Weekrapporten Bestek 6/1918, 2e kwartaal

Uit Wouda's Wiki
Versie door Cierick Goos (overleg | bijdragen) op 6 dec 2022 om 15:17 (Inhoud aangevuld)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Navigatie

Vanwege de grote omvang van alle weekrapporten zijn deze in verschillende delen opgeknipt. Zie hieronder de links naar de verschillende delen.

Weekrapporten 2e kwartaal 1918

Weekrapport 71, van zondag 31 maart t/m zaterdag 6 april 1918

Weekrapport no. 71.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerd Beiersch graniet 6.096 M³, De bekistingen voor de machine- en pompblokken gesteld tot 0.70 ÷ N.A.P. (voor de Westelijke helft.) De mallen voor de zuig- en pesbuizen voor de Oostelijke helft bijna gereed en grootendeels gesteld. De binnen- en buitenwapening om 3 stel zuigbuizen aangebracht. De penanten aan de boezemzijde (op twee na) opgemetseld tot onderkant dekzerken of ruim N.A.P., met een gedeelte van de Noordelijken gevel tot onderkant kelderkozijnen of 0,47 M ÷ N.A.P. De buizen voor de condensatie inrichting in het en tusschen penant gelegd en door den monteur aangegoten. Begonnen met het aanbrengen van de kleilaag onder de basaltzetting van de Oostelijke aansluitdijk en een strook basalt onder langs de perkoenrijen gezet. Door twee graniet houwers de beide beschadigde slagstijlstukken grootendeels bijgewerkt.

Weekrapport 72, van zondag 7 april t/m zaterdag 13 april 1918

Weekrapport no. 72.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Door de timmerlieden werd in hoofdzaak gewerkt aan het stellen van de zuig- en persbuizen met de bekistingen. Klaar gekomen met het stellen van de zuigbuizen. De metselaars aan het metselwerk penanten zeezijde met frontmuur. Drie steenzetters met het zetwerk glooiing omlegging zeedijk (westkant). De losse werklieden aan het maken van kaden, het vervoeren van puin, klei, basalt enz. De heibaas met eenige losse werklieden aan het vervoeren en opstellen van de zware stukken graniet. Vrijdag beton gestort voor de pomp- en machineblokken en Zaterdag enkele gewapende balken over de zuigbuizen.

Weekrapport 73, van zondag 14 april t/m zaterdag 20 april 1918

Weekrapport no. 73.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

De juiste hoeveelheid aangevoerde materialen kan ik niet opgeven, wegens verzuim v/d aannemers met hun opgaven, wat zij in hun schrijven van 28 Maart j.l. hebben meegedeeld en blijven volhouden. Voor zoover ik zelf kan nagaan is er aangevoerd: ± 15000 KG betonijzer zwaar 11 m/m. 1000 zak portlandcement. 3 ladingen rijshout voor zinkstukken, waarvan de hoeveelheid mij niet bekend. 4 ladingen steenkolen, waarvan de hoeveelheid mij niet bekend. De metselaars aan het metselwerk penanten zeezijde, waarvan het middenpennant, één tusschen penant, westelijke vleugelmuur en de frontmuur zeezijde over de lengte van het halve gebouw opgemetseld tot ± 1,– M + N.A.P. Het andere penant met vleugelmuur opgemetseld tot ± 0,75 M ÷ N.A.P. De penanten boezemzijde met frontmuur over de halve lengte van het gebouw opgemetseld tot ± 0,50 M + N.A.P. waarvan nog één tusschenpenant moet worden opgetrokken vanuit de vloer. De stampbeton voor pomp- en machineblokken, gestort tot ± 0,80 M ÷ N.A.P. voor het halve gebouw. Drie zinkstukken gemiddeld breed 5,70 M en zwaar ± 55 cM voor de dam gemaakt en op de plaats tot zinken gebracht. Verder werd er gewerkt aan het stellen van de mallen voor de persbuizen, het opstellen van de bekistingen voor den Oostelijken gevel machinegebouw enz. Begonnen met het maken van de laatste sluisdeur.

Weekrapport 74, van zondag 21 april t/m zaterdag 27 april 1918

Weekrapport no. 74.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

De juiste hoeveelheid aangevoerde materialen mij nog niet bekend, waarvan door de aannemers nog geen opgaaf verstrekt en volgen op het weekrapport van de volgende week. Het metselwerk zeezijde van het halve gebouw op eene hoogte van ± 2,50 + N.A.P., waaraan deze week in hoofdzaak door de metselaars werd gewerkt. Over de geheele lengte van de te maken dam één zinkstuk ter dikte van ±50 cM tot zinken gebracht. Door timmerlieden werd in hoofdzaak gewerkt aan het stellen van bekistingen voor betonwerken. Door de grondwerkers werd gewerkt aan het lossen van de aangevoerde materialen, het vervoeren van metselsteen naar de bouwput, het graven van een sleuf voor het maken van een scherm ten Oosten van het machinegebouw, hulp bij de zinkstukken enz. Dinsdag 30 April twee zuigbuizen 2de helft gestort. Bericht ontvangen van verzending 4000 zak portlandcement. Bericht van Canoy Herfkens, dat Vorstermans a.s. Maandag komt voor verdere opbouw schoorsteen. De baggermachine thans te Lemmer.

Weekrapport 75, van zondag 28 april t/m zaterdag 4 mei 1918

Weekrapport no. 75.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
20 ton vuurvaste steen. De benoodigde geglazuurde steen voor de ketelbemetselingen. 4000 zak portlandcement en de vorige week no 1000 zak. 5,29 M³ Beiersche graniet. 2850 KG bladlood in rollen. 250 KG Bruine teer. Bericht ontvangen, dat de vierde zending Beiersche graniet is verzonden. Op het werk aangevoerd een baggermachine met zuiger.

Stand van het werk als volgt:
Van de tweede helft 4 zuigbuizen gestort, zoodat thans gestort 12 zuigbuizen tot bovenkant of 1,80 M ÷ N.A.P. De andere vier zuigbuizen voor het storten gereed, waaraan morgen wordt begonnen. De helft van de persbuizen gestort tot bovenkant of 0,89 M ÷ N.A.P. De andere vier persbuizen gesteld en met het aanbrengen van de bewapening begonnen. De frontmuur zeezijde opgemetseld tot de bepaalde hoogte of ± 2,30 M + N.A.P. over de halve lengte van het machinegebouw. De gevelmuur machinegebouw boezemzijde over de helft van het gebouw tot 0,47 M ÷ N.A.P. of onderkant kelderkozijn opgemetseld. De betonvoet Westelijke gevel machinegebouw opgestort tot de bepaalde hoogte of ± 2,60 M + N.A.P.

De betonvoet Oostelijke gevel machinegebouw opgestort tot 1,20 M ÷ N.A.P. Metselwerk Westelijke vleugelmuur zeezijde 4,28 M + N.A.P., tusschenpennant 0,90 M + N.A.P., vleugelmuur Oostkant 0,75 M ÷ N.A.P. Metselwerk penanten boezemzijde en vleugelmuur tot onderkant dekzerk of ± 0,45 M + N.A.P. Eén tusschen penant boezemzijde ligt nog op 1,60 M ÷ N.A.P. De buizen voor de condensatie inrichting allen gesteld. Pomp- en machineblokken over het halve gebouw gestort tot de hoogte van ± N.A.P. Stampbeton tusschen de penanten voor ± ⅕ gedeelte gestort. Van het ketelhuis de drie ketelblokken gestort tot 0,37 M ÷ N.A.P. en de betonvoet onder het opgaande muurwerk gestort tot de bepaalde hoogte of 1,20 M + N.A.P. Het basaltwerk voor het ontvangbed over ¾ gedeelte gezet en van het stortebed over de geheele oppervlakte. De glooiing van de omlegging zeedijk Westkant over eene oppervlakte van ± 600,– M² klaar. Over de geheele lengte van de dam in zee, één zinkstuk tot zinken gebracht en over de halve lengte gezonken tot de bepaalde hoogte van 10 cM ÷ N.A.P.

Weekrapport 76, van zondag 5 mei t/m zaterdag 11 mei 1918

Weekrapport no. 76.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
5,229 M³ Beiersche graniet.

