Weekrapporten Bestek 6/1919, 2e kwartaal

Uit Wouda's Wiki
Versie door Cierick Goos (overleg | bijdragen) op 22 dec 2022 om 00:03 (Inhoud aangevuld)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Navigatie

Vanwege de grote omvang van alle weekrapporten zijn deze in verschillende delen opgeknipt. Zie hieronder de links naar de verschillende delen.

Weekrapporten 2e kwartaal 1919

Weekrapport 123, van zondag 30 maart t/m zaterdag 5 april 1919

Weekrapport no. 123.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerd de 1ste zending pompen met persbuizen, zuigbuizen, bochtstukken, oververhitters enz. Verder werden er deze week geen materialen aangevoerd. klaar gekomen met het storten van de betonvloer in het machinegebouw op 2,67 M + N.A.P. In het ketelhuis zijn de 12 ketels gesteld en begonnen met het klinkwerk. De metselaars bezig met het afwerken penanten, het metselen van de trappen met balustrade zeezijde. De timmerlieden aan het te pas maken van de zetlatten voor de vaste ramen, het afhangen van de valramen, het inbrengen van de ramen in het ketelhuis met bijbouw, stellen bekistingen voor de beton rookkanalen, hulp bij de metselaars enz. De heibazen met enkele sjouwers aan het vervoeren en plaatsen van de ketels waarmee thans klaar gekomen. De overige arbeiders aan het graven fundeeringput woningen en aanvulling in het ketelhuis, bijbouw enz. De ververs bezig met het schoonmaken ijzerwerk kap in het machinegebouw en daarna te meniëen. Verder het dakbeschot éénmaal te oliëen.

Weekrapport 124, van zondag 6 april t/m zaterdag 12 april 1919

Weekrapport no. 124.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Materialen werden er deze week niet aangevoerd. Door de metselaars werd in hoofdzaak gewerkt aan het afwerken balustrade met trappens zee- en boezemzijde, rollagen op den walmuur enz. De voegers klaar gekomen met het voegwerk in het machinegebouw en begonnen met het binnenvoegwerk in het ketelhuis. De timmerlieden geregeld hulp bij de metselaars voor stellen profielen, afbreken bekistingen onder de vloeren machinegebouw, hulp voor vervoer installatie pompen enz. De heibazen met eenige sjouwers geregeld aan het lossen en vervoeren materialen van de machinefabriek „Jaffa.” Drie slakkenhuizen met de noodige buizen, waaiers enz reeds naar binnen gebracht. Twee monteurs met de hulp aan het stellen. Twee monteurs met de noodige klinkers aan het afwerken ketels. Verder werd er door de arbeiders gewerkt aan het graven fundeeringput woningen, het aanvoeren van steen voor de metselaars enz.

Weekrapport 125, van zondag 13 april t/m zaterdag 19 april 1919

Weekrapport no. 125.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerd de materialen voor de afrasteringen. Door de metselaars werd deze week nog gewerkt aan de balustrade met trappens aan zee- en boezemzijde. Verder aan het metselen van de rollagen op den walmuur met het plaatsen van de ijzeren hekken. De voegers aan het binnenvoegwerk in het ketelhuis. De timmerlieden hulp bij het vervoer materialen aangevoerd door de machinefabriek „Jaffa”, het stellen van profielen voor de metselaars en het maken van de afrasteringen over de zeedijk ten Oosten en ten Westen van het bouwterrein. Door de heibazen met eenige sjouwers werd er gewerkt aan het naar binnen brengen van de aangevoerde materialen van de machinefabriek „Jaffa”, het maken van de fundeering en het plaatsen van de regenwaterbak. Verder werd er door de arbeiders in hoofdzaak gewerkt aan het graven van de fundeeringput voor de woningen en aanvoer van materialen voor de metselaars. Aan het stellen van de pompen met bochtstukken in de machinekamer en het afmonteeren van de ketels wordt flink gewerkt.

Weekrapport 126, van zondag 20 april t/m zaterdag 26 april 1919

Weekrapport no. 126.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
600 zak portlandcement. 6256 KG betonijzer.

Uitgevoerde werken.
Door de metselaars werd geregeld aan het afwerken metselwerk zee- en boezemzijde gewerkt en begonnen met de rookkanalen en keldervloer. De timmerlieden aan het afbreken en opruimen bekistingen onder de betonvloer op 2,67 M + N.A.P., hulp bij de metselaars, het te pas maken sluisdeuren, maken afrasteringen enz. De heibazen met enkele sjouwers an het stellen zinkput, vervoeren regenwater putje's, het maken en afbreken steigers voor de voegers, verzamelen heipalen onder de rookkanalen enz. Verder werd er gewerkt aan het graven fundeeringput woningen, waarmee thans klaar. Vervoeren metselsteen voor de metselaars, vervoeren vuurvaste steen naar het ketelhuis, lossen aangevoerde materialen enz.

Weekrapport 127, van zondag 27 april t/m zaterdag 3 mei 1919

Weekrapport no. 127.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Materialen werden deze week niet aangevoerd.

Uitgevoerde werken.
Door de metselaars werd deze week gewerkt aan den keldervloer en grondkeerende muren zeezijde. De voegers aan het binnenvoegwerk in het ketelhuis. De timmerlieden aan het stellen ijzerwerk voor de eerste ketelbemetseling, het stellen van profielen voor de metselaars, het maken van afrasteringen enz. De heibazen met enkele sjouwers aan het vervoer kleine ijzerwerken naar het ketelhuis als ijzeren deuren, ramen met schuiven, het vervoer van locomotief met karren en met de afgraving zeedijk te beginnen. De grondwerkers aan het aanvoeren metselsteen in den kelder en voor grondkeerende muren, vervoer vuurvaste steen vanaf den parallelweg naar het ketelhuis, hulp bij de timmerlieden voor het aanbrengen ijzeren balken ketelbemetseling enz. Twee pompen zijn afgesteld en thans bezig met het aankoppelen buizen. Twee ketels staan gereed om te worden gepersd.

Aantekening op achterblad van weekrapport 127:
No 128.
Weekrapport 4 t/m 10 mei 1919 ontbreekt.

Weekrapport 128, van zondag 4 mei t/m zaterdag 10 mei 1919

Dit weekrapport ontbreekt.

Weekrapport 129, van zondag 11 mei t/m zaterdag 17 mei 1919

Weekrapport no. 129.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerd door de machinefabriek „Jaffa” de 2de zending pompen met buizen en waaiers. Verder werd er geen materialen aangevoerd. Door de metselaars werd deze week gewerkt aan de rookkanalen, het leggen van trottoirtegels boezemzijde, enkele kleine metselwerken in het ketelhuis enz. De timmerlieden aan het maken en stellen boogmallen voor de rookkanalen, het afhangen valramen en inzetten van de vaste ramen, stellen planken grondwerk zeedijk, stellen bekistingen voor de betonblokken onder de pompen, ventilators en blaasmachine's in het ketelhuis. Door de grondwerkers werd in hoofdzaak gewerkt aan het afgraven bestaande zeedijk en bekleeding nieuw gedeelte zeedijk Westkant. Verder hulp bij de metselaars voor het aanbrengen van steen, het storten van beton voor het tweede rookkanaal, onders de pompen, ventilators en blaasmachines in het ketelhuis enz. De heibazen met de noodige hulp aan het lossen en vervoeren van de aangevoerde materialen van de machinefabriek. Thans vier pompen afgesteld en begonnen met het aankoppelen zuig- en persbuizen. De monteurs van Gebrs Deprez thans bijna twee stel ketels klaar voor onderzoek.

