Navigatie

Vanwege de grote omvang van alle weekrapporten zijn deze in verschillende delen opgeknipt. Zie hieronder de links naar de verschillende delen.

Weekrapporten 4e kwartaal 1919

Weekrapport 146, van zondag 28 september t/m zaterdag 4 oktober 1919

Weekrapport no. 146.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

De beide metselaars werkten in het ketelhuis, het schoonmaken luchtkokers in de ketelblokken, het metselen van steunpunten onder de buisleidingen bijbouw, stellen zinkputten enz. De timmerlieden aan het opruimen en afbreken keeten, het hout spijkerschoon maken en inladen om te vervoeren naar den Haag, geholpen door enkele sjouwers of arbeiders. Eén van de heibazen een begin gemaakt met de beschoeiing ten Oosten van het machinegebouw. Verder werd er gewerkt aan het baggerwerk in zee, het vervoeren van de uitkomende stortsteen, schoonmaken en herstellen materialen bestemd voor den Haag enz. Woensdag avond 1 October werd door Krikke en Dikkerboom aan gevoerd één baggermachine, met zuiger en bakken. Dinsdag avond 7 October de tweede baggermachine met onderlossers. Heden morgen woensdag 8 October begonnen te baggeren. Zondag middag 5 October eene zending materialen van de machinefabriek „Jaffa” aangekomen en reeds gelost. Begonnen met het naar binnen brengen van deze materialen.

Weekrapport 147, van zondag 5 oktober t/m zaterdag 11 oktober 1919

Weekrapport no. 147.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

De metselaars bezig met het opknappen van verschillende kleinigheden, als binnen voegwerk in de kanalen ketels, hulp bij de monteurs enz. De timmerlieden werkten aan de beschoeiing, het klaar maken van de eikenstijlen voor keering vlotten, reparatie gereedschappen enz. De heibaas met enkele sjouwers werken de geheele week aan het maken van de beschoeiing ten Oosten van het machinegebouw. De overige arbeiders aan het opruimen, schoonmaken en inladen van spoor en kipkarren om te worden vervoerd naar den Haag. Verder enkele nog behulpzaam bij het naar binnen brengen van de materialen van de machinefabriek „Jaffa”, waaraan ook de geheele week door de monteurshulpen werd gewerkt. De monteurs aan het lossen van de aangevoerde materialen en het aanbrengen van de latten op de krooshekken. Door de baggermolen van Gebrs Broersma werd gebaggerd aan zeezijde en twee baggermolens van krikke en Dikkerboom aan het baggeren boezemzijde. Dinsdag 7 October met de 1ste en Donderdag 9 October met de tweede baggermachine begonnen te baggeren. Het baggerwerk zeezijde gaat de laatste dagen iets beter.

Weekrapport 148, van zondag 12 oktober t/m zaterdag 18 oktober 1919

Weekrapport no. 148.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Door de metselaars werd gewerkt aan het afwerken trappen penanten zeezijde en hulp bij de monteurs voor enkele kleinigheden. Eén heibaas met enkele sjouwers aan het maken beschoeiing en donderdag morgen begonnen met de voorbereiding voor het naar binnen brengen van de condensor's en freem van de machine D. Zaterdag middag de eerste condensor binnen gebracht en vandaag de tweede. Morgen (Dinsdag) denken we het freem van de machine binnen te krijgen. De condensor's in den kelder reeds gesteld, waaraan vandaag op herhaaldelijk aandringen met kracht werd gewerkt. De timmerlieden aan het vervoeren van de vloer- en wandtegels naar het machinegebouw, het stellen van de bekisting van een gedeelte vloer in het machinegebouw (recht voor den ingang zeezijde) het afhangen deuren in den bijbouw enz. De arbeiders aan het verzamelen van gereedschappen met materialen en ingeladen om te worden vervoerd naar den Haag, aan het opruimen in het ketelhuis, het lossen van eene lading turf voor brandstof baggermachine enz. Het baggerwerk in zee gaat deze week best, geen last van palen en stortsteen. Het baggeren aan boezemzijde vordert ook uitstekend. Donderdag middag het water aan boezemzijde voor het gebouw gekregen. Met den kelder lijkt het tamelijk goed, op twee plaatsen een weinig doorzweeten, doch geeft geen water. Boven de condensatie inrichtingen enkele boutgaten, maar niet van beteekenis tot nog toe.

Door de monteurs met hulpen werd gewerkt aan het afwerken krooshekken, het monteeren van verschillende buisleidingen, het stellen van de ijzeren kolommen onder de condensor's, het naar binnen brengen van aangevoerde materialen en uitpakken kisten met schroefbouten, kranen, koperwerk enz. De schilders aan het plamuren en oververven van de kozijnen en ramen in het machinegebouw en kelder, het afverven luchtkap op het ketelhuis en verder verfwerk voor de aannemers Gebrs Broersma's als het verven locomotief, schilderen van de ramen op de baggermachine, gereedschappen enz. Eén steenhouwer aan het hakken van dookgaten op de penanten boezemzijde, voor bevestiging schijven voor het ophalen krooshekken.

Weekrapport 149, van zondag 19 oktober t/m zaterdag 25 oktober 1919

Weekrapport no. 149.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Door de metselaars werd gewerkt aan het grondkeerend muurtje boezemzijde (Oostkant) en enkele kleinigheden bij de monteurs. De heibaas met enkele sjouwers aan het naar binnen brengen materialen machinefabriek, het maken van de beschoeiing, het inladen met een heikar en locomotief voor verzending naar den Haag enz. De timmerlieden aan het vervoer tegels, het opruimen tegelloods, het spijkerschoon maken van betonhout bestemd voor den Haag enz. De overige arbeiders of sjouwers aan het opruimen terrein en ketelhuis en het inladen van hout voor verzendig, het lossen van eene lading steenkolen (35 ton). Het baggerwerk in zee ging deze week best, maar gister en vandaag weer last van steen en palen. Het baggerwerk boezemzijde schiet goed en denken de volgende week met zand baggeren en ophoogen terrein te kunnen beginne. De tweede baggermachine gister terug gekomen. De monteurs begonnen met het stellen 1ste machine en verder monteeren buisleidingen. De ververs aan het plamuren pompen met buisleidingen.

Weekrapport 150, van zondag 26 oktober t/m zaterdag 1 november 1919

Weekrapport no. 150.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Door de timmerlieden met heibaas en eenige arbeiders werd deze week in hoofdzaak gewerkt aan de beschoeiing, als het aanbrengen gecreosoteerd plankhout, aanbrengen eiken deksloof, plaatsen palen voor verankering, aanvulling met grond enz. Door de timmerlieden werd verder gewerkt als hulp bij den schilder bij het inzetten nog ontbrekende glasruiten, opruimen betonhout onder de vloer op N.A.P., stellen bekisting voor de vloer boven het aanblaaskanaal in het ketelhuis, kleinigheden als hulp bij de monteurs enz. Door de arbeiders werd nog gewerkt aan het verzamelen en inladen van betonhout en andere materialen bestemd voor het werk in den Haag, het lossen van eene lading turf, deze week aangevoerd, het lossen van de stortsteen en palen aan zeezijde opgebaggerd enz. Bij het baggeren aan zeezijde de laatste dagen veel last van palen en stortsteen. Het baggeren aan boezemzijde gaat best en begonnen met het baggeren van zand en opspuiten van het terrein rondom de schoorsteen. (Dinsdag 4 November.) Door de monteurs met hulpen werd gewerkt aan het monteeren machine D, het monteeren pijpleidingen in het ketelhuis, het afhangen van de ijzeren deuren boven de bovenketels, het inbrengen van alle roosters in de onderketels, waarvoor de kantroosters in 't begin van deze week ontvangen. Dit gaf eene opruiming in het ketelhuis. De schilders aan het plamuren van de pompen, standpijpen, vacium ketel, buisleidingen langs den gevel zeezijde enz. Thans twee steenhouwers aan het bijwerken en schoonmaken Noorsch graniet penanten zeezijde. Vandaag begonnen met het storten van de beton voor de gewapende vloer boven de aanblaas kanalen in het ketelhuis.

Weekrapport 151, van zondag 2 november t/m zaterdag 8 november 1919

Weekrapport no. 151.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

De timmerlieden aan het maken van de laatste gecreosoteerde vlotten, waarvoor opnieuw hout is aangevoerd, het maken van de betonvloer in het ketelhuis voor de ketels, hulp bij de monteurs voor het hakken van gaten, afwerken beschoeiing enz. De heibaas met twee timmerlieden aan het trekken van palen, welke dienst hebben gedaan voor fundeering onder de locomobiel bij de bemaling fundeeringput. Door de arbeiders werd gewerkt aan het lossen van brandstoffen (turf) en het vervoeren naar de baggermachine, het opwerken van kaden langs de rookkanalen tijdens het opspuiten van het terrein, hulp op de baggermachine bij het opruimen en vervoeren palen en stortsteen. Bij het baggeren in zee steeds last van palen en stortsteen. Vermoedelijk thans (12 November) de slechtste plaats aan de Westkant gehad en denken hier deze week klaar te komen, aan de Westkant. Het baggeren aan boezemzijde en het opspuiten van het terrein rondom de schoorsteen gaat nog best. De laatste paar dagen 10 en 11 November aan boezemzijde weinig uitgevoerd wegens sneeuw en vorst. Vandaag weer begonnen.

Door de monteurs werd nog geregeld gewerkt aan het monteeren van machine D en het monteeren van verschillende leidingen in het ketelhuis. Monteur Ottenspoor, die Zaterdag aan de fabriek was geweest, deelde mij mede, dat er een begin was gemaakt met het opladen van de machine's voor de condensatie inrichting en machine B, waarvan het freem reeds op de motorschuit stond. Wij krijgen niet eerst machine C, zoals ik reeds in het vorige weekrapport heb vermeld, doch machine gemerkt B. Een gedeelte van de materialen, behoorende tot de levering van Gebrs Deprez, Zaterdag hier aangekomen, bestaande uit 6 veiligheidskleppen, 12 veiligheidsgewichten, 6 terugslagkleppen en twee kisten met appendages. Nog geen materialen voor het bordes langs de voorfronten van de ketels, waarover weer geschreven. Heden middag een monteur van Gebrs Deprez hier gekomen, om een en ander te monteeren. De schilders bezig voor de 2de maal de pompen te plamuren. De steenhouwers aan het bijwerken en schoonmaken graniet penanten zeezijde. De monteurs met hulpen zijn begonnen 's avonds bij de lamp te gaan werken tot 7 uur.

Weekrapport 152, van zondag 9 november t/m zaterdag 15 november 1919

Weekrapport no. 152.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Door de timmerlieden werden verschillende kleinigheden uitgevoerd, als mede stellen L ijzers onder de vloerplaten voor de luchtkanalen in het ketelhuis, hakken gaten in de machineblokken B en C, hulp opruimen palen bij de baggermachine enz. De sjouwers of arbeiders de eerste paar dagen aan het lossen turf en verder aanvoeren van turf naar de baggermachine. Bij het baggeren in zee gedurig last van stortsteen en palen en werd door het slechte weer, vorst, sneeuw en dan te lagen waterstand voor de sleepboot weinig uitgevoerd. Aan de Westkant ook nog niet klaar en krijgen wij geen tegenrampen, dan a.s. Zaterdag 22 November. Het baggeren aan boezemzijde ging deze week ook slecht, te veel last van grondijs en werd er de laatste twee dagen niet gebaggerd. Morgen denken ze aan boezemzijde weer te beginnen (21 November.) De monteurs nog steeds aan het monteeren machine D en gaat ook nog eenige weken mee heen. Als de twee machine en de machine's voor de condensatie inrichting komen, moesten er in 't belang van 't werk noodig een paar monteurs bij. De monteur van Gebrs Deprez begonnen met het monteeren van verschillende appendages aan de ketels. Maandag denken wij te beginnen met de aanvulling in het ketelhuis en het metselen van de vloer voor de ketels. (24 November.)