Door de metselaars werd deze week gewerkt aan de penanten zeezijde met vleugelmuur Oostelijke helft en aan het laatste tusschenpenant boezemzijde tot op de hoogte van onderkant dekzerk. Gestort de beton om de laatste vier zuigbuizen en een gedeelte stampbeton in den Westelijken vleugelmuur zeezijde. De timmerlieden werkten in hoofdzaak aan het stellen van de persbuizen, het stellen van profielen, het afbreken van bekistingen enz. De rijswerkers aan het maken en tot zinken brengen van de zinkstukken. Behalve het betonstorten de grondwerkers aan het maken van de kade rondom het terrein van ophooging en de arbeiders aan het lossen van de portlandcement, welke de vorige week was aangevoerd. De monnierwerkers aan het uitzoeken en buigen van de bewapening om de persbuizen. Heden morgen begonnen met het baggerwerk in zee en het opspuiten van de dam in zee. De schoorsteenbouwers weer begonnen met de verdere bouw van de schoorsteen en thans op eene hoogte van 30,– Meter boven de betonvoet.

Weekrapport 77 en 78, van zondag 12 mei t/m zaterdag 25 mei 1918

Weekrapport no. 77 en 78.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
5000 zak portlandcement. 500 M³betongrind. 20.000 bos rijshout. 1200 stuks perkoenpalen. 400 KG slaplood. 30 ton steenkolen. 10 ton vuurvaste steen.

Met het storten van de zuigbuizen klaar tot 1,80 M ÷ N.A.P. De helft van de persbuizen zijn gestort tot 0,89 M ÷ N.A.P. en met de tweede helft begonnen. De frontmuur zeezijde is thans gemetseld tot 2,30 M + N.A.P. De gevelmuur machinegebouw boezemzijde over de geheele lengte van het gebouw thans opgemetseld tot ± 2,60 M + N.A.P. De betonvoet westelijke gevel machinegebouw, Oostelijke gevel machinegebouw, vleugelmuren en penanten boezem- en zeezijde op dezelfde hoogte genoemd als in weekrapport no 75. zoo ook de hoogte van het muurwerk ketelhuis en pomp- en machineblokken over het halve gebouw genoemd als in weekrapport no 75.

Met het maken van de kaden rondom het terrein van ophooging klaar. Begonnen met het baggeren van de geul in zee en het maken van de dam. De schoorsteen is thans op eene hoogte van 45 M boven de betonvoet en denkt de schoorsteenbouwer er de volgende week mee klaar te komen.

Weekrapport 79, van zondag 26 mei t/m zaterdag 1 juni 1918

Weekrapport no. 79.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
20 ton vuurvaste steen. 30 ton steenkolen.

Deze week gestort de beton voor de persbuizen 2de helft. Door de metselaars werd er gewerkt aan de vloeren tusschen de penanten zeezijde, het metselen windwerkkasten Westelijke vleugelmuur zeezijde en an de bogen over de penanten boezemzijde. De timmerlieden aan het afbreken en stellen van bekistingen voor de betonwerken en het stellen van profielen voor de metselaars. Door de grondwerkers en losse werklieden werd gewerkt aan het storten van de beton voor de zuigbuizen, het lossen van materialen, het aanvoeren van materialen voor de dam enz. De steenzetters en ijzerwerkers bezig met het zetwerk van basaltzuilen en het maken van zinkstukken. De schoorsteen is thans op eene hoogte van 54 Meter.

Weekrapport 80, van zondag 2 juni t/m zaterdag 8 juni 1918

Weekrapport no. 80.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
Eene lading rijshout van 12.000 bos. Eene lading basalt met stortsteen totaal 435 last.

Door de metselaars werd er gewerkt aan het metselen van de walmuur, het afpleisteren zuig- en persbuizen enz. De timmerlieden aan het stellen van de bekistingen voor de betonvoet onder den Zuidelijken en Oostelijken gevel van het machinegebouw. Door de rijswerkers, steenzetters, grondwerkers, arbeiders enz werd in hoofdzaak gewerkt aan de dam in zee en verder aan het aanvoeren en lossen van materialen.

Weekrapport 81, van zondag 9 juni t/m zaterdag 15 juni 1918

Weekrapport no. 81.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
4902 KG balk- staaf- en profielijzer. 2540 KG staafijzer Ø 9,25 m/m. 500 M³ beton grind. 30 ton vuurvaste steen.

