Weekrapporten Bestek 6/1919, 1e kwartaal

Uit Wouda's Wiki

Navigatie

Vanwege de grote omvang van alle weekrapporten zijn deze in verschillende delen opgeknipt. Zie hieronder de links naar de verschillende delen.

Weekrapporten 1e kwartaal 1919

Weekrapport 111, van zondag 5 januari t/m zaterdag 11 januari 1919

Weekrapport no. 111.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Gestort de beton voor het tweede stel pomp- met het machineblok gestort tot de bepaald hoogte of 2,67 M + N.A.P. en de tweede condensatie inrichting. Verder werd er gewerkt aan het stellen granieten dekzerken op de penanten zeezijde, het stellen topsteenen gevel machinegebouw, het voegen Westelijken eindgevel machinegebouw, metselwerk luchtkanalen enz in het ketelhuis, het opmetselen eindgevels ketelhuis, opruimen en leggen van spoor enz.

Weekrapport 112, van zondag 12 januari t/m zaterdag 18 januari 1919

Weekrapport no. 112.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Door de metselaars werd in hoofdzaak gewerkt aan de eindgevels van het ketelhuis en luchtkanalen in het ketelhuis. De timmerlieden aan het stellen bekistingen 3de stel pompblokken met machineblok, het stellen van granieten dekzerken op de penanten zeezijde, hulp bij de metselaars enz. De heibazen met enkele arbeiders aan het afbreken van steigers ronddom het machinegebouw, het vervoeren van granieten dekzerken enz. Verder werd er gewerkt aan het opruimen van het terrein, het opruimen puin afbraak schoorsteen enz. Het derde stel pompblokken met machineblok kan thans worden gestort. Bij gunstig weer wordt hieraan Vrijdag morgen begonnen. Deze week gestort een gedeelte vloer tusschen de pompblokken en den Zuidelijken gevel van het machinegebouw over eene lengte van ± 20 Meter. Eén monteur van morgen begonnen met het stellen loopkraan, waarbij de noodige hulp verstrekt.

Weekrapport 113, van zondag 19 januari t/m zaterdag 25 januari 1919

Weekrapport no. 113.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

De metselaars klaar gekomen met de topgevels van het ketelhuis. Met het stellen van de bekistingen en bouten 3de pompblok klaar. Door de heibazen met sjouwers en de laatste dagen door de timmerlieden werd er in hoofdzaak gewerkt aan het maken van steigers en stelling voor vervoer ketels, pompen enz. Eenige timmerlieden aan het te pas maken van ramen en het stellen van granieten dekzerken op de penanten zeezijde. Een steenhouwer aan het bijwerken granieten dekzerken. Wegens vorst kon er de laatste dagen geen beton worden gestort en niet worden gemetseld. De metselaars toen aan het sorteeren metselsteen.

Weekrapport 114, van zondag 26 januari t/m zaterdag 1 februari 1919

Weekrapport no. 114.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Er werd deze week wegens vorst zeer weinig uitgevoerd en in hoofdzaak gewerkt aan het maken van een loopkraan in het ketelhuis voor het stellen ketels, het maken van steigers voor het lossen ketels, pompen enz. Eén monteur met drie sjouwers aan het ophijschen en stellen balken onder de loopkraan in het machinegebouw en voor de helft klaar. Over den stand van het werk valt weinig meer te melden dan genoemd op weekrapport no 108 t/m 110. In het machinegebouw is nog gesteld de bekistingen met fundatiebouten 3de stel pompblokken met machineblok en ligt voor het betonstorten gereed. Een gedeelte vloer tusschen de pompblokken en den Zuidelijken gevel van het machinegebouw gestort. (2,70 M + N.A.P.) Op twee penanten zeezijde de granieten dekzerken gesteld. Verder werd er deze maand in hoofdzaak gewerkt aan de voorbereiding voor het lossen ketels, pompen enz. Vandaag wordt de loopkraan door de aannemers naar binnen gebracht.

