Navigatie

Vanwege de grote omvang van alle weekrapporten zijn deze in verschillende delen opgeknipt. Zie hieronder de links naar de verschillende delen.

Weekrapporten 4e kwartaal 1918

Weekrapport 97, van zondag 29 september t/m zaterdag 5 oktober 1918

Weekrapport no. 97.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
320 M³ grind. 278 M³ zand. 10 ton vuurvaste steen. 25 ton steenkolen.

Uitgevoerde werken.
Het opgaand muurwerk ketelhuis is thans opgemetseld tot onderkant uitmetseling onder de goten en oplegging kapspanten. De bekistingen pomp- en machineblokken weggenomen en het betonwerk afgewerkt. De steenzetters geregeld aan het opruimen verzakking talud omlegging zeedijk (Westkant). Bezig met het te pas maken van de sluisdeuren. Verder werd er gewerkt aan het opspuiten zandprofiel voor omlegging zeedijk (Oostkant), waarmee klaar gekomen. Dan werd er nog gewerkt aan het lossen van de aangevoerde materialen.

Weekrapport 98, van zondag 6 oktober t/m zaterdag 12 oktober 1918

Weekrapport no. 98.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
200 last basaltzuilen. 200 last stortsteen. 80 M³ metselzand. 10 ton steenkolen. 4985 KG balkijzer voor ketelbemetseling. Al het ijzerwerk voor kap machinegebouw met ketelhuis.

Uitgevoerde werken.
Het opgaand muurwerk ketelhuis behalve de topgevels is klaar. Begonnen met het metselwerk ketelblokken met rookkanalen. De bekistingen gesteld voor het Oostelijk penant zeezijde en scherm met bewapening en de bekistingen betonvoet onder het bijgebouw, waarmee nog niet geheel klaar. Betonvoet versterking walmuur gestort. Het betonwerk pomp en machineblokken afgewerkt en geteerd. Vrijdag drie monteurs gekomen en begonnen met het stellen van de kap machinegebouw. De steenzetters aan het opruimen talud omlegging zeedijk Westkant en het daar ter plaatse maken van een berm.

Met de werkzaamheden aan de dam Maandag weer begonnen, maar gaat weer langzaam, wegens gebrek aan vaartuigen en volk. Deze beide dagen één zolderschuit klei en één zolderschuit met stortsteen aangevoerd. (ieder 50 last.) Een gedeelte van het volk nog aan het lossen van aangevoerd metselzand. De zolderschuiten noodig voor het aanvoeren van de stortsteen, welke thans te Lemmer wordt gelost. Voor het aanvoeren van klