerkt. De metselaars begonnen met het afpleisteren en vertinnen van het betonwerk ketelhuis.

Maandag 7 Januari 1918

Dagboek bladzijden 78 & 79.

Bezig met het betonstorten van de tweede helft van de vloer onder het machinegebouw met keersluis enz, waaraan door al het volk wordt gewerkt. Den heer Hoofdingenieur op het werk geweest om het betonwerk van de voet onder het ketelhuis op te nemen, wat er plaatselijk slecht uitzag, vooral aan den achtergevel. De metselaars bezig de slechte plaatsen uit te hakken, met nieuwe betonspecie te vullen, afpleisteren en vertinnen. Hoekstra en Kolpa Zaterdag 5 Januari bij den Hoofdingenieur geweest om bekend te maken dat het betonwerk aan de voet rondom het ketelhuis er slecht uitzag en over de aannemers geklaagd, dat zijn, wanneer de opzichters iets hadden in te brengen tijdens het storten van de beton, hieraan geen gehoor werd gegeven en doorwerkten, zooals de aannemers het zelf wenschten, of was het ook in ’t belang van het werk. Deze zaak zou de Hoofdingenieur met de aannemers en opzichters bespreken, doch moest wegens afwezigheid van de aannemers worden uitgesteld.

Dinsdag 8 en Woensdag 9 Januari 1918

Wegens vorst kan er geen beton worden gestort en werd er door de timmerlieden gewerkt aan het stellen van de bekistingen voor de zuigbuizen en voor den westelijken gevel machinegebouw. Door de losse arbeiders werd er weinig uitgevoerd. Woensdag 9 Januari werd er door de timmerlieden ook weinig uitgevoerd wegens het slechte weer (sneeuwbuien). De metselaars bezig met het sorteeren van steen.

Donderdag 10 Januari 1918

’s Morgens om 11 uur weer begonnen met het storten van beton in de tweede helft van de vloer onder het machinegebouw met keersluis enz. De metselaars weer begonnen met het afpleisteren van de betonvoet onder het muurwerk rondom het ketelhuis.

Vrijdag 11 Januari 1918

Begonnen met het betonstorten in de vloer, doch wegens geringen vorst om 10 uur stop moeten zetten. De timmerlieden begonnen met het stellen van de bekistingen voor de wanden langs de zuig- en persbuizen enz. De metselaars bezig met het sorteeren van steen. Het losse volk naar huis gegeaan.

Zaterdag 12 Januari 1918

Door de timmerlieden werd er gewerkt aan het stellen van de bekistingen om de zuig- en persbuizen, het maken van de sluisdeuren. Door de metselaars werd gewerkt aan het sorteren van de gevelsteen. Afgegeven weekrapport no 59. De losse werklieden bezig met het storten van beton met eenige timmerlieden. Sollaart op het werk geweest om te bespreken de details machine- met pompblokken enz.

Maandag 14 t/m Zaterdag 19 Januari 1918

Wegens het slechte weer, als vorst, het vallen van Sneeuw op 16 en 17 Januari werd er weinig uitgevoerd of niets uitgevoerd. Door enkele timmerlieden werd er gewerkt aan de deurkozijnen voor het ketelhuis. Met Gebrs Broersma in tegenwoordigheid van opzichter Jansma gesproken over het verdere storten van beton in verband met het slechte betonwerk voor het ketelhuis. Afgesproken later in de eerste plaats te storten in horizontale lagen en tijdens het storten meer in de beton te werken, door er met stampers beweging in te brengen. Met het begin van het storten, zal hiervoor een paar man worden aangewezen en mogen in geen geval voor ander werk worden gebezigd. Vrijdag 18 Januari naar Leeuwarden geweest, met Sollaart een en ander besproken betreffende de detailteekeningen kozijnen, ramen enz.

Maandag 21 Januari 1918

Dagboek bladzijden 80 & 81.

Betonstorten voor de tweede helft van de vloer onder het machinegebouw met keersluis enz., waaraan door al de losse werklieden en timmerlieden werd gewerkt. De metselaars bezig met het afwerken van het betonwerk van het ketelhuis.

Dinsdag 22 Januari 1918

Er werd gwerkt, genoemd als op 21 Januari. Klaar gekomen met het betonstorten van de vloer onder het machinegebouw met keersluis enz.

Woensdag 23 Januari 1918

Bezig met het verleggen en verstellen van het spoor. Begonnen met het in een rechte lijn brengen van de perkoen palenrij langs het ontvangbed. Verder met het betimmeren van de zuig- en persbuizen, het verplaatsen van de betonmolen, het maken van de sluisdeuren enz. De metselaars nog bezig met het afwerken van het betonwerk ketelhuis.

Donderdag 24 Januari 1918

Aangevoerd eene partij graniet (zie teekening). Er werd gewerkt aan het verstellen van de betonmolen, met heikar, het verleggen van spoor, het lossen van de aangevoerde graniet, het stellen van de schotwerken voor de zuig- en persbuizen enz. De metselaars begonnen met het metselen van de vloeren tusschen de penanten boezemzijde. Naar de timmerfabriek te Heerenveen geweest, om te bespreken het maken van de kozijnen met ramen. Met Zuidema afgesproken, dat wanneer hij een slecht stuk hout kreeg, dit direct niet te verwerken, maar mij te waarschuwen en kwam ik direct aan de fabriek, dit nader te keuren. Het hout bij de firma Sleeswijk gekeurd onder die voorwaarden, dat mochten wij tijdens het verwerken een slecht stuk hout vinden, dit af te keuren en hiervoor nieuw moest worden geleverd. Afgesproken met de aannemers en uitvoerder in tegenwoordigheid van opzichter Jansma de kap boven de sluisdeur te gebruiken om de betonmolen en deze goed af te dekken.

Vrjdag 25 en Zaterdag 26 Januari 1918

Er werd gewerkt, genoemd als op 23 en 24 Januari. Broersma’s prijsopgaaf gevraagd van de betonmuur ten oosten van het landhoofd zeezijde, waarvan eene teekening aan hun verstrekt. Afgegeven weekrapport no 60.

Maandag 28 Januari 1918

Er werd gewerkt aan het vervoeren en opstellen van de betonmolen met heikar. Het maken en plaatsen van stellingen voor het storten van beton rondom de zuig- en persbuizen, het stellen van de bekistingen om de zuig- en persbuizen en het opgaande muurwerk westelijken eindgevel machinegebouw enz. Verder werd er gewerkt aan het aanvoeren van puin en basalt op het ontvang- en stortebed. De metselaars bezig met het metselen van de vloeren tusschen de penanten boezemzijde.

Dinsdag 29 Januari 1918

Er werd geheel gewerkt genoemd als op 28 Januari. Eén steenzetter (H. Postma) begonnen met het zetten van de basalt op het ontvangbed. Uitgezet de penanten boezemzijde van de oostelijke helft van het gebouw. Verzonden eene partij kozijn- en raamhout door de firma Sleeswijk naar de timmerfabriek van Zuidema te Heerenveen, welke partij hout gister door Kolpa en mij goedgekeurd. [firma Cornelis Sleeswijk in Lemmer, na 1862 voortgezet door Frederik Wilhelm Wegener Sleeswijk en Johannes Brandsma (+1883) in de firma De Weduwe C. Sleeswijk. In 1905 de NV Stoomhoutzagerij en houthandel v/h de Wed. C. Sleeswijk. Na plotselinge overlijden in 1918 van André Wegener Sleeswijk ging het snel bergafwaarts en in 1925 geliquideerd].

Woensdag 30 Januari 1918

Er werd geheel gewerkt genoemd als op 28 en 29 Januari. Door de opzichters is nogmaals nagezien, de hoogten en afstanden onderling van de zuig- en persbuizen en is gebleken, dat deze buizen goed stonden.

Donderdag 31 Januari 1918

Er werd geheel gewerkt genoemd als op 28, 29 en 30 Januari. Een weinig vorst en kan door de metselaars alleen worden gewerkt aan de vloeren tusschen de penanten en niet aan de penanten.

Februari 1918

Vrijdag 1 t/m Maandag 4 Februari 1918

Dagboek bladzijden 82 & 83.

Er werd in hoofdzaak gewerkt aan het verstellen van de betonmolen met heikar en het leggen van spoor over de zuigbuizen voor het storten van de beton. Verder aan het optimmeren van de bekistingen westelijke gevel ketelhuis, zuig- en persbuizen enz. Eén steenzetten bezig met het zetten van basalt op het ontvangbed. Door de losse werklieden werd de puin en basalt gestort op het stortebed. De metselaars konden wegens vorst weinig uitvoeren en weer begonnen met het sorteren van gevelsteen. Aangevoerd de eerste zending ijzer van Louis Smulders en Co te Utrecht. Afgegeven weekrapport no 62.

Dinsdag 5 Februari 1918

Begonnen met het storten van de beton rondom de zuigbuizen, waaraan in hoofdzaak door alle arbeiders, timmerlieden enz werd gewerkt. Enkele timmerlieden werkten aan het optimmeren van de bekistingen voor het opgaande muurwerk westelijken eindgevel machinegebouw. Door de metselaars werd wegens gebrek aan metselsteen in niet gemetseld en waren het aan het steen sorteeren. Gelost de hoeveelheid ijzer, door L. Smulders en Co aangevoerd.

Woensdag 6 Februari 1918

Wegens reparatie aan de locomobiel werd er de voormiddags geen beton gestort. Er werd gewerkt door de arbeiders aan het leggen van spoor en het onderdak brengen van de aangevoerde materialen van Smulders. Door de timmerlieden werd begonnen aan het maken van de sluisdeuren, het versterken van de mallen voor de zuigbuizen, het optimmeren van de bekisting westelijken eindgevel machinegebouw enz. ’S Middags om één uur weer begonnen met het betonstorten en moesten om half drie weer stop zetten, wegens gebrek aan stoom. Eén steenzetter bezig met het zetten van de basalt op het ontvangbed. De metselaars bezig met het sorteeren van steen, wegens gebrek aan steen bij het metselwerk.

Donderdag 7 Februari 1918

Er werd de geheele dag beton gestort voor de zuigbuizen en hadden 3 stuks tot bovenkant buis vlak afgestort. Al het volk werd bij het betonstorten gebruikt met nog twee metselaars. De overige metselaars nog bezig met het sorteeren van steen en de steenzetter nog op het ontvangbed. De aannemers en uitvoerders gewaarschuwd, dat de karren te vol met zand en grind worden geladen en Hoekstra orders gegeven er verder op toe te zien.

Vrijdag 8 Februari 1918

Beton gestort rondom de zuigbuizen enz van 's morgens 9 uur tot 's middags 3 uur. Wegens reparatie aan de locomobiel kon er ’s morgens niet eerder worden begonnen en wegens het slechte weer waren wij genoodzaakt ’s middags drie uur stop te zetten. De metselaars tot drie uur gewerkt aan het metselen van het penant langs het ketelhuis boezemzijde. Joh. Broersma gaf heden middag te kennen, dat de metselaars hun op 't oogenblik altijd te vlug werken, omdat zij geen tijd hebben tijdens het betonstorten graniet en steen aan te voeren. Dat de metselaars tussentijds steen sorteeren is dus geen bezwaar, omdat ze thans al zijn aangewerkt.

Zaterdag 9 Februari 1918

Bezig met het betonstorten rondom de zuigbuizen, waaraan door al het volk werd gewerkt. De metselaars bezig met het aanvoeren van steen in de put voor de penanten boezemzijde. Eén steenzetter bezig met het zetten van basalt op het ontvangbed.

Maandag 11 Februari 1918

Dagboek bladzijden 84 & 85.

Wegens afwezigheid van het volk en het slechte weer, werd er tot ’s middags 12 uur niet gewerkt. Om één uur begonnen te betonstorten voor de betonvoet westelijke gevel machinegebouw. De metselaars bezig met het metselen van het penant boezenzijde en tegen den walmuur. Twee steenzetters bezig met het zetten van de basalt op het ontvangbed. Naar Leeuwarden geweest om met Sollaart een en ander te bespreken over verschillende detailteekeningen.

Dinsdag 12 Februari 1918

's Morgens om zeven uur begonnen met het storten van beton voor de betonvoet westelijke gevel machinegebouw, waarmee 's middags om 12 uur klaar gekomen tot de hoogte zuigbuizen. 's Namiddags begonnen met het aanvoeren van steen voor de penanten tweede helft en met het aanvoeren van puin voor de basaltzetters. Twee steenzetters bezig op het ontvangbed. De metselaars bezig met het penant bij den walmuur.

Woensdag 13 Februari 1918

Op het werk geweest den heer Commissaris der Koningin met de Heeren Ged. Staten Hannema en Jansonius, de Griffier en den Hoofdingenieur. Er werd gewerkt aan het aanvoeren van metselsteen voor de penanten boezemzijde tweede helft, beton gestort in het middenpenant boezemzijde, het verstellen van de steigers met spoor van de zuigbuizen naar de persbuizen enz. Twee steenzetters begonnen te basaltzetten op het stortebed, omdat zij op het ontvangbed niet konden vorderen. De aannemers Gebrs Broersma en den uitvoerder gewaarschuwd, dat de aangevoerde metselsteen beter afgeklopt moesten worden, voordat ze naar de put worden vervoerd. Met Joh. Broersma afgesproken de losse cement in de loods op te ruimen en zoonoodig te zeefen. Zoo ook de overgebleven portlandcement bij de betonmolen op te ruimen.

Donderdag 14 Februari 1918

Er werd gewerkt aan het aanvoeren van steen in de put voor de penanten met vleugelmuur boezemzijde. Nogmaals de aannemers attent gemaakt op het afkloppen van de metselsteen. Wij kregen verschil voor wie zijn rekening dit kwam, voor de aannemers of voor de Provincie. Ik deelde hun mede, dat het m.i. voor ieder de helft kwam en heb hun 20 ct. per duizend toegezegd, wanneer de Hoofdingenieur hiermee accoort ging. Hiermee konden de aannemers zich niet vereenigen en meenden, dat het geheel voor rekening van de Provincie komt. Door de aannemers werd toen een schrijven gericht aan den Hoofdingenieur, verzoekende hun te geven ƒ 0,40 per duizend voor het schoonmaken van steen.

Vrijdag 15 Februari 1918

Er werd geheel gewerkt, genoemd als op 14 Februari. De metselaars waren bezig met het sorteeren van steen, omdat zij wegens het vorst niet konden metselen. De timmerlieden bezig met verstellen van spoor vanaf de zuigbuizen over de persbuizen. Twee steenzetters bezig met het zetten van bastalzuilen op het stortebed.

Zaterdag 16 Februari 1918

Er werd geheel gewerkt genoemd als op 14 en 15 Februari. Afgegeven weekrapport no 64.

Maandag 18 t/m Zaterdag 23 Februari 1918

Er werd deze week in hoofdzaak gewerkt aan het vervoeren van metselsteen, puin, basalt en graniet naar de bouwput. Door de timmerlieden is klaar gemaakt de stelling boven de persbuizen voor het storten van beton, granietbanden met taatsstukken en slagstijlen voor de tweede helft gestort van het machinegebouw. Vrijdag begonnen met het metselen van de vleugelmuur boezemzijde. Donderdag middag gestort de beton voor den filter in het middenpenant boezemzijde. Naar Amsterdam en Utrecht geweest (18 t/m 20 Febr).

Maandag 25 Februari 1918

Dagboek bladzijden 86 & 87.

Er werd door de timmerlieden in hoofdzaak gewerkt aan het optimmeren van de bekisting voor de balken boven de zuigbuizen, de pompblokken enz. De metselaars bezig met het metselen van de vleugelmuur boezemzijde oostkant. Twee steenzetters bezig met het zetten van de basaltzuilen op het stortebed. De losse arbeiders bezig met het vervoeren van metselsteen en graniet naar de bouwput. Met een ploeg grondwerkers begonnen met het aanleggen nieuw gedeelte zeedijk ten Westen van het gebouw. Tusschen de aannemers en Jansma bestond verschil over de hoogte van het stortebed en na onderzoek bleek, dat het juist van hoogte lag, zooals de aannemers het na afloop van de werkzaamheden dienen op te leveren. De aannemers rekenen dus niets voor latere zakking, waar zij genoeg op zijn gewezen. Heden middag nog aan Gebrs Broersma te kennen gegeven, dat in verband met latere zakking wenschlijk was, met het aanvoeren van de basalt op het stortebed door te gaan, waaraan geen gevolg wordt gegeven.

Dinsdag 26 Februari 1918

Er werd gewerkt genoemd als op 25 Februari. Met Joh. Broersma afgesproken meer steenen klippen en steunpunten onder de persbuizen te brengen, voordat met het storten van de zuigbuizen wordt begonnen. Begonnen met de betimmering en uitsparingen door de machineblokken.

Woensdag 27 Februari 1918

Er werd gewerkt genoemd als op 25 en 26 Februari. De metselaars klaar gekomen met het metselen van de vleugelmuur tot onderkant graniet en begonnen met het stellen van de granieten band op de vloer zeezijde. Begonnen met het maken van een steiger voor het storten van de betonvoet onder den westelijken gevel machinegebouw tot de bepaalde hoogte.

Donderdag 28 Februari 1918

De timmerlieden bezig met het in orde brengen van de steigers voor het storten van beton westelijken gevel machinegebouw en voor de persbuizen. Verder met het stellen van de bekistingen voor de machine- en pompblokken. De metselaars begonnen met het metselwerk vleugelmuur zeezijde twee helft, Oostzijde machinegebouw met keersluis. Twee steenzetters bezig met het zetwerk van het stortebed. De losse werklieden aan het vervoeren van metselzand naar de bouwput, het schoonmaken van de mallen met vloer onder de persbuizen enz. De heibaas met drie man aan het opstellen van de tweede stukken van de slag stijlen vanaf de taatsblokken.

