Dagboek bouw/1919, 3e kwartaal

Uit Wouda's Wiki


Dagboek door opzichter W. Anema over de bouw van het gemaal. [2.]

Vanwege de grote omvang van het dagboek is het voor deze wiki opgeknipt in de volgende delen:


Juli 1919

Maandag 30 juni t/m Zaterdag 5 Juli 1919

Dagboek bladzijden 216 & 217.

Wegens het slechte weer kan aan het grondwerk ontgraving zeedijk niet worden gewerkt. ’S morgens eerst met ± 10 man en na 11 uur met ± 40 man aan het maken van kaden om een doorbraak te voorkomen. ’S Middags op om vier uur een waterstand van 1,45 M + N.A.P. (Maandag 30 juni.) De timmerlieden (vier personen) ’s middags begonnen met het dichtzetten van de sluisdeuren door middel van stempels. Door de steenzetters en schoorsteenbouwers werd wegens het slechte weer niets uitgevoerd. Bezoek gehad van het bestuur 4de en 5de Veendistrict. Door de metselaars werd er gewerkt aan de ketelbemetselingen en twee aan het leggen tegelvloer in den kelder. De timmerlieden aan het afbreken cementloods, hulp bij de metselaars, het sluiten van de sluisdeuren enz. De heibazen hulp bij het maken van kaden. Twee nachten twee wakers bij de kaden. Dinsdag 1 Juli de metselaars aan het de ketelbemetselingen en het leggen van vloertegels in den kelder. Twee timmerlieden hulp bij de metselaars, twee aan het afwerken valramen in den kelder en verder afbreken cementloods. De grondwerkers aan het aanbrengen kleilaag berm Oostkant, aanvoer metselsteen en hulp bij de steenzetters. De heibazen met enkele sjouwers aan het aanvoeren van de oververhitters in het ketelhuis. De schoorsteenbouwers ´s middags begonnen te metselen. Monteur Vellinga klaar gekomen met het aankoppelen laatste stel persbuizen. De steenzetters aan het zetwerk omlegging zeedijk Oostkant. Woensdag werd er geheel gewerkt genoemd als op gister, doch wegens het slechte weer werd er 's morgens weinig uitgevoerd. Twee metselaars begonnen met het metselen trap naar den kelder. Bezig met het leggen van spoor door het machinegebouw om voor aanvoer zand en grind voor het storten beton aansluitingen zuig- en persbuizen. Donderdag werd door de metselaars gewerkt aan de ketelbemetselingen en twee aan de trap ingang kelder. De timmerlieden bekistingen aansluitingen zuig- en persbuizen, afbreken cementloods, hulp bij de metselaars, reparatie gereedschappen enz. De heibazen met enkele sjouwers aan het leggen van spoor door het machinegebouw, het aanvoeren buizen condensatieinrichting. De grondwerkers aanvoeren en opruimen basalt en puin voor de stenzetters, komende van de oude kapglooiing, aanvoeren metselsteen enz. Vrijdag begonnen met het storten van beton rondom de zuigbuizen, waaraan ook Zaterdag nog werd gewerkt. Verder werd er de laatste dagen gewerkt als op Woensdag en Donderdag.

Maandag 7 t/m Zaterdag 12 Juli 1919

Dagboek bladzijden 218 & 219.

Door de metselaars werd geregeld gewerkt aan de ketelbemetselingen en begonnen met het leggen van tegels trottoir zeezijde. Maandag nog bezig met het storten van beton rondom de zuigbuizen. De timmerlieden aan het afwerken sluisdeuren als karpuizen enz, het stellen mallen aansluitingen zuigbuizen, hulp bij de metselaars en steenzetters enz. Eén monteur van de machinefabriek „Jaffa” niet terug gekomen, omdat er niet kon worden doorgewerkt. De andere monteurs met hulp aan het stellen schuifleidingen met oververhitters achter de ketels. Woensdag op het werk geweest de heer Hoofdingenieur met professor Dijxhoorn en de heer Smulder vertegenwoordiger van Canoy Herfkens. Er werd afgesproken om op den in aanbouw zijnde schoorsteen een bliksemafleider te plaatsen. Dat er door Proffessor Professor Dijxhoorn bij de machinefabriek „Jaffa” op spoed zou worden aangedrongen. De grondwerkers met heibazen in hoofdzaak aan het aanvoeren basalt en puin voor de steenzetters, het aanvoeren van metselsteen enz. Begonnen met het grondwerk talud omlegging zeedijk Oostkant. De timmerlieden nog bezig met het in orde brengen loopbrug over de penanten boezemzijde. Deze week (Zaterdag) met de aannemers afgesproken om Krikke en Dikkeboom hier te laten komen en te spreken over het baggerwerk. De schoorsteen is thans op eene hoogte van 22 meter en de steen opgewerkt, zoodat op eene zending moet worden gewacht. Vrijdag 11 Juli werd door 5 steenzetters met drie opperlieden gewerkt aan herstelling van de verzakkingen dam, als het lichten van basaltzuilen en aanbrengen van puin.