Weekrapport 153, van zondag 16 november t/m zaterdag 22 november 1919

Weekrapport no. 153.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

De timmerlieden begonnen met de aanvulling in de bijbouw, stellen hardsteenen neuten onder de deurkozijnen bijbouw, aangebracht het T ijzer voor versterking lichtkozijn in den Oostelijken gevel van het machinegebouw en verder het verrichten van sjouwerwerk, als lossen van stortsteen en palen opgebaggerd aan zeezijde. Gemaakt de gewapend betonnen deksels op de putjes voor afvoer hemelwater boezemzijde machinegebouw. Door de metselaar met opperman werd gewerkt aan het aangieten van het freem van machine gemerkt D met goedkeuring van den chefmonteur Mulder. Verder aangewerkt en gegoten de pompen, waarin nog nooit voldoende was voorzien. Aan de vloeren in het ketelhuis werd nog niet begonnen, zoolang wij aan het opspuiten zijn, gaat het moeilijk zand te laden. In zee met het baggeren Oostkant klaar en begonnen met het gedeelte nog zittende aan de Westkant. Nog steeds last van stortsteen en palen. De eene dag wat erger dan de andere, maar de laatste dagen er nooit geheel buiten. Woensdag 19 November weer begonnen te baggeren aan boezemzijde en thans met beide molens bezig met het baggeren van zand, zoodat de ophooging van het terrein flink vordert en tot heden gaat het uitstekend. De ophooging bij de schoorsteen reeds tot 20 cM beneden de betonfundeering onder de schoorsteen.

Vandaag opgespoten het terrein achter de beschoeiing aan de Oostkant van het machinegebouw, wat nu een mooie losplaats is geworden voor de materialen van de machinefabriek „Jaffa”. Het heeft er omgespand, dat voor den aankomst van deze zending gedaan te krijgen. Morgen vroeg (Dinsdag) denken wij met het lossen te beginnen en hopen Woensdag avond hiermee klaar te zijn. De monteurs nog steeds aan het monteeren met machine D en de monteur van Gebrs Deprez het aanbrengen van verschillende appendages en leidingen aan de ketels. De ververs begonnen met het in de verf schuren van de pompen met leidingen. Menigmaal beloofd maar nog niet uitgevoerd door Gebrs Broersma's het opruimen van steen en grond ter plaatse van hunne tijdelijke woning en het opbergen van de Beiersche graniet volgens afspraak met Jac. Broersma bij U laatste bezoek. Nogmaals zal ik Jac. Broersma hierop attent maken en U in 't laatste van deze week berichten.

Weekrapport 154, van zondag 23 november t/m zaterdag 29 november 1919

Weekrapport no. 154.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Behalve de baggerlieden en metselaar met opperman werd er door al het volk in hoofdzaak gewerkt aan het naar binnen brengen van de materialen van de machinefabriek „Jaffa”. Zaterdag middag was alles dan ook binnen gebracht. De metselaar met één opperman aan het metselen ketelhuis vloer en verschillende kleinigheden bij de monteurs. Aan zeezijde vordert het baggerwerk langzaam, nog steeds last van palen en steen. Het baggeren aan boezemzijde gaat deze week best en het terrein rondom het ketelhuis, schoorsteen en langs de walmuur bijna op de bepaalde hoogte. Door de monteurs met hulpen werd de eerste dagen gewerkt aan het lossen materialen en verder aan het monteeren machine D en verschillende buisleidingen op de ketels. De schilders nog steeds aan het plamuren van de pompen.