Weekrapport 130, van zondag 18 mei t/m zaterdag 24 mei 1919

Weekrapport no. 130.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Begonnen met de inmetseling van het eerste ketelblok. Door gebrek aan asbestkoord en vuurvastespecie is dit werk blijven liggen en zijn de metselaars met de 2e helft van de rookkanalen begonnen. De eerste helft is geheel gereed. De trottoirtegels aan boezemzijde zijn gelegd. de beton ondervloeren in ketelhuis en voor trottoir zeezijde gestampt. De betonfundeering voor de blaasmachines enz. in het ketelhuis gereed. Door de timmerlui in hoofdzaak mallen gesteld voor de rookkanalen en het ketelblok en de noodige betonschotten voor de ommanteling van 2 stel zuig- en persbuizen. De nieuwe aansluitdijk is zoo goed als aangeslagen, grootendeels afgewerkt en bezood (Westzijde). Door de heibazen 2 heikarren vervoerd en gesteld voor het uitrijden van grond uit de te ontgraven zeedijk. Verder de onderdeelen voor pompen enz. in het machinegebouw gebracht. Door de monteurs van „Jaffa” de zuig- en persbuizen voor vier pompen aangekoppeld en met de volgende pomp begonnen te stellen. Een stel ketels goedgekeurd en het 2e stel gereed voor onderzoek. Door de ververs het hekwerk aan boezemzijde gemenied.

Weekrapport 131, van zondag 25 mei t/m zaterdag 31 mei 1919

Weekrapport no. 131.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

De metselaars klaar gekomen met het metselwerk 2de helft van de rookkanalen en weer begonnen met de inmetseling van het 1ste stel ketels. Begonnen met het metselwerk van de portiek in het machinegebouw zeezijde. Door de timmerlieden werd in hoofdzaak gewerkt aan het stellen van profielen en maken boogmallen voor de metselaars, bekistingen ommanteling zuig- en persbuizen, stellen van kozijnen ingang zeezijde enz. De heibazen met enkele sjouwers aan het naar binnen brengen materialen van de machinefabriek „Jaffa” als waaiers, onderdeelen van de pompen, buizen enz, hulp bij de grondwerkers voor verleggen spoor. De grondwerkers aan het vervoeren zand en grond voor de bekleeding omlegging zeedijk Oostkant. De monteurs van de machinefabriek „Jaffa” aan het stellen pompen met bochtstukken en buizen 2de zending. De monteurs van Gebrs Deprez aan het afmonteeren 3de stel ketels. De ververs aan het olieën dakbeschot en menieën spanten met gordingen in het machinegebouw voor de tweede maal. De schoorsteenbouwers gister gearriveerd.

Weekrapport 132, van zondag 1 juni t/m zaterdag 7 juni 1919

Weekrapport no. 132.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Door de metselaars werd deze week gewerkt aan de ketelbemetseling en het metselwerk portiek zeezijde. Het metselwerk 1ste ketelblok opgetrokken tot onderkant bovenketel en begonnen met het stellen schuiven en oververhitters achter de ketels. Het metselwerk van de portiek voor ± ⅔ gedeelte klaar. De timmerlieden aan het stellen bekistingen aansluitingen zuig- en persbuizen en bijhakken van de beton in aansluiting met de ijzeren buizen. Verder aan het herstellen gereedschappen. De heibazen met enkele sjouwers aan het vervoeren betonmolen, afbreken hijschbeweging, verleggen van spoor, het naar binnen brengen van onderdeelen machineriëen, schuifleidingen en oververhitters achter de ketels enz. De grondwerkers aan het grondwerk omlegging zeedijk en het graven van de taluds door de zeedijk. De aansluitingen Oost- en Westkant klaar en begonnen met het graven van de taluds. Gebrs Deprez met het monteeren van de ketels klaar. De monteurs van de machinefabriek „Jaffa” aan het stellen van de laatste zending pompen, schuiven met oververhitters. de ververs aan het verfwerk kapspanten met dakbeschot in het machinegebouw. De schoorsteenbouwers aan het sorteeren van steen en denken Donderdag met het metselen te beginnen.