De metselaars klaar gekomen met het metselwerk frontmuur zeezijde over de persbuizen 2de helft. Door de metselaars werd verder gewerkt aan het afwerken van de zuig- en persbuizen. Door de timmerlieden werd gewerkt aan het maken van de laatste sluisdeur, het stelen van bekistingen voor betonwerk en het stelen van profielen voor de metselaars. De baggerlieden, steenzetters, rijswerkers en een gedeelte van de grondwerkers werkten aan de dam. Wegens het ongunstige weer, werd hieraan na Donderdag weinig uitgevoerd en moest de baggermachine stil liggen. Er werd verder nog gewerkt aan het lossen van de aangevoerde materialen en het steken van turf. Het volgende weekrapport geeft zoo nauwkeurig mogelijk den stand van het werk weer aan.

Weekrapport 82, van zondag 16 juni t/m zaterdag 22 juni 1918

Weekrapport no. 82.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
210 M³ metselzand. 330 M³ grind. 3000 bos rijshout voor vulling in de zinkstukken. 20 ton vuurvaste steen. 80,049 M³ Noorsch graniet.

Stand van het werk.
Machinegebouw met keersluis enz.
De zuig- en persbuizen van gewapend beton zijn allen gestort en op twee persbuizen na ook afgewerkt en geteerd. De pomp- en machineblokken voor de helft gestort tot N.A.P. De gewapende balken over de zuigbuizen over de lengte van het halve gebouw gestort. De penanten boezemzijde allen gemetseld tot onderkant dekzerken of 0,34 M + N.A.P. en begonnen met het stelen van deze dekzerken. over vier openingen tusschen de penanten de bogen geslagen. De vloeren tusschen de penanten boezemzijde zijn klaar. De gevelmuur boezemzijde opgemetseld tot 2,60 M + N.A.P. De betonvoet Westelijke gevel machinegebouw is gestort tot 2,60 M + N.A.P. en van de Oostelijke gevel tot 1,20 M + N.A.P. De bekistingen met bewapening voor de betonvoet Zuidelijke en Oostelijke gevel gesteld tot de bepaalde hoogte of 2,60 M + N.A.P.

De vloeren tusschen de penanten zeezijde zijn klaar. Frontmuur zeezijde over de persbuizen is opgemetseld tot de bepaalde hoogte of onderkant rollaag of 2,30 M + N.A.P. Vleugelmuur met tusschenpenant (Westkant) gemetseld tot onderkant dekzerken of 4,20 M + N.A.P., middenpenant met tusschenpenant en vleugelmuur (Oostkant) gemetseld tot 4 M + N.A.P. Stampbeton in de penanten voor ± de helft gestort. Het basaltwerk stortebed geheel en ontvangbed voor ¾ gedeelte gezet, maar nog niet gestopt en volgestort met beton. De sluisdeuren klaar, behalve het teeren en harpuizen.

Dam met omlegging zeedijk.
De dam in zee over eene lengte van 100 M¹ uit de bestaande kapglooiing klaar tot eene hoogte van 2,– M + N.A.P. en de overige lengte klaar tot ruim N.A.P. Deze week aan de dam belangrijke stormschade gehad. De omlegging zeedijk (Westkant) over eene oppervlakte van ± 600 M² met basaltzuilen bezet. De schoorsteen wel bekend.

Weekrapport 83, van zondag 23 juni t/m zaterdag 29 juni 1918

Weekrapport no. 83.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Behalve een gedeelte van de Roode Bremer zandsteen en Nedardsteen, waarvan de hoeveelheid niet met juistheid bekend, werden er geen materialen aangevoerd. Door de metselaars werd deze week gewerkt aan de bogen over de penanten boezemzijde en het afwerken van deze penanten. De timmerlieden aan het stellen van een hijschbeweging, de bekistingen voor de betonvoet Zuidelijke gevel machinegebouw en het stellen van de boogmallen en verdere profielen voor de metselaars. De heibazen met enkele andere werklieden aan het vervoeren en stellen van graniet. Door de steenzetters met grondwerkers werd er gewerkt aan de dam. Verder werd er gewerkt aan het vervoeren van materialen, als klei, puin basaltzuilen, metselsteen enz.▲ Terug naar boven