Weekrapport 155, van zondag 30 november t/m zaterdag 6 december 1919

Weekrapport no. 155.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Door de metselaar met opperman werd gewerkt aan hulp bij den monteur, voor aangieten voetstukken machine D en verder aan het metselwerk van de vloer in het ketelhuis. De timmerlieden werkten in hoofdzaak aan het vlot brengen van de onderlossers en verder aan het afwerken gecreosoteerde vlotten en ter plaatse brengen. De grondwerkers aan de aanvulling bijbouw en ketelhuis met zand. Dinsdag middag 3 uur raakte één van de onderlossers van Gebrs Broersma's op de kop van de dam. De sleepboot was hiermee op zee en reeds gelost, toen de kabel brak en sloeg op de kop van de dam. De tweede onderlosser sloeg lek op de Oostelijke glooiing en zonk ter plaatse. Vrijdag gelukte het de eerste genoemde onderlosser weer vlot te krijgen en werd naar de helling gesleept, door pompen boven water te houden. De andere ligt nog te zink. Het baggeren boezemzijde ging zijn gewonen gang en thans wordt er zand gespoten rondom de woningen en op het terrein achter de lijn van verplichte ophooging.

Weekrapport 156, van zondag 7 december t/m zaterdag 13 december 1919

Weekrapport no. 156.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Door de timmerlieden, metselaar en arbeiders werd deze week in hoofdzaak gewerkt aan de vloeren in het ketelhuis en bijbouw. Het ketelhuis met bijbouw met zand reeds aangeplempt tot onderkant betonvloer en de betonvloeren voor het grootste gedeelte gestort en een gedeelte vloer in het ketelhuis gemetseld. Twee timmerlieden bezig met het maken vaneen kast voor berging van reserve materialen als koperen kranen enz. van de machinefabriek „Jaffa”. Aan het baggeren in zee werd deze week niets uitgevoerd en het personeel van deze baggermachine bezig met het vlot brengen van den gezonken onderlosser tegen de Oostelijke glooiing Zaterdag op Zondag nacht hiermee klaar gekomen en vervoerd naar de helling van Gebrs De Boer te Lemmer. De baggermachine ook deze naar Lemmer vervoerd. Het baggeren boezemzijde gaat goed en met één baggermachine begonnen om de geul te baggeren in verbinding met de Teroelsterkolk. De loodgieter van Niermeyer aan het afmonteeren waterleidingen met closet's enz. in de bijbouw. Door de monteurs van de machinefabriek „Jaffa” werd nog geregeld gewerkt aan het monteeren machine D en verschillende leidingen over de ketels.

De schilders nog geregeld aan het in de verf schuren en voor de eerste maal oververven van de pompen met vacium ketel en verschillende buisleidingen. Wegens vorst werdt er door den metselaar en arbeiders de laatste dagen weinig uitgevoerd. Drie timmerlieden van de aannemers Gebrs Broersma's zijn overgegaan naar de Jong, om de dienstwoning mee af te timmeren.

Weekrapport 157, van zondag 14 december t/m zaterdag 20 december 1919

Weekrapport no. 157.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

De timmerlieden, metselaar en arbeiders aan het afwerken ketelhuis en bijbouw, als het maken van de vloeren, afhangen deuren, stellen hardsteenen dorpels en neuten met verdere omtimmering als architraven enz. Een paar dagen werd er gewerkt aan het sorteeren en aanvoeren van metselsteen voor ketelhuis vloer. Aan het baggerwerk in zee werd niets uitgevoerd en beide onderlossers waren op de helling. Wegens vorst in 't begin van de week werd aan boezemzijde niet gebaggerd en hier nog niet klaar gekomen. De monteurs van de machinefabriek „Jaffa” nog steeds aan het monteeren machine D en verschillende leidingen in het ketelhuis. De schilders aan het verven van de pompen, vacium ketel met leidingen. De monteur van Niermeyer klaar gekomen.▲ Terug naar boven