Vanwege de grote omvang van het dagboek is het voor deze wiki opgeknipt in de volgende delen:

Dagboek door opzichter W. Anema over de bouw van het gemaal. [2.]


October 1917

Maandag 1 October 1917

 
Dagboek bladzijden 58 & 59.

Begonnen met het stellen van de bekisting voor het betonwerk opgaand muurwerk ketelhuis. Begonnen met het stellen van het ondernet bewapening vloer onder het machinegebouw met ketelhuis. Verder werd er gewerkt aan het maken van de sluisdeuren en het lossen van materialen. Prachtig weer en door de schoorsteenbouwers werd niet gewerkt, wegens gebrek aan een paard.

Dinsdag 2 October 1917

Gestort de betonbalk langs het ontvangbed, met een gedeelte werkvloer tot 's middags 12 uur. Verder werd er doorgewerkt aan het stellen van de bewapening in de vloer, het maken van de bekisting rondom het ketelhuis, het maken van de sluisdeuren, het plaatsen van een gedeelte damwand in de Z.O. hoek van de fundeeringput, het lossen van materialen enz. Aangevoerd en gelost 2000 zak portlandcement. Door de schoorsteenbouwers werd met prachtig weer niet gewerkt, wegens gebrek aan een paard.

Woensdag 3 October 1917

Klaar gekomen met het storten van de werkvloer onder het machinegebouw met keersluis. Een buis gelegd onder het Z.O. landhoofd voor afwatering van het stortebed naar de bemaling. Aan het stellen van de bewapening onde in de fundeeringplaat, het opstellen van de mallen rondom het ketelhuis en het maken van de sluisdeuren werd doorgewerkt.

Donderdag 4 October 1917

Wegens het slechte weer werd er niets uitgevoerd van beteekenis.

Vrijdag 5 October 1917

Naar Leeuwarden geweest en met Sollaart gesproken over de bewapening opgaand muurwerk en fundeeringplaat onder het machinegebouw met keersluis. Afgesproken, dat de bewapening van de eingevels en ... in de vloer werden opgenomen en verder niets, wat het opgaande muurwerk betreft. Aan het stellen van de bewaping bewapening in de fundeeringplaat, het stellen van de mallen voor het opgaande muurwerk ketelhuis en het maken van de sluisdeuren werd doorgewerkt.

Zaterdag 6 October 1917

 
Dagboek bladzijden 60 & 61.

Aan het stellen van de bewapening voor de vloer onder het machinegebouw met keersluis werd doorgewerkt. Zooook aan het stellen van de mallen voor het opgaande muurwerk rondom het ketelhuis en het maken van de sluisdeuren Begonnen met het aanbrengen van puin op het stortebed. Op het werk geweest de Commissaris met Gedeputeerde Okma en den Hoofdingenieur. Wegens ongunstig weer, werd aan de schoorsteen niets uitgevoerd. Afgegeven weekrapport no 46.

Maandag 8 October 1917

Wegens het slechte weer werd er ongeveer de halve dag maar gewerkt. Gewerkt aan het stellen van de bewapening in de fundeeringput, het aanbrengen van puin op het ontvangbed, het maken van de sluisdeuren, het lossen los nemen van het malhout om de kolommen onder het eerste ketelblok. Jansma een week met verlof.

Dinsdag 9 October 1917

De werkzaamheden als op 8 October, doch wegens het slechte weer wordt er ook weinig uitgevoerd. Door de schoorsteenbouwers deze week nog niets uitgevoerd en vertrokken.

Woensdag 10, Donderdag 11 en Vrijdag 12 October 1917

Er werd gewerkt aan het stellen van de bewapening in de vloer onder het machinegebouw met keersluis. Verder aan de betimmering voor het betonwerk rondom het ketelhuis en het los nemen van het malhout om de kolommen onder de ketelblokken. Aan het maken van de sluisdeuren en het lossen van materialen. Wegens het slechte weer, werd er maar halve dagen gewerkt. Aangevoerd 30 ton betonijzer ... ton van 10 m/m en ... ton van 11 m/m.

Zaterdag 13 October 1917

Dezelfde werkzaamheden werden uitgevoerd als gister. Afgegeven weekrapport no ... Met den aannemer Joh. Broersma afgesproken, dat wij in ’t vervolg eerst de kolommen onder de ketelblokken zouden storten, voordat de bewapening voor balken en bovenste vloer werd aangebracht. Per telefoon met Joh. Broersma gesproken met P. Sollaart wegens afwezigheid van den Hoofdingenieur over het verwerken van het aanwezige 10 en 11 m/m ijzer en zoo noodig van aanvulling 15 m/m te mogen verwerken in de vloer. Bovendien werd aan door Gebrs Broersma een schrijven gericht aan den Hoofdingenieur met verzoek deze zaak spoedig te willen behandelen. Zie hiervoor onvangen brieven B.

Maandag 14 15 October 1917

Bezig met het stellen van de bewapening voor de vloer onder het machinegebouw met keersluis, het stellen van het malhout voor het opgaande werk rondom het ketelhuis, het maken van de sluisdeuren en het lossen van de aangevoerde materialen. Hoofdingenieur op het werk geweest en besproken het schrijven van Gebrs Broersma, om in de vloer voor aanvulling te gebruiken betonijzer zwaar 14 m/m en 15 m/m. Er werd de aannemers toegestaan, dit ijzer te gebruiken. Aangevoerd 15 ton betonijzer 14 m/m en 15 m/m.

16, 17, 18 en 19 October 1917

Er werd gewerkt, genoemd als op Maandag 14 October. Een verschil tusschen Kolpa en Hoekstra over Plas zijn optreden. Heb hierover met Broersma in tegenwoordigheid van Plas gesproken. Heb toen de opzichters Kolpa en Hoekstra in de gelegenheid gesteld er met Joh. Broersma over te spreken en heeft beloofd, dat wij geen last van Plas zijn optreden zouden hebben en die er op zou worden gewezen, dat de opzichters in geen geval onder de uitvoerder stonden.

Zaterdag 20 October 1917

 
Dagboek bladzijden 62 & 63.

Klaar gekomen met het stellen van de onder en bovenbewapening van de halve vloer onder het machinegebouw met keersluis, zoodat Maandag met het storten kan worden begonnen. Aan het stellen van de bekisting voor het muurwerk rondom het ketelhuis werd doorgewerkt en aan het maken van de sluisdeuren. Begonnen met het stellen van de kolommen onder het tweede ketelblok. Verder werd er deze week gewerkt aan het lossen van de aangevoerde materialen, als grind en betonijzer. Afgegeven weekrapport no ...

Maandag 22 October 1917

Begonnen met het storten van de vloer onder het gedeelte tusschen het ontvangbed en het opgaande muurwerk van het machinegebouw, waarmee niet geheel klaar gekomen. Aangekomen de eerste zending graniet, ongeveer ... M³. Al het volk als arbeiders, timmerlieden enz waren behulpzaam bij het betonstorten.

Dinsdag 23 October 1917

Tot 's middags 12 uur werd er wegens het slechte weer niet gewerkt. 'S middags om 1 uur begonnen te storten en klaar gemaakt het gedeelte betonvloer tussen het ontvangbed en het opgaande muurwerk tus machinegebouw. De aannemer nogmaals in tegenwoordigheid van den uitvoerder Plas gewaarschuwd voor het stijgen van het boezemwater in verband met hun waterkeering, waarvoor de aannemers al meerdere malen gewaarschuwd. Ontdekt dat in de cementloods minstens 10 zak portlandcement geheel waarloos waren, wat is te wijten aan eene slechte verzorging van de aannemers. De aannemers gewaarschuwd, dat de graniet te dicht achter de betuining werd gelost en de gevolgen voor hun rekening kwam. Door Jac Broersma werd mij meegedeeld, dat deze stukken graniet spoedig verwijderd werden, doch door de drukte met het storten, daar waren gelost. Aangevoerd eene bezending vloertegels, waarmee begonnen te lossen. Totaal 16660 stuks, waarvan 9800 groote en 6880 stuks kleiner formaat.

Woensdag 24 October 1917

’S morgens om 7 uur met al de manschappen, als timmerlieden en arbeiders begonnen te betonstorten. Gestort voor het grootste gedeelte het stuk betonvloer tusschen het opgaande muurwerk machinegebouw. 'S avonds de aannemers gevraagd bij mij te komen om te spreken over het omkaden van het bouwterrein, waaraan door hun gevolg werd gegeven. In tegenwoordigheid van opzichter Jansma hun meegedeeld, dat het omkaden van het bouwterrein mij niet voldoende voorkwam en hun opdroeg om hierin spoedig te voorzien en een kade te maken, zoals § 13 van het bestek aangeeft. (bladz. 41). Zoolang hieraan niet was voldaan, de verantwoording in elk geval voor hun rekening was. De aannemers hebben te kennen gegeven, dat de omkading ook onvoldoende was en morgen vroeg met de versterking direct zouden beginnen.