Maandag 14 t/m Zaterdag 19 Juli 1919

Dagboek bladzijden 220 & 221.

De metselaars (7 man) nog steeds aan het metselwerk ketelbemetselingen en 2 metselaars aan het leggen tegels zeezijde. De timmerlieden begonnen met het stellen van de stijlen 3de ketelblok, het afwerken sluisdeuren, hulp bij de metselaars en herstellen gereedschappen. De heibazen met grondwerkers aan het graven en vervoer van grond aanlegging zeedijk Oostkant. Verder aan het aanbrengen van metselsteen en zand. Wegens gebrek aan portlandcement werd aan het storten van beton rondom de zuig- en persbuizen niet gewerkt. De steenzetters vandaag met verlof en Vrijdag avond vertrokken. Dinsdag 15 Juli werd er in hoofdzaak gewerkt genoemd als op Maandag 14 Juli. Drie steenzetters bezig met herstellen verzakkingen op de dam. Door den schoorsteenbouwer werd een bliksemafleider op de schoorsteen geplaatst. Aangevoer eene lading metselzand. Woensdag werd door drie steenzetters gewerkt aan de verzakkingen aan de dam. Er werd geheel gewerkt genoemd als op 14 en 15 Juli. Aangevoerd 315 zak portlandcement. Donderdag 17 Juli weer begonnen met het storten van beton rondom de persbuizen. Hieraan werd gewerkt door twee timmerlieden, 6 speciemakers en vier man voor aanvoer grind en zand. Heden middag twee metselaars begonnen met het hakken van de wellen aan de gemetselde trappen zeezijde. Drie steenzetters nog werkzaam op de dam. Verder werd er gewerkt als op 14, 15 en 16 Juli. Vrijdag 18 Juli werd er gewerkt gewerkt genoemd als de andere dagen. (17 Juli.) Naar Leeuwarden om met den heer Hoofdingenieur te spreken aan over het storten van de beton rondom de zuig- en persbuizen. Vandaar vertrokken naar Utrecht om hierover te spreken met de teekenaars van de machinefabriek „Jaffa.” Afgesproken om de teekeningen aan te houden en de aansluitingen van de persbuizen met slakkehuizen tot de halve hoogte in de beton te storten, wat reeds goed was overwogen. Drie steenzetters geregeld bezig met herzetten verzakkingen op de dam. Eén steenzetter weer vertrokken. Zaterdag werd er geheel gewerkt genoemd als op Vrijdag 18 Juli. Door de schoorsteenbouwers werd niet gewerkt vanaf Maandag 14 Juli, wegens gebrek aan steen. Dondag Donderdag avond twee ladingen steen aangekomen, waarmee Vrijdag morgen begonnen te lossen.

Aanzicht van het bijna voltooide gebouw in juli 1919 aan de boezemzijde, maar nog zonder water. Foto gedateerd 18 juli 1919 Bron: fotoarchief PWS.
Aanzicht van het bijna voltooide gebouw in juli 1919 aan de zeezijde. Foto gedateerd 18 juli 1919. Bron: fotoarchief PWS.