Weekrapport 115, van zondag 2 februari t/m zaterdag 8 februari 1919

Weekrapport no. 115.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Wegens strengen vorst en het vallen van sneeuw kon er weinig worden uitgevoerd. Door de timmerlieden werd er gewerkt aan het stellen van de bekistingen voor de trap ingang kelder en tusschen het machinegebouw et ketelhuis. Verder aan het maken van de mallen van de betonbalken met kolommen onder de vloer machinegebouw. De heibazen met één sjouwer aan het trekken en opruimen van palen op het terrein enz. De andere arbeiders aan het opruimen van puin en schoonmaken steen afbraak schoorsteen. De monteur met zijn hulp aan het leggen en stellen van de balken onder de loopkraan in het machinegebouw. Deze balken langs beide gevels afgemonteerd en begonnen met het monteeren loopkraan.

Weekrapport 116, van zondag 9 februari t/m zaterdag 15 februari 1919

Weekrapport no. 116.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

De timmerlieden aan het maken en stellen bekistingen voor kolommen met balken en vloer machinegebouw. De heibazen met één sjouwer aan het bijbrengen onderdeelen loopkraan machinegebouw, hulpkraan en het trekken en opruimen palen. De overige arbeiders aan het opruimen afbraak schoorsteen. De monteur klaar gekomen met het monteeren loopkraan in het machinegebouw en begonnen met het monteeren hulpkraan voor het lossen pompen enz. Morgen denken wij te beginnen met het storten van de beton voor ingang kelder en voor de trap ter verbinding van het machinegebouw met het ketelhuis.

Weekrapport 117, van zondag 16 februari t/m zaterdag 22 februari 1919

Weekrapport no. 117.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Gestort de trap met het gedeelte betonvloer op 270+ tusschen het eerste machineblok en ketelhuis muur in verbinding met de trap. Gister avond 24 Febr- klaar gekomen met het storten van de beton derde stel pompblokken met machineblok. Verder werd er gewerkt door de timmerlieden aan het maken en stellen bekistingen balken en kolommen onder de vloer van het machinegebouw. De heibazen aan het opruimen en maken van steigers enz. De arbeiders aan het opruimen kelder en afbraak schoorsteen. De monteur met zijn hulp stellen hulpkraan. Gister is het personeel aanzienlijk uitgebreid, zoowel timmerlieden en metselaars als arbeiders. Gister werd er nog in hoofdzaak gewerkt aan het betonstorten pomp- en machineblokken. De timmerlieden op 't oogenblik bezig met het stellen granieten dekzerken penanten zeezijde, het stellen bekistingen balken en kolommen vloer machinegebouw enz. De arbeiders begonnen met de aanvulling zand onder de vloer kelder. De metselaars aan het voegen Noordelijken eindgevel om de steigers te kunne opruimen en dan te beginnen met het metselwerk bijgebouw. Een glaszetter met een timmerman aan het plaatsen van het glas in de luchtkap op het ketelhuis.

Weekrapport 118 en 119, van zondag 23 februari t/m zaterdag 8 maart 1919

Weekrapport no. 118 en 119.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Er werd anders geen materialen aangevoerd dan 45 ton steenkolen. Gister middag de ketels te Lemmer binnengekomen. Gister avond klaar gekomen met het storten van de beton laatste stel pompblokken met machineblok tot op 2,67 M + N.A.P. In het machinegebouw over de halve oppervlakte klaar met den betonvloer op 2,67 M + N.A.P. Onder den keldervloer tot de bepaalde hoogte met zand aangevuld. Tusschen de Zuidelijken gevel machinegebouw en frontmuur sluishoofden tot 2,62 M + N.A.P. met zand aangevuld. Door de timmerlieden wordt thans gewerkt aan het stellen profielen met kozijnen bijbouw, het maken en stellen bekistingen voor kolommen met balken middelste stuk vloer machinegebouw boezemzijde, het stellen granieten dekzerken op de penanten enz. Vier metselaars aan het afwerken penanten zeezijde, vier aan het binnenvoegwerk machinegebouw en twee aan het buiten voegwerk ketelhuis. Zoodra profielen en kozijnen bijgebouw zijn gesteld, wordt hieraan begonnen te metselen. De heibazen met enkele sjouwers aan het plaatsen van de palen onder de rookkanalen. De monierwerkers aan het buigen van ijzer voor de balkconstructie's onder de vloeren. De overige arbeiders aan het karren van zand voor aanvulling.