Donderdag 25 October 1917

Van morgen van 6 uur to 8 uur beton gestort, doch wegens het slechte weer, waren wij genoodzaakt te staken. Het werd storm weer, wat tengevolge had, dat de optimmering voor het opgaande muurwerk tusschen machinegebouw en ketelhuis om ver is gewaaid en het dak van de kalkloods voor den schoorsteenbouwer. Er werd deze week dag weinig anders uitgevoerd, dan herstellen stormschade en begonnen met het verzwaren van de kade om het bouwterrein.

Vrijdag 26 October 1917

Van ’s morgens 8 uur aan het betonstorten met al het volk, dat op het terrein aanwezig. Bericht van den schoorsteenbouwer Vorstermans ontvangen, dat hij Maandag terug kwam, om de binnenschacht te metselen. Door Joh Broersma werd mij meegedeeld, dat zij plan hadden Maandag een flinke ploeg volk met de kaden te laten beginnen. (zie 24 October)

Zaterdag 27 October 1917

 
Dagboek bladzijden 64 & 65.

’S middags om drie uur klaar gekomen met het storten van de halve betonvloer. De b/g opzichter J. Kolpa een veertien dagen met verlof gegaan. Zelf van daag met verlof geweest. Door Gebrs Broersma werd mij meegedeeld, dat er weer 4 wagons graniet onderweg waren. Afgegeven weekrapport no ...

Maandag 29 October 1917

Naar Leeuwarden geweest, om met Sollaart te spreken over de teekeningen van het metselwerk, van de zuig- en persbuizen enz. Door de aannemers werden de kaden rondom het bouwterrein flink aangepakt (zie 24 October) Verder werd er gewerkt aan het stellen van het malhout voor het opgaande muurwerk ketelhuis en het tweede ketelblok en gewerkt aan de sluisdeuren. Weer begonnen met het bouwen van de schoorsteen en prachtig weer om te werken.

Dinsdag 30 October 1917

De werkzaamheden in hoofdzaak als genoemd op 29 October. Begonnen met het vervoeren van de granietstukken, bestemd in de vloer tusschen de penanten boezemzijde.

Woensdag 31 October 1917

Begonnen met het stellen van de granieten dorpels tusschen de penanten boezemzijde. Begonnen met het stellen va storten van de beton van het vloertje achter het opgaande muurwerk tusschen machinegebouw en ketelhuis en het storten van de balken in verbinding met genoemde betonvloer en de vloer onder de ketelblokken. Verder werd er gewerkt aan het maken van kaden, het maken van de sluisdeuren, het stellen van de bewapening in het opgaande muurwerk ketelhuis, het opstellen van het malhout voor het tweede ketelblok enz.

November 1917

Donderdag 1 November 1917

Er werd geheel gewerkt als op 31 October. Met Jansma uitgezet het eerste penant boezemzijde, profielen gesteld en gewaterpast.

Vrijdag 2 November 1917

Klaar gekomen met het stellen van de granietdorpels tusschen de penanten boezemzijde en een begin gemaakt met het metselwerk van het eerste penant langs het ketelhuis. Broersma opgedragen, dat de steen, welke werd aangevoerd beter moet worden afgeklopt, voordat ze in de put komen. Broersma maakte hiertegen in zoover bezwaar, dat hij meent, dit voor rekening van de Provincie komt. Hierover zouden wij later in tegenwoordigheid van den Hoofdingenieur verder spreken. Er werd verder in hoofdzaak gewerkt, genoemd als op 1 November.

Zaterdag 3 November 1917

Begonnen met het metselwerk van het eerste penant boezenzijde, waarvan de profielen reeds waren gesteld. In de put gebracht twee mallen voor de persbuizen. Verder werd er gewerkt genoemd als op 1 November. Afgegeven weekrapport no 50.

Maandag 5 November 1917

Er werd gewerkt aan het metselen van het eerste penant boezemzijde, het inbrengen van de malen voor zuig- en persbuizen, het optimmeren van het opgaand muurwerk rondom het ketelhuis en van het tweede ketelblok, het stellen van het ijzer in de tusschenmuur van het ketelhuis en machinegebouw, het maken van de sluisdeuren en het maken van kaden rondom het bouwterrein.

Dinsdag 6 November 1917

Op het werk geweest S. Tiemersma (opzichter prov. waterstaat, Almenum adresboek 1928) en R. Sollaart, om over verschillende detailteekeningen ons in te lichten. Er werd in hoofdzaak gewerkt genoemd als op 5 November. Klaar gekomen met het inbrengen van de mallen van zuig- en persbuizen.

Woensdag 7 November 1917

 
Dagboek bladzijden 66 & 67.