Weekrapport 133, van zondag 8 juni t/m zaterdag 14 juni 1919

Weekrapport no. 133.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Door de metselaars werd de geheele week gewerkt aan de ketelbemetselingen 2de blok. De timmerlieden aan het stellen profielen en boogmallen voor de metselaars, het stellen van de bekistingen voor aansluitingen zuig- en persbuizen, reparatie gereedschappen enz. De heibazen met enkele sjouwers aan het verleggen van spoor voor aanvoer steen, hulp bij de grondwerkers, trekken van palen op het terrein enz. De grondwerkers aan het graven van de taluds voor de omlegging zeedijk Westkant, welke grond wordt gebruikt voor de ophooging van het terrein van verplichte ophooging. Verder hulp bij de steenzetters voor het aanbrengen van puin en basalt, het aanvoeren van metselsteen voor de ketelbemetselingen enz. De monteurs van de machinefabriek „Jaffa” aan het stellen pompen met zuig- en persbuizen en het stellen van de oververhitters achter de ketels. De steenzetters aan het zetwerk nieuw gedeelte kapglooiing Oostkant. De ververs aan het binnenverfwerk in het machinegebouw. De schoorsteenbouwers deze week in hoofdzaak aan het sorteeren van steen en Vrijdag 13 Juni met het metselen begonnen.

Weekrapport 134, van zondag 15 juni t/m zaterdag 21 juni 1919

Weekrapport no. 134.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Door de metselaars werd tot donderdag avond in hoofdzaak gewerkt aan de ketelbemetselingen. Omdat de monteurs de metselaars niet kunnen voorhouden met het stellen schuiven en oververhitters, kon aan het inmetselen van de ketels niet worden doorgewerkt. Begonnen met het metselwerk in den kelder als klamplagen, muur tusschen de kolommen tot 20 cM + N.A.P. en het leggen van de vloertegels. Met het metselwerk portiek zeezijde klaar gekomen en begonnen met het voegwerk. De timmerlieden aan het inzetten vaste ramen en het afhangen valramen in het machinegebouw. Verder aan het stellen bekistingen aansluitingen zuig- en persbuizen. De grondwerkers aan het graven taluds omlegging zeedijk en ophoogen van het terrein van verplichte ophooging. Verder hulp bij de steenzetters voor aanvoer basalt en puin, aanvoer steen voor de metselaars enz. De steenzetters aan het zetwerk kapglooiing en taluds zeedijk Oostkant. De monteurs van de machinefabriek „Jaffa” aan het stellen laatste twee pompen en de oververhitters achter de ketels. De ververs aan het verfwerk kap met dakbeschot in het machinegebouw. De schoorsteen is thans opgemetseld 6 Meter boven de betonfundeering.

Weekrapport 135, van zondag 22 juni t/m zaterdag 28 juni 1919

Weekrapport no. 135.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Door zeven metselaars werd er gewerkt aan de ketelbemetseling en twee metselaars bezig met het leggen tegels in den kelder. Door de timmerlieden werd gewerkt aan het maken en stellen boogmallen en profielen voor de metselaars, het bijwerken aansluitingen zuig- en persbuizen met stellen van de noodige bekistingen, het afhangen valramen in machinegebouw en kelder, herstellen materialen enz. De grondwerkers in hoofdzaak aan het grondwerk zeedijk, hulp bij de steenzetters voor aanvoer basalt en puin, het aanvoeren van metselsteen enz. De heibazen met enkele sjouwers aan het naar binnen brengen materialen voor de monteurs als: oververhitters, schuifleidingen enz. Verder het nazien en herstellen van spoor, het maken van steigers voor het lossen basalt en puin. De steenzetters aan het zetwerk glooiing Westkant en thans vanaf het landhoofd tot dam over de geheele lengte gezet tot ± 1 Meter beneden N.A.P. Kapglooiing Oostkant klaar. De monteurs met het stellen van de pompen en aankoppelen zuig- en persbuizen gereed en bezig met het stellen oververhitters en schuifleidingen achter de ketels. De schoorsteen was Zaterdag avond opgemetseld tot 10 Meter boven den betonvoet.▲ Terug naar boven