Maart 1918

Vrijdag 1 Maart 1918

Begonnen met het betonstorten tusschen de persbuizen en aan de betonvoet onder den westelijken gevel machinegebouw, welke betonvoet tot bijna de volle hoogte gestort. Hieraan werd in hoofdzaak door al het volk gewerkt. De metselaars met het metselen van den vleugelmuur Oostzijde en zeezijde bezig. Twee steenzetters aan het zetten van basalt op het stortebed.

Zaterdag 2 Maart 1918

Wegens vorst kon er geen beton worden gestort en de metselaars niet metselen. Door de timmerlieden werd gewerkt aan het stellen van de bekistingen voor de pomp- en machineblokken, het maken van eene stelling voor het brengen van basalt in het stortebed enz. De losse werklieden aan het aanbrengen van portlandcement, het verleggen van spoor enz. Door de metselaars werd er niet gewerkt. De aannemrs opgedragen om de cementloods een flink op te ruimen, waaraan volgens de aannemers direct zou worden begonnen, maar niet ten uitvoer werd gebracht. Afgegeven weekrapport no 66.

Maandag 4 Maart 1918

Dagboek bladzijden 88 & 89.

Beton gestort tusschen de persbuizen en kaar gekomen met het storten van de beton aan den betonvoet westelijken eindgevel machinegebouw. Begonnen met het storten van de beton voor de pijlers onder het derde ketelblok. Hieraan werd in hoofdzaak aan al het volke gewerkt, behalve de metselaars en steenzetters. Door de metselaars werd gewerkt aan het metselen van den vleugelmuur zeezijde. De steenzetters bezig met het zetten van de basaltzuilen in het stortebed.

Dinsdag 5 Maart 1918

Er werd geheel gewerkt genoemd als op Maandag 4 Maart. Klaar gekomen met het storten kolommen onder het derde ketelblok.

Woensdag 6 Maart 1918

Er werd geheel gewerkt genoemd als op Maandag 5 en 6 Maart, maar werd er alleen beton gestort aan de vloer boven de persbuizen, waarin de bovenbewapening tijdens het sorten werd gelegd. De metselaars begonnen met het eerste middenpenant boezemzijde aan de oostkant. Den Heer Hoofdingenieur op het werk geweest en is met de aannemers afgesproken, dat zij het schoonmaken van de steen voor hun rekening nemen voor ƒ 0,40 per duizend, welke volgens het oordeel van de Directie daarvoor in aanmerking komen. Verder werd er met de aannemers gesproken over het afgeven van termijnen en over het betonwerk fundeering ketelhuis.

Donderdag 7 Maart 1918

Er werd gewerkt door de grondwerkers aan de aanlegging nieuw gedeelte zeedijk Westkant. Door enkele timmerlieden met een monierwerker aan het stellen van de bewapening betonvoet over de persbuizen zuidelijke gevel machinegebouw. Verder door de andere timmerlieden aan het stellen van bekisting voor betonwerk vleugelmuur zeezijde enz. Enkele losse werklieden bezig aan opruimen cementloods en het brengen van basalt op het stortebed. De metselaars bezig met het metselen van het eerste middenpenant boezemzijde en aan de Oostkant. Twee steenzetters bezig met het zetten van basalt op het stortebed. ’S Middags na twee uur de laatste beton gestort op de persbuizen.

Vrijdag 8 en Zaterdag 9 Maart 1918

Door de metselaars werd gewerkt aan de penanten boezem- en zeezijde. Twee steenzetters bezig op het stortebed. De timmerlieden werkten in hoofdzaak aan het stellen van de bekistingen vleugelmuur zeezijde bij het ketelhuis, aan het stellen van profielen voor de metselaars, het stellen van de bewapening vloer 3de ketelblok enz. De grondwerkers bezig met het grondwerk omlegging zeedijk Westkant. De losse weklieden aan het vervoeren van metselsteen naar de bouwput, het aanbrengen van basalt op het stortebed enz. Afgegeven weekrapport no 67.