Er werd gewerkt genoemd als op 5 November. Begonnen met het metselwerk van het tweede penant. Door de aannemers werd afgebroken één kap boven de sluisdeuren, waaronder nog één deur, die niet geheel klaar was. Het afbreken van deze overkapping gebeurde geheel zonder overleg met de Directie, waarover slecht te spreken. De aannemers niet op het werk en den uitvoerder te kennen gegeven, dat ik deze manier van werken verder met den Hoofdingenieur zou bespreken. Door den uitvoerder werd mij meegdedeeld, dat ze in Leeuwarden met de graniet waren aan 't lossen en bericht was gekomen, dat voor ons uit Rotterdam was verzonden 6000 zak portlandcement. Dat er verder bericht was ingekomen, er ± 30000 KG betonijzer, bestemd voor dit werk uit Duitschland was verzonden.

Donderdag 8 November 1917

Met den aannemer Joh. Broersma zijn vader en opzichter Jansma naar de cementloods geweest en besproken het opbrengen van de te verwachte 6000 zak portlandcement. Broersma te kennen gegeven, dat ik mij over het opbrengen van de portlandcement de laatste tijd wel heb geergerd en hierin verbetering wenschte. Afgesproken de portlandcement vrij van de tras te zetten en onder te leggen eene laag rijshout met houten vloer, waarmee zij zich direct konden vereenigen. Er werd gewerkt genoemd als op 5 November.

Vrijdag 9 November 1917

Jansma tot Dinsdag morgen met verlof gegeaan. Gestort de kolommen onder het tweede ketelblok. Begonnen met het metselen van het derde penant boezemzijde. Bezig met het opruimen van de tras in de cementloods. Begonnen met het stellen van de mallen voor de perskanalen. Door den aannemer werd mij gevraagd, om te mogen gebruiken het gecreosoteerde hout voor vloer in de cementloods, waarop ik hem heb geantwoord dit aan de Hoofdingenieur te vragen. Verder werd er gewerkt genoemd als op 5 November.

Zaterdag 10 November 1917

 
Het bouwterrein in 1917. De mallen van zuig- en persbuizen zijn aangebracht en klaar om ingestort te worden. De bouw van de schoorsteen was al gevorderd. Foto gedateerd 10 november 1917. Bron: fotoarchief PWS.

Op het werk geweest den Commissaris der Koningin met zijn zoon en den Hoofdingenieur. Door den Hoofdingenieur werd aan de aannemers toegestaan, om het gecreosoteerde hout voor vloer in de cementloods te gebruiken onder die voorwaarden, dat onder de vloer eerst een rijslaag kwam te leggen en over de houten vloer een laag ashaltpapier. Er werd gewerkt aan het stellen van de mallen voor de perskanalen, het metselen van de penanten boezemzijde, het opstellen van de mallen voor het opgaande muurwerk ketelhuis met het stellen van de bewapening, het maken van de sluisdeuren, het bouwen van den schutwand in de schoorsteen, het opruimen van de tras in de cementloods, het leggen van spoor voor het aanvoeren van de ganiet zeezijde enz. Afgegeven weekrapport no ...

Maandag 12 November 1917

Er werd gewerkt aan het metselen van de penanten boezemzijde, het stellen van de mallen zuigbuizen, op het opstellen bekistingen muurwerk ketelhuis, het lossen van eene zending graniet welke heden morgen op het terrein aangevoerd. [Van den leverancier de NV Steenhouwerij v/h J.H.J Troupin te Haarlem (sinds 1898)]
1ste zending graniet aangekomen.
30 stuks IA - 1,844 x 0,40 x 0,155 = 3,431 M³.
27 stuks IB - 1,700 x 0,25 x 0,275 = 3,166 M³.
24 stuks K - 1,945 x 0,40 x 0,153 = 2,502 M³.
 4 stuks C - 1,215 x 0,82 x 0,49 = 1,953 M³.
 4 stuks B - 1,61 x 0,65 x 0,49 = 2,051 M³.
Totaal 13,103 M³.
2de zending graniet aangekomen. 12 November 1917
1 stuks E - 1,945 x 0,40 x 0,153 = 0,119 M³.
4 stuks A - 1,25 x 1,33 x 0,63 = 4,190 M³.
4 stuks A’ - 1,25 x 1,33 x 0,63 = 4,190 M³.
4 stuks D - 1,115 x 1,09 x 1,558 = 7,574 M³.
2 stuks DI - 1,115 x 1,09 x 1,558 = 3,787 M³.
Totaal 19,860 M³.
3de zending graniet aangekomen ook12 November.
24 stuks B - 1,61 x 0,65 x 0,49 = 12,307 M³.
1 stuks IIA - 1,013 x 0,75 x 0,63 = 0,480 M³.
1 stuks IIB - 1,013 x 0,75 x 0,63 = 0,480 M³.
16 stuks X - 0,426 x 0,41 x 0,295 = 0,824 M³.
Totaal 14,091 M³.
Volgens ingekomen rekening gekocht van ƒ 140 per M³. Jansma met zijn nieuw woonschip hier gekomen. Kolpa terug gekomen na twee weken verlof.