Maandag 21 t/m Zaterdag 26 Juli 1919

Wegens het slechte weer werd er Maandag en Dinsdag zeer weinig uitgevoerd. Twee metselaars zijn Zaterdag weer vertrokken, om een woning te bouwen te Alkmaar. Door de metselaars werd er gewerkt aan de ketelbemetselingen. De timmerlieden hulp bij de metselaars, en beton storten en onderhoud gereedschappen. De grondwerkers ontgraven bestaande zeedijk en vervoer grond ophoogen terrein verplichte ophooging. Verder vervoer metselsteen en steen voor kop bestrating zeedijk. Bezig met het maken van de kapbestrating Westkant zeezijde door de steenzetters en herstelen basaltglooiing dam. De monteurs van Smulders bezig met het aanbrengen van balken aan de kap in het ketelhuis voor het optrekken van schuiven, met de noodige bewegingsinrichting. Door de aannemers Gebrs Broersma werd aangenomen het maken van een sleephelling voor de sluisdeuren voor een bedrag van ƒ 5125,–. Aangevoerd de materialen geleverd door het Technisch bureau Asselbergs en...

Augustus 1919

Maandag 28 Juli t/m Zaterdag 2 Augustus 1919

Dagboek bladzijden 222 & 223.

Door de metselaars werd gewerkt aan de ketelbemetselingen en begonnen met het metselwerk voorfronten van geglazuurde steen. De timmerlieden hulp bij de metselaars, het maken en stellen bekistingen kleine gedeelten vloer in het machinegebouw, herstellen gereedschappen, het maken van de eikenhouten schuiven enz. Eén metselaar bezig met het afwerken aansluitingen van de persbuizen. Zoo nu en dan wordt er door eenige grondwerkers gewerkt aan het storten van beton rondom de zuig- en persbuizen. Met de aansluitingen persbuizen klaar gekomen. Verder wordt er door de grondwerkers gewerkt aan het afgraven bestaande zeedijk, vervoeren van de grond naar het terrein van ophooging, aanbrengen metselsteen, hulp bij de steenzetters enz. De steenzetters bezig met het zetwerk omlegging zeedijk Oostkant. Door den monteur van Smulders met zijn hulp werd gewerkt aan het monteeren van de balken aan de kapspanten in het ketelhuis voor de schuifleidingen. De heibazen met de noodige hulp aan het slaan van de perkoenpalen langs de glooiing Oostkant, opruimen basaltzuilen bestaande kapglooiing, vervoer heikar om het slaan van de eikenhouten palen voor de helling enz. De schoorsteen thans op eene hoogte van 38 Meter boven de betonfundeering. Aangevoerd eene zending ijzerwerk van het technisch bureau van Asselbers en Nachenius. Een gedeelte rijswerk voor verlegging stortebed gemaakt.

Maandag 4 t/m Zaterdag 9 Augustus 1919

Door de metselaars werd begonnen met de troggewelven rondom de ketels. Begonnen met de halfsteens muur in den kelder. De timmerlieden aan het stellen van profielen en maken van mallen voor de metselaars, het stellen van de bekistingen voor kleine gedeelten vloer, het aanbrengen schoorpalen voor de beschoeiing, reparatie kruiwagen enz. Het grootste gedeelte grondwerkers ± 20 man maandag morgen vertrokken. Bezig met het storten van de beton voor de laatste zuigbuizen. De steenzetters bezig met het zetwerk omlegging zeedijk Oostkant. Een gedeelte arbeiders aan het aanvoeren van basaltzuilen en puin. Donderdag 7 Augustus begonnen met het brengen van stortsteen op het stortebed. Dinsdag avond 5 Augustus hier aangekomen eene lading materialen van de machinefabriek „Jaffa.” De monteurs van Asselbergs technisch bureau begonnen met het stellen van het inwendige van de ketels als vuurbruggen enz. Een monteur van Gebrs Deprez de zware ijzeren deuren voor de bovenketels gesteld.