Weekrapport 120, van zondag 9 maart t/m zaterdag 15 maart 1919

Weekrapport no. 120.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
Aangevoerd per zolderschuiten 6 onder- en 6 bovenketels.

Uitgevoerde werken.
Door de metselaars werd er gewerkt aan het metselwerk bijgebouw, het stellen en aanmetselen van de granieten dekzerken op de penanten zeezijde, het binnenvoegwerk machinegebouw enz. De timmerlieden aan het stellen en maken van de bekistingen kolommen, balken en vloer in het machinegebouw, hulp bij de metselaars, het in orde brengen van de stelling voor vervoer van de ketels enz. De heibazen met enkele sjouwers begonnen met het vervoer van de ketels. De monierwerker met twee man aan het buigen en stellen van de bewapening in de kolommen met balken en vloer. Verder werd er gewerkt aan de aanvulling met zand rondom het gebouw, het onder profiel brengen van de omlegging zeedijk Oostkant enz.

Weekrapport 121, van zondag 16 maart t/m zaterdag 22 maart 1919

Weekrapport no. 121.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Materialen werden er deze week niet aangevoerd. De ramen met glas van Sneek aangekomen en de timmerlieden na aankomst direct begonnen met het inbrengen van deze ramen. Verder werd er door de timmerlieden gewerkt aan het maken en stellen bekistingen voor de kolommen met balken onder het laatste gedeelte vloer in het machinegebouw. Door de metselaars werd in hoofdzaak gewerkt aan het afwerken penanten zeezijde en de timmerlieden aan het binnen voegwerk in het machinegebouw. Deze week gestort de beton voor het middelste gedeelte vloer in het machinegebouw en de blokken stambeton onder de pompen, ventilators en blaasmachine's in het ketelhuis. De monierwerkers met enkele sjouwers aan het buigen en stellen van de vloerbewaping in het machinegebouw. De heibazen met enkele sjouwers aan het naar binnen brengen van de ketels (thans drie in het ketelhuis geplaatst en de vierde is vandaag gelost.) Verder werd er gewerkt aan het onder profiel brengen omlegging zeedijk (Oostkant); de aanvulling met zand in het ketelhuis enz. De pompen liggen volgens ontvangen bericht vanaf Zaterdag 15 Maart al te Amsterdam en de laatste dagen niets weer van gehoord.

Weekrapport 122, van zondag 23 maart t/m zaterdag 29 maart 1919

Weekrapport no. 122.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerd 500 zak portlandcement. Deze week klaar gekomen met het storten van de beton voor de betonvloer in het machinegebouw. Aan het stellen voor deze bekistingen wordt door de timmerlieden gewerkt. Verder werd in het machinegebouw aangebracht al de ramen. De metselaars aan het afwerken penanten zeezijde en een paar dagen wegens vorst niet kunnen metselen. De voegers aan het binnevoegwerk in het machinegebouw. De monierwerkers aan het buigen van bewapeningijzer voor de vloer in het machinegebouw. De heibazen met enkele sjouwers aan het vervoer van de ketels. Thans 6 ketels in het ketelhuis gesteld en de overige 6 stuks reeds op het terrein gelost. De overige grondwerkers aan het graven van de fundeeringput voor de woningen.▲ Terug naar boven