Dinsdag 13 November 1917

 
Dagboek bladzijden 68 & 69.

Er werd gewerkt, genoemd als op Maandag 12 November. Op het terrein aangevoerd 56 staven zwaar 19 m/m lang 12 Meter, 4 staven lang 6,– M en 2 staven lang 2,– M, komende uit een afrastering te Spannenburg en worden verwerkt in de ketelblokken. Broersma nog eens gewaarschuwd, dat er geen cement in de loods kwam, wanneer de houten vloer niet voldoende in orde was.

Woensdag 14 November 1917

Begonnen met het stellen van de bewapening voor de balken met vloer van het tweede ketelblok. Verder werd er in hoofdzaak gewerkt genoemd als op Maandag 12 November. Begonnen met aanvoeren van de taatsblokken in de put.

Donderdag 15 November 1917

Begonnen met het stellen van de taatsblokken en aanslag stijlen voor de sluisdeuren. Begonnen met het metselen van de westelijke vleugel zeezijde. Met Jansma en de aannemers Volker het werk van bestek no. 5 te Spannenburg.

Vrijdag 16 November 1917

Broersma naar Leeuwarden geweest om met den Hoofdingenieur te spreken over het maken van de kap op het ketelhuis. Gesteld drie granietblokken voor de taatsen en één slagstijl aan de westelijke eindvleugel. De schoorsteenbouwers weer opgehouden met het bouwen van de schoorsteen en p.o. van Canoy Herfkens aan P. Lucker verboden er aan door te werken.

Zaterdag 17 November 1917

Met Jansma nagezien het stellen van de zuigbuizen. Er werd in deze week hoofdzakelijk gewerkt aan het stellen van de bekisting voor het opgaande muurwerk rondom het ketelhuis en het stellen van de bewapening voor het tweede ketelblok. Verder aan het metselen van de penanten boezemzijde en begonnen met het metselen van de westelijke vleugelmuur zeezijde. Begonnen met het stellen van de granietblokken voor de taatsen en slagstijlen. Gesteld de mallen van de zuig- en persbuizen. Verder werd er gewerkt aan het maken van de sluiseuren enz. Te Lemmer per schip aangevoerd 6000 zak portlandcement. Afgegeven weekrapport no 52.

Maandag 19 November 1917

Er werd gewerkt aan het metselen van den westelijken vleugelmuur zeezijde. Gesteld de taatsblokken in het midden penant zeezijde. Naar Leeuwarden geweest. Gesteld de mallen perskanalen westelijke helft. Bezig met overladen van de 6000 zak aangevoerde portlandcement te Lemmer. Door de timmerlieden werd gewerkt aan het stellen van de bekisting rondom het ketelhuis, het stellen van de bewapening in het muurwerk ketelhuis en in het tweede ketelblok. Verder werd er gewerkt aan het leggen van spoor voor het betonstorten, het aanvoeren van steen voor de metselaars enz. De schoorsteenbouwers Zaterdag opgehouden.

Dinsdag 20 November 1917

 
Dagboek bladzijden 70 & 71.

Begonnen met het storten van de beton voor de noordelijke eindgevel ketelhuis. Beton gestort voor de vloer tusschen de penanten boezemzijde. Begonnen met het lossen van de portlandcement op het terrein aangevoerd, welke aanvoer slecht is. Aan het metselwerk penanten zeezijde, het stellen van de bekisting voor het opgaand muurwerk westelijke gevel ketelhuis enz werd aan doorgewerkt.

Woensdag 21 November 1917

Beton gestort voor den muur westelijken ketelhuis en wel in hoofdzaak aan den noordelijken eindgevel. Bezig met het metselen van het tweede penant zeezijde. Verder werd er gewerkt aan het lossen van de aangevoerde portlandcement. Broersma meegedeeld, dat de bordessen waarop wordt gestort niet aan de bekisting van het muurwerk rondom het ketelhuis dient te worden bevestigd.