Maandag 11 t/m Zaterdag 16 Augustus 1919

Door de metselaars wordt geregeld gewerkt aan de ketelbemetselingen als voorfronten, trochgewelven, rollagen enz. De timmerlieden als hulp bij de metselaars, het afbreken bekistingen voor betonwerk, onderhoud gereedschappen, verankering beschoeiing enz. Donderdag 14 Augustus aangevoerd het hout voor de sleephelling. De monteur van Gebrs Deprez klaar gekomen met het stellen van de deuren voor de bovenketels. De monteurs van Asselbergs en Nachenius technisch bureau voor zoover zij kunnen afwerken, klaar gekomen met het monteeren vuurbruggen, roosters, aanjagers enz. Begonnen met het monteeren krooshekken (woensdag 13 Augustus,) waarvoor een tweede monteur hier gekomen. De grondwerkers nog geregeld aan het aanvoeren van grond van naar het terrein van ophooging, hulp bij de steenzetters, schoonmaken tusschen de penanten zee- en boezemzijde enz. De steenzetters aan het stopwerk glooiingen en herstellen steenzetwerk aan de dam. Zaterdag 16 Augustus hier geweest de heer Hoofdingenieur met den heer Ingenieur om op te nemen de aansluitingen zuig- en persbuizen en sluisdeuren. Aan de aannemers werd toegestaan om na herstellen van enkele kleinigheden het water in de fundeeringput op te laten komen en de bemaling aan zeezijde maar op te ruimen. Vrijdag morgen is de schoorsteenbouwer klaar gekomen met de buitenschacht en begonnen met de binnenschacht. Zaterdag door van Aarssen twee bliksemafleiders geplaatst op de schoorsteen. Door de heibazen met de noodige hulp werd begonnen aan het plaatsen van de palen voor de helling, waarvoor het hout Donderdag 14 Augustus werd aangevoerd.

Maandag 18 t/m Zaterdag 23 Augustus 1919

Dagboek bladzijden 224 & 225.

Door de metselaars werd deze week nog geregeld gewerkt aan de ketelbemetselingen, als trochgewelven en rollagen voor afdekking. Door de timmerlieden werd gewerkt aan de eikenhouten helling voor de sluisdeuren, het nazien van de sluisdeuren, het aanbrengen van de peilschaal zeezijde, het te pas maken van de kantroosters in de ketels enz. De heibazen met de noodige hulp aan het heien van de eiken palen onder de helling. De grondwerkers aan het graven van de taluds boezemzijde, het in orde brengen van de helling oprit aan de zeedijk, het aanvoeren van materialen voor de monteurs enz. Donderdag 21 Augustus werd er een schip met de overgebleven tras geladen. Schoorsteenbouwer J. van Geelen klaar gekomen met het bouwen van de schoorsteen. (21 Augustus) De monteurs van Smulders met de noodige hulpen in hoofdzaak bezig met het monteeren van de krooshekken. Een groot gedeelte en in hoofdzaak grondwerkers en arbeiders gedaan werk gekregen [ontslag]. Door de timmerlieden werd er geregeld gewerkt aan het afbreken woonkeeten, waarvan het afkomende hout wordt gebruikt voor de woningen in Alkmaar. (Zaterdag 23 Augustus.

Maandag 25 t/m Zaterdag 30 Augustus 1919

Door de timmerlieden werd geregeld gewerkt aan het afbreken woonkeeten en het inladen van het afkomende hout. (Maandag 25 Augustus.) De metselaars begonnen met het voegwerk Westelijken gevel van het ketelhuis, het inmetselen van de balkje's voor de krooshekken, het aanmetselen pijpleidingen in den walmuur enz. De heibazen bezig met het vervoer van de locomobiel zeezijde en de bemaling zeezijde. Dondag Donderdag 21 Augustus stopgezet. De arbeiders aan het opruimen in het machinegebouw voor den stucadoor. Eén stucadoor begonnen met het afpleisteren windwerkkasten vliegwielkasten in het machinegebouw. Door de monteur met zijn hulpen werd gewerkt aan het monteeren krooshekken. Dinsdag 26 Augustus werd er door de timmerlieden gewerkt aan het maken van een steiger voor den stucadoor, het stellen en afbreken bekistingen ge betonvloer machinegebouw.