Maandag 11 Maart 1918

Er werd gewerkt aan het metselen penant zeezijde tweede helft. Twee steenzetters bezig met het stortebed. Door de timmerlieden werd gewerkt aan het stellen bekistingen vleugelmuur zeezijde (Westkant), het stellen van de bewapening vloer 3de ketelblok, het afbreken binnenmal van de twee eerste zuigbuizen Westkant. De eerste zuigbuis ziet er prachtig uit en de tweede een beetje scheef beneden in de hals. De grondwerkers bezig met het grondwerk voor omlegging zeedijk Westkant. De losse werklieden aan het vervoeren van metselsteen naar de bouwput. Naar Leeuwarden geweest om met den heer Hoofdingenieur te spreken over wijziging van kozijnhout en over het optreden en handelingen van den uitvoerder v/d Plas tegenover de Directie.

Dinsdag 12 t/m Zaterdag 16 Maart 1918

Dagboek bladzijden 90 & 91.

Er werd door de timmerlieden gewerkt aan het uitbreken van de binnenmallen zuigbuizen en weder opstellen. Aan het maken van steigers voor het storten van de stampbeton in de penanten zeezijde, het afbreken van de bekistingen eind westelijke eindgevel machinegebouw, het stellen van de bewapening derde ketelblok, het stellen van de profielen voor de metselaars enz. De grondwerkers bezig met het grondwerk omlegging nieuw gedeelte zeedijk westkant. De heibaas met enkele losse werklieden bezig met het lossen van de aangevoerde graniet en het stellen van hoekstukken boezem- en zeezijde. Verder losse werklieden bezig met het brengen van metselsteen in de bouwput en basalt op het stortebed. Joh. Broersma er nogmaals op gewezen, dat er met het opruimen van de cementloods spoed moet worden gemaakt en ik anders zelf maatregelen dien te nemen. Afgesproken de reeds opgeschepte portlandcement te zeefen en daarna als naar genoegen van de Directie op te ruimen. Door Joh. Broersma werd mij meegedeeld, dat hieraan Maandag 18 Maart door 4 man zou worden begonnen. Door afwezigheid van den Hoofdingenieur aan Gebrs Broersma toegestaan 1000 zak portlandcement aan te koopen voor ƒ 3,– per 1000 KG boven de vastgestelde prijs van ƒ 100,– door Rijkscommissie. Volgens verkregen inlichtingen van de aannemers Gebrs Broersma had de Hoofdingenieur hun orders gegeven portlandcement te koopen voor de prijs door de Rijkscommissie vastgesteld, welke thans is bepaald op ƒ 100,– per 1000 KG. Aangevoerd op het terrein twee waggons graniet totaal ± 25 M³, waarvan twee slagstijlen en de dekzerk op het middenpenant boezemzijde beschadigd en door twee steenhouwers van Troupin zullen worden bijgewerkt.

Maandag 18 Maart 1918

Er wordt door de timmerlieden gewerkt aan het uitnemen van de binnenmallen zuigbuizen en weder opstellen, het stellen van de granieten dorpels aanslag sluisdeuren, het buigen van de bewapening zuigbuizen 2de helft, het stellen van profielen enz. De grondwerkers (ploeg v/d de Vries) aan het grondwerk omlegging zeedijk Westkant en het maken van een spuikade langs de lijn van verplichte ophooging ten westen van het bouwterrein. De grondwerkers (ploeg van Beens) aan het leggen van spoor, het zeefen van portlandcement, het schoonmaken van de vloer tusschen de penanten zeezijde enz. De losse werklieden aan het vervoeren van basaltzuilen naar de het stortebed, het schoonmaken van de metselsteen enz. Twee steenzetters aan het zetwerk stortebed. Eén stucadoor aan het afwerken van de binnenmallen zuigbuizen. De metselaar aan het metselen vleugelmuur boezemzijde Oostkant. Een monier werker met twee man aan het buigen van de binnenbewapening zuigbuizen.

Dinsdag 19 Maart 1918

Er werd tot 's middags twaalf uur geheel gewerkt genoemd als op 18 Maart. 's Middags twee uur begonnen te betonstorten in den vleugelmuur zeezijde Westkant. Hieraan werd gewerkt door de ploegen van de Vries en Beens, behalve enkele die bezig zijn met het zeefen van de portlandcement, het kloppen van de metselsteenen enz. Met Jansma en de talud werker Plantinga uitgezet de glooiing zeedijk Westkant.

Woensdag 20 Maart 1918

Dagboek bladzijden 92 & 93.

Tot 's morge 's middags half drie aan het betonstorten aan het derde ketelblok en de stampbeton vleugelmuur zeezijde en Westkant. Wegens reparatie aan de betonmolen (riemschijf stuk) beton storten stop gezet. Er werd door de ploeg van de Vries en Beens toen weer gewerkt, genoemd als op 18 Maart. De overige losse werklieden weer aan het aanbrengen van basalt op het stortebed. Door de timmerlieden werd niet in de beton gewerkt en waren bezig aan het uitbreken van de mallen zuigbuizen en weder opstellen, het stellen van de graniet slagdorpels sluisdeuren, het stellen van de bekistingen pomp- en machineblokken enz. De metselaars klaar gekomen met den vleugelmuur boezemzijde (Oostkant) tot onderkant dekzerk en begonnen met het verder opmetselen van het eerste penant boezemzijde (Oostkant) vanaf onderkant graniet hoekstijlen tot welke hoogte dat penant reeds was opgemetseld. Twee steenzetters aan het zetwerk stortebed. Eén stucadoor aan het afpleisteren binnenkant zuigbuizen. Twee man bezig aan het teeren betonwerk ketelhuis. Tiemersma op het werk geweest om te bespreken het bijwerken van de beschadigde granieten slagstijlen met dekzerk.

Donderdag 21 Maart 1918

Wegens reparatie aan de locomobiel betonmolen werd er voor twaalf uur niet gewerkt aan het betonstorten en gewerkt genoemd als op 18 Maart. 's Namiddags beton gestort derde ketelblok en in de penanten zeezijde eerste helft. Klaar gekomen met het derde ketelblok. De metselaars aan het metselen 3de penant zeezijde vanaf Oostkant. De timmerlieden aan het uitbreken van de binnenmallen zuigbuizen en weder opstellen, het stellen van de bekistingen pomp- en machineblokken, het stellen van de granieten dorpels sluisdeuren zeezijde enz. Twee steenzetters aan het zetten van basalt op het stortebed. Naar de timmerfabriek te Heerenveen geweel geweest.

Vrijdag 22 Maart 1918

Wegens reparatie aan de locomobiel werd er voor 12 uur niet gewerkt aan het betonstorten, waaraan 's namiddags begonnen. Er werd verder geheel gewerkt genoemd als op 21 Maart. Op het terrein aangevoerd 26 stuks kozijnen 8 stuks kelderkozijnen en de overige kozijnen voor het ketelhuis.

Zaterdag 23 Maart 1918

Er werd gewerkt aan het betonstorten in de penanten zeezijde. Begonnen met het brengen van zand op het stortebed. De metselaars begonnen met de vloeren van tusschen de penanten zeezijde, waarvan de benodigde stampbeton gisteren gestort. De vloeren van vier zuigbuizen deze week gestort. De stucadoor de geheele week bezig met het afwerken van de binnenmallen zuigbuizen. Het betonwerk opgaand muurwerk ketelhuis, schoorsteenvoet, twee ketelblokken enz tweemaal gekoolteerd. Door de timmerlieden en steenzetter werd gewerkt genoemd als op 21 Maart. De aannemers begin van deze week er attent op gemaakt over onze afspraak sluisdeuren, welke maar onafgedekt blijven liggen. Door den Heer Hoofdingenieur is aan Gebrs Broersma opgedragen om tot aankoop van de halsbeugels van firma P.H. Hörmann over te gaan voor ƒ 560,– per stuk. [halsbeugel aan de sluismuur bevestigde stalen ring, waarin de pen (hals) van een sluisdeur kan draaien] [de Utrechtse stoom-grofsmederij firma P.H. Hörmann (1894-1929)].

Maandag 25 Maart 1918

Door afwezigheid van het grootste gedeelte van het volk werd er tot ’s middags 12 uur weinig uitgevoerd. Door de grondwerkers werd er gewerkt aan het maken van een kade langs de verplichte lijn van ophooging, het vervoeren van metselsteen naar de bouwput, het teren van de kolommen onder de ketelblokken enz. De heibaas met twee man bezig aan het vervoeren en stellen van de granietstukken boezemzijde. De metselaars aan het metselen van de vloeren tusschen de penanten zeezijde. Eén stucadoor met opperman aan het afwerken zuigbuizen. De steenzetters klaar gekomen met het stortebed. Twee man bezig met het opruimen van de cementloods. Op het werk geweest den Heer Commissaris met Hoofdingenieur en 5 leden van Ged. Staten en tevens naar de grondbergingen te Spanenburg. Schriftelijk aan Gebrs Broersma opgedragen p.o. van den Hoofdingenieur om de metselspecie voortaan volgens § ... der A.V. in een loods klaar te maken.

Dinsdag 26 Maart 1918

Dagboek bladzijden 94 & 95.

Door de grondwerkers werd in hoofdzaak gewerkt aan het storten van de stampbeton in de penanten zeezijde. Klaar gekomen voorlopig met het storten van deze beton voor de eerste helft (Westkant) met inbegrepen het middenpenant tot eene hoogte van 0,75 M ÷ N.A.P, wat ook de bovenkant van het metselwerk thans is. De metselaars begonnen met het verder opmetselen van het middenpenant boezemzijde. De bekistingen van de kolommen onder de ketelblokken weggenomen en een metselaar begonnen met het bijwerken van dit betonwerk. Door de timmerlieden werd evenals in 25 Maart gewerkt aan het uitbreken van de zuigbuizen en weder opstellen en een monierwerker met drie man aan het stellen van de bewapening om de zuigbuizen 2de helft. Met Jac. Broersma afgesproken om de aanwezige kozijnen voor het ketelhuis vlak neer te leggen en voor de invloed van de zon af te dekken. Den 12 Maart was ik met Joh. Broersma afgesproken om eene partij opschoonsel van de grind eerst van het vuil te reinigen en heden tijdens mijne afwezigheid werd deze rommel zoo in de beton verwerkt, wat ik bij mijn komst en dit merkende direct heb stop hem gezet.

Woensdag 27 Maart 1918

Door de timmerlieden werd gewerkt aan het afbreken en stellen van de mallen zuigbuizen, het stellen van de bekistingen voor de pomp- en machineblokken, het maken van een afdak voor het maken van de metselspecie, het stellen van profielen voor de metselaars enz. De metselaars bezig met het metselwerk penanten boezemzijde. Een stucadoor met opperman aan het afwerken zuigbuizen. Twee man bezig aan het teerwerk beton ketelhuis en ketelblokken. Een metselaar met opperman aan het afwerken van de kolommen 3de ketelblok. De ploeg van Beens aan het vervoeren van metselsteen naar de bouwput. De ploeg v/d Vries aan het grondwerk voor een kade langs de lijn van verplichte ophooging. De losse werklieden aan het brengen van zand op het stortebed. Wegens het slechte weer werd er vanaf 's middags 3 uur niet meer gewerkt.

Donderdag 28 Maart 1918

Er werd gewerkt genoemd als op 27 Maart, met dit verschil, dat de ploeg v/d Vries begonnen is met het brengen van klei op het talud van het nieuwe gedeelte zeedijk Westkant. Per telefoon met Louis Smulders afgesproken, dat Maan Dinsdag morgen per eerste gelegenheid een monteur komt, om na te zien het stellen van de buizen voor de condensatie inrichting. Dit aan de aannemers en uitvoerder meegedeeld en hebben zij nog geschikt een paar dagen over om de buizen ter plaatse te brengen en te stellen. De aannemers kwamen heden middag mij vragen, om aan L. Smulders te telegraveeren, dat er morgen vroeg een monteur kwam per eerste gelegenheid. Per telefoon direct hierover met de werkmeester (wegens afwezigheid van Smulders) over gesproken en maakte hiertegen bezwaar in verband met de a.s. Paaschdagen, omdat zij niet in twee dagen klaar konden en werd daarom afgesproken Dinsdag morgen 2 April een monteur te sturen.

Vrijdag 29 Maart 1918

Dagboek bladzijden 96 & 97.

Er werd gewerkt genoemd als op Donderdag Woensdag 27 Maart. De ploeg van Beens reeds weer vertrokken. Begonnen met het aanvoeren van de buizen voor de condensatie inrichting naar de plaats van bestemming tegen den avond. De metselaars begonnen met het metselwerk van den Zuidelijken gevel van het machinegebouw tot onderkant kelderkozijnen. Naar Spannenburg geweest om te spreken met Joh. Wierda over het plaatsen van afrasteringen en vandaar naar Heerenveen om te zien aan de timmerfabriek van Zuidersma.

Zaterdag 30 Maart 1918

Naar Leeuwarden geweest om met den heer Hoofdingenieur te spreken over verhuring grasgewas te Spannenburg. Tevens besproken een ingekomen brief over mijn persoon van de aannemers Gebrs Broersma. Er werd gewerkt genoemd als op 28 en 29 Maart. J. Héres met een paar man aan het vervoeren van de buizen voor de condensatie inrichting. Er werd afgegeven weekrapport no 70.
Volgende deel ──>