Donderdag 22 November 1917

Gestort de beton van den noordelijke eindgevel en een gedeelte aan den oostelijken en westelijken gevel. Aan het muurwerk van het ketelhuis gestort tot p.m. 11 uur en toen begonnen met het storten van de stampbeton tusschen de penanten boezemzijde, waarmee heden avond klaar gekomen. Er werd gemetseld aan het eerste middenpenant vanaf den westelijke vleugelmuur zeezijde. Bezig met het lossen van de portlandcement. Door enkele timmerlieden werd nog gewerkt aan het de optimmering van de bekisting voor het opgaande muurwerk rondom het ketelhuis. 'S Morgens verboden om te storten de balken over de uitsparingen voor het inbrengen van de ketels de rookkanalen, omdat de bewapening lang niet in orde was. 'S avonds bleek de bewapening nog niet in orde te zijn en Broersma opgedragen nieuwe beugels te maken, waarover tusschen ons heel wat woorden vielen. Verplaatst de verzwaringen aan de hoeken van het muurwerk ketelhuis, wat ongeveer heeft gekost ƒ 3,–, aangenomen door H. de Vries.

Vrijdag 23 November 1917

Op het werk geweest den heer Hoofdingenieur met den Directeur v/d Ambachtschool. Met Broersma's gesproken over de leverancie van de graniet en raadde den heer Hoofdingenieur hem aan, om aan den leverancier de tegemoet koming van ƒ 20,– per M³ direct maar uit te keeren, doch hem er op te wijzen, dat de koopsom ƒ 120,– per M³ bedraagt en geen ƒ 140,– en dus de bijbetaalde ƒ 20,– eene tegemoetkoming is. Bezig met het storten van de beton voor den oostelijken gevel van het ketelhuis. Er werd verder nog gewerkt aan het lossen van de portlandcement.

Zaterdag 24 November 1917

Er werd gestort aan het tweede ketelblok en den oostelijken gevel v/h ketelhuis. Verder werd er gewerkt aan het metselen van de penanten zeezijde, het lossen van portlandcement. Klaar gekomen met het storten van de beton voor het tweede ketelblok. De laatste paar dagen werd er door gebrek aan steenkolen door den aannemer veel hout verstookt, voor het drooghouden van de fundeeringput en het maken en vervoeren van de beton.

Maandag 26 November 1917

Door afwezigheid van een groot gedeelte van het volk werd er geen beton gestort. Door de timmerlieden werd gewerkt aan het maken van de balcons aan het muurwerk ketelhuis, het maken van de sluisdeuren enz. Er werd gewerkt aan het lossen portlandcement. Door den storm over de kop gewaaid één mal voor de perskanalen en één een paar Meter verplaatst. Schade geschat op ± ƒ 30,–

Dinsdag 27 November 1917

Wegens het slechte weer werd er weinig uitgevoerd. Tot 12 uur werd er geheel niet gewerkt en 's middags door een gedeelte van het volk. De aanwezige timmerlieden werkten aan de bordessen ketelhuis en het overige volk aan het aanvoeren van steen voor de metselaars.

Woensdag 28 November 1917

 
Dagboek bladzijden 72 & 73.

Er werd gewerkt aan het storten van de beton voor de betonfundeering aan de oostelijke en westelijke gevels van het ketelhuis. ’S morgens voor schafttijd werd de aannemer door opzichter Kolpa gewaarschuwd, dat de stelling waarmee de specie naar boven werd gebracht, niet sterk genoeg meer bleek te zijn en hij ook mij meedeelde. In verband met de waarschuwing van Kolpa heb ik de zaak opgenomen en bleek ook mij, dat het niet geheel buiten gevaar was, waarom ook ik de aannemer nog meedeelde, dat m.i. de zaak niet voldoende sterk voor kwam. Ook ik waarschuwde de aannemer Joh. Broersma en kreeg ten antwoord het valt wat mee en wenschte door te werken, waarna ook het volk door mij werd gewaarschuwd. Om kwart voor twaalf kwam de geheele stelling van boven en liep gelukkig zonder ongelukken af.

Donderdag 29 November 1917

Er werd gewerkt aan het opruimen van de oude stelling en met herstelling begonnen. Begonnen met de bewapening van de zuigbuizen en het leggen van de bewapening voor de tweede halve vloer, waarvoor per telefoon in overleg met den Hoofdingenieur ijzer wordt gebruikt van 16 m/m, op een maaswijdte van 16 cM. Verder werd er gewerkt aan het metselen middenpenant zeezijde, het aanvoeren van steen in de fundeeringsput enz.

Vrijdag 30 November 1917

Er werd in hoofdzaak gewerkt genoemd als op 29 November. Bezoek gehad van de directeur v/d Ambachtschool met leeraars en leerlingen van de polotechnische school. Weer begonnen met het breeuwen van de sluisdeuren.