Verder werd er geheel gewerkt genoemd als op Maandag 25 Augustus. Bij de aannemers er nogmaals op aangedrongen om de sluisdeuren te breeuwen en harpuizen en het dichten van het gebouw. Woensdag 27 Augustus naar Leeuwarden geweest en met den Directeur der Electrische Centrale den heer Van Dijk afgesproken, dat wij zullen overnemen 600 zak of 30.000 KG portlandcement. Een breeuwer hier gekomen voor het afwerken van de sluisdeuren. Wegens het slechte weer kon door de timmerlieden niet aan de helling worden gewerkt en begonnen met het opruimen van de bekistingen in het machinegebouw. De heibazen bezig met het opruimen van de damwanden langs den berm zeedijk. De metselaars aan het voegen, kleinigheden afwerken aan de ketelbemetselingen, inmetselen balken steun krooshekken, aanwerken aanjagers in de luchtkanalen enz. Door één stucadoor werd Maandag begonnen met het afpleisteren van den kelder. Woensdag Van Aarssen hier gekomen voor het afwerken bliksemafleiders. Donderdag en Vrijdag werd er geheel gewerkt genoemd als op Woensdag. Vrijdag morgen aangevoerd 30.000 KG portlandcement van de Provinciale Electricentrale. Door W. de Jong werd een begin gemaakt met het bouwen van de woningen Donderdag 28 Augustus met het bouwen keeten of loodsen. Door de monteurs van Smulders werd nog geregeld gewerkt aan het monteeren krooshekken met standpijpen.

Maandag 1 t/m Zaterdag 6 September 1919

Dagboek bladzijden 226 & 227.

De metselaars bezig met het dichtmetselen van de openingen in den Westelijken gevel van het ketelhuis en voegwerk ketelblokken. De timmerlieden begonnen met het stellen van de bekistingen onder de betonvloer in op N.A.P. in het machinegebouw. Heden morgen (Woensdag) begonnen met het dichten van de deuropeningen in het machinegebouw en ketelhuis. Begonnen met het droogmalen van de fundeeringsput in het machinegebouw. Door de grondwerkers met de heibazen werd de geheele week gewerkt aan het opruimen zinksteen uit het bestaande dijksprofiel. Twee arbeiders zoo af en toe eens aan het opruimen en schoonmaken steen van de cementloods Eén stucadoor met een opperman nog aan het afwerken in den kelder. Nog al eens bij de aannemers Gebrs Broersma's er op aan gedrongen, om de vliegwielen naar binnen te brengen, wat den heer Hoofdingenieur al is beloofd te zullen doen. Op het werk geweest de heer Hoofdingenieur met het bestuur van het waterschap Anjumer en Lioessenser polder. (Woensdag 3 September.) Maandag 1 September naar Leeuwarden geweest.

September 1919

Maandag 8 t/m Zaterdag 13 September 1919

Door de metselaars werd er gewerkt aan het afwerken rookkanalen, voegwerk ketelblokken en schoonmaken windwerkkasten en schuifkasten penanten zeezijde. Wegens het wachten op grind kan de betonvloer op N.A.P. in het machinegebouw en de vloer in het ketelhuis niet worden afgewerkt. Zoo ook het wachten op de aanvulling met zand in het ketelhuis. De timmerlieden bezig met het maken van de gecreosoteerde vlotten, het afwerken helling voor de sluisdeuren, onderhoud gereedschappen en het leggen van de onderpannen op het machinegebouw en ketelhuis. De heibazen met enige sjouwers de geheele week aan het opruimen stortsteen in het bestaande dijksprofiel. Verder werd door de arbeiders gewerkt aan het afwerken dijksprofiel met oprit Westelijke omlegging zeedijk, het opruimen en schoonmaken afbraak steen cementloods enz. Door den stucadoor met één opperman werd nog geregeld gewerkt, aan het afwerken stucadoorwerk in den kelder. De monteurs van Smulders bezig met het stellen opzetinrichting sluisdeuren en windwerken schuiven penanten zeezijde, het leggen van leidingen van de pompen naar de vaciumketel enz. Met het metselwerk van de kelders voor de dienstwoningen werd Donderdag (10 September) begonnen. Verder werd er aan de woningen gewerkt aan het aanvoeren materialen en vervoer metselsteen. Aan het leggen van de vloer in het ketelhuis, werd niet gewerkt, wegens gebrek aan grind voor genoemde vloer en de aanvulling met zand rondom de ketelblokken. Nogmaals er met Jac. Broersma er over gesproken om de vliegwielen naar binnen te brengen, waaraan nog geen gevolg wordt gegeven.