December 1917

Zaterdag 1 December 1917

Er werd gewerkt genoemd als op 29 en 30 November. Begonnen met het losnemen en afpleisteren van de kolommen van het tweede ketelblok. De aannemers werden door Jansma gewaarschuwd om de bewapening in de vloer met de verdeeling beter te werk te gaan.

Maandag 3 December 1917

Wegens den hoogen boezemwaterstand kon er niet worden begonnen met het betonstorten. Er werd gewerkt door de timmerlieden aan het buigen en vlechten van de bewapening om de zuig- en persbuizen. Door de monierwerkers en eenige arbeiders aan het leggen van de bewapening voor zoover de voorraad ijzer strekt, aan het legen van de bewapening voor de tweede halve vloer onder het machinegebouw met keersluis. Deze bewapening wordt thans genomen van 16 m/m ijzer op afstanden van 7 per M. De bewapening zuigbuizen van 16 m/m op afstanden van 14½ cM, wat de binnen bewapening betreft. Door de aannemers werd ± 2000 gesorteerde straatklinkers vervoerd naar de put en verwerkt.

Dinsdag 4 December 1917

Er werd gewerkt genoemd als op 3 December en kon wegens den hoogen waterstand nog geen grind en zand voor het maken van beton worden aangevoerd.

Woensdag 5 t/m Donderdag 6 December 1917

Er werd gewerkt genoemd als op 3 December. Wegens vorst kon er niet met het betonstorten worden begonnen. Di Woensdag morgen 5 December had de aannemers wel stoom op de heikarren en plan om met het storten te beginnen, maar toen mij bleek, dat het vriesend weer was, kon dit niet worden toegestaan. Begonnen met het bouwen van een loods voor het maken van kozijnen, ramen en deuren. De metselaars aan het sorteeren van straatklinkers uit de gedeukte klinkers en aangenomen voor ƒ 4,– per 1000 stuks. Naar Spannenburg geweest om het in orde brengen van de parallelwegen op te nemen.

Vrijdag 7 December 1917

Er werd wegens geringen vorst niet beton gestort en gewerkt aan de bewapening om de zuig- en persbuizen, het aanvoeren van steen voor de vloer tusschen de penanten boezemzijde, het leggen van spoor om morgen te kunnen storten enz.

Zaterdag 8 December 1917

 
Dagboek bladzijden 74 & 75.

Beton gestort aan de betonvoet voor het muurwerk rondom het ketelhuis. Verder werd er door enkele timmerlieden gewerkt aan de bewapening zuig- en persbuizen en het opstellen van de kolommen voor het derde ketelblok. Toegestaan het malhout onder het tweede ketelblok te verwijderen, behalve onder het bordes. Jansma naar Leeuwarden om voor mij te storten bij den Rijksbetaalmeester een bedrag van ƒ 1800 en een en ander op het kantoor besproken. Afgegeven weekrapport no ... Den aannemers Joh. Broersma opgedragen de sluisdeuren, welke niet meer onder de kap liggen, beter af te dekken. Door de metselaars werd de geheele week gewerkt aan het sorteeren van steen, want anders niets te doen.

Maandag 10 December 1917

Door afwezigheid van een gedeelte van het volk en het omstellen van de stelling werd er niet beton gestort. Er werd gewerkt aan het maken van de een timmerloods, het stellen van de bewapening om de zuig- en persbuizen, het opstellen van het malhout voor het derde ketelblok enz. Door de metselaars werd gewerkt aan het sorteeren van voorwerkers uit de miskleurige klinkers. Thans waren er gesorteerd 38000 straatklinkers uit de gedeukte klinkers. De aannemers en uitvoerder in tegenwoordigheid van opzichter Jansma er op gewezen, dat het met het afdekken van de sluisdeuren nog niet in orde was en hiervoor te zorgen.

Dinsdag 11 December 1917

'S morgens om negen uur begonnen te betonstorten aan de voet van het muurwerk rondom het ketelhuis. Wegens nachtvorst kon er 's morgens niet direct mee worden begonnen. Verder werd er gewerkt met aan het stellen van de bewapening om de zuig- en persbuizen. Door de metselaars werd gewerkt aan het sorteeren van voorwerkers uit de miskleurige klinkers.

Woensdag 12 December 1917

Beton gestort van 's morgens negen uur tot 's middags 12 uur. 'S Namiddags kon er niet worden gestort wegens reparatie aan de heikarren. Met de aannemers verschil over het storten van de beton. Wij gaven de voorkeur op meer plaatsen te storten dan thans gebeurt en meenen dit in het belang van het werk komt. De aannemer is volgens zijne bewering er van overtuigd, dat het muurwerk goed uit de mallen komt en wenscht er geen verandering in te brengen, tenzij wij er dan voor instaan, dat het betonwerk goed uit de mallen komt. De aannemer gaat door zijn manier van storten aan te houden. Aangevoerd 60810 KG beton ijzer van verschillende zwaarten. Er werd verder gewerkt, genoemd als op 10 en 11 December.