Maandag 15 t/m Zaterdag 21 September 1919

Dagboek bladzijden 228 & 229.

Door de metselaars werd in hoofdzaak gewerkt aan het gedeeltelijk afwerken penanten zeezijde, als het schoonmaken windwerkkasten, inmetselen balkje's voor de opzetinrichting sluisdeuren, voegwerk ketelblokken, het leggen van de getrokken ijzeren buizen onder de trap in den kelder. Donderdag 18 September begonnen met het afwerken van de rookkanalen achter de ketels. De timmerlieden aan het maken van de gecreosoteerde vlotten, het opbrengen van de onderpannen op machinegebouw en ketelhuis, schoonmaken van betonhout bestemd voor vervoer, het boren van gaten voor de opzetinrichting sluisdeuren enz. Zaterdag avond 13 Sept. te Lemmer aangevoerd eene baggermachine voor het wegbaggeren van de grond in zee. Voor het in orde brengen van genoemde baggermachine werd er de geheele week aan gewerkt door één heibaas met enkele sjouwers. Verder werd er door de andere heibaas met arbeiders gewerkt aan het opruimen stortsteen, het opruimen basaltzuilen boezemzijde, het in orde brengen oprit omlegging zeedijk Westkant, het aanvoeren steen afbraak cementloods enz. Afbreken en opruimen steen cementloods.
De monteurs van Smulders met de hulpen aan het stellen buisleiding naar den vaciumketel, tegenwichten schuiven voorfronten ketels, opzettingen opzetinrichtingen sluisdeuren enz. Door de schilders werd de gehele week gewerkt aan het schoonmaken en menieën van de pompen. De baggermachine ligt in de Lemsterhaven gereed om naar hier te worden vervoerd. Door week er nogmaals bij de aannemers op aangedrongen, om de materialen van de machinefabriek naar binnen te brengen maar de beloften worden tot heden nog niet ten uitvoer gebracht. Woensdag 3 September werd den heer Hoofdingenieur al toegezegd, om deze materialen Maandag 8 September naar binnen te brengen. Zaterdag 20 Sept op het werk geweest de heeren Griffiers met den heer Hoofdingenieur.

Maandag 22 t/m Zaterdag 27 September 1919

Door de metselaars werd deze week verschillende kleinigheden uitgevoerd, als afwerken en dicht metselen rookkanalen, voegwerk ketelblokken, inmetselen mangatdeksels achter de ketels boven de rookkanalen, aanmetselen buisleidingen in den kelder enz. De timmerlieden aan het afbreken en opruimen keeten en loodsen, het maken van betonschotten voor den Haag, het vervoer locomobiel enz. Dinsdag morgen de baggermachine Woensdag morgen de baggermachine hier aangevoerd en ’s middags met het baggerwerk zeezijde begonnen. De heibazen met sjouwers als hulp op de baggermachine en bezig met het opruimen van stortsteen en veroeren langs de dam. De overige arbeiders of sjouwers mede aan het opruimen locol locomobielloods en vervoeren van de afkomende materialen. Aan het naar binnen brengen van de materialen van de machinefabriek „Jaffa” werd nog niet begonnen. Bij het baggerwerk veel last van stortsteen en wordt er slecht gebaggerd. Door den stucadoor werd de geheele week nog gewerkt in den kelder. Een monteur van Niermeyer hier gekomen en begonnen met het monteeren grondleidingen, waschbakken, urinoirs enz. De schilders werkten de geheele week aan het schoonmaken en meniëen van de pompen. De monteurs nog bezig met het monteeren van verschillende leidingen aan de pompen. Dinsdag 23 September naar Leeuwarden geweest, om met den heer Hoofdingenieur te spreken over het baggerwerk boezemzijde en het naar binnen brengen van de materialen van de machinefabriek „Jaffa”. Woensdag 1 October de monteurs hulpen laten beginnen met het naar binnen brengen van de vliegwielen, waaraan door Gebrs Broersma's op aanzegging van de Directie geen gevolg werd gegeven. (4 man ieder 27 uren)
Volgende deel ──>