Donderdag 13 December 1917

Klaar gekomen met het storten van de ben beton voor de voet onder het muurwerk rondom het ketelhuis, 's middags om 12 uur. Begonnen met het lossen van het aangevoerde ijzer en het leggen van de bewapening in de tweede helft van de vloer onder het machinegebouw met keersluis enz. De aannemer en uitvoerder deze week al dikwijls opgedragen te zorgen voor het afdekken van de sluisdeuren enz, waaraan maar geen gevolg wordt gegeven. Er werd nog gewerkt aan het stellen van de kolommen voor het derde ketelblok enz. Begonnen met het afbreken van de bekisting nood noordelijke eindgevel van het ketelhuis. De metselaars nog bezig met het sorteeren van steen.

Vrijdag 14 December 1917

Er werd in hoofdzaak gewerkt aan het leggen van de bewapening in de tweede helft van de betonvoer onder het machinegebouw met keersluis. Verder werd er gewerkt aan het stellen van de bewapening van de zuig- en persbuizen, het afbreken van de bekisting noordelijke eindgevel ketelhuis, het opstellen van bekisting derde ketelblok en het sorteren van de gevelsteen. Den heer Hoofdingenieur op het werk geweest en hebben met Gebrs Joh Broersma gesproken over het afgeven van betalingstermijnen, waarover door den aannemer was geklaagd, dat de termijnen niet vlug genoeg werden afgegeven. Er werd den aannemer duidelijk gemaakt, dat wij met het afgeven van de termijnen in geen geval achterlijk waren en zij een verkeerde opvatting hadden van § 53 van het bestek. Verder werd er gesproken over het storten van beton in het opgaand muurwerk, waarover tusschen den aannemer en mij bij het storten van den betonvoet rondom het ketelhuis verschil bestond. Ook de Hoofdingenieur was van meening, dat in ’t vervolg in horizontale lagen werd gestort en dus meer stortplaatsen in de lengte richting van het muurwerk moest nemen. Afgesproken, dit in ’t vervolg aan te houden, wat door den aannemer Joh Broersma ook direct werd toegegeven, dit voor het betonwerk beter was. Wegens het slechte weer werd er 's middags niet meer gewerkt. Broersma gaf te kennen, er van overtuigd te zijn, dat het betonwerk goed werd.

Zaterdag 15 December 1917

 
Dagboek bladzijden 76 & 77.

Er werd met al het volk gewerkt aan het leggen van de bewapening voor de tweede helft van de vloer onder het machinegebouw enz. Aangevoerd het eikenhout voor de deurkozijnen ketelhuis en goedgekeurd.

Maandag 17 December 1917

Er werd met al het volk gewerkt aan het leggen van de bewapening voor de tweede helft van de vloer onder het machinegebouw met keersluis. Hiermee zoover klaar gekomen, dat er morgen een begin kan worden gemaakt met het storten.

Dinsdag 18 December 1917

Wegens vorst kon er de gehele dag niet met het storten worden begonnen. Er werd aan de bewapening doorgewerkt en verder aan de bewapening van de zuig- en persbuizen. Bezig met het wegnemen van het malhout oostelijke gevel ketelhuis.

Woensdag 19 December 1917

Wegens vorst kon er geen beton worden gestort voor de tweede helft van de vloer. Er werd gewerkt aan de bewapening vloer, zuig- met persbuizen, het maken van de sluisdeuren, het stellen van de bekisting voor het laatste ketelblok enz.

Donderdag 20 t/m Vrijdag 21 December 1917

Er werd gewerkt genoemd als op 19 December. Wegens vorst kon er niets aan het betonwerk worden uitgevoerd. Bericht gekomen, dat er te Leeuwarden was aangekomen 3 wagens graniet ± 28 M³.

Zaterdag 22 t/m Woensdag 26 December 1917

In verband met de Zondagen werd er de tusschen gelegen werkdagen niet gewerkt. Alleen Jansma bleef hier om deze dagen toezicht te houden.

Donderdag 27 December 1917 t/m Dinsdag 1 januari 1918

Er werd de tusschen gelegen werkdagen alleen gewerkt door eenige timmerlieden, die werkten aan het maken van de sluisdeuren en het stellen van de bewapening om de zuig- en persbuizen.
Volgende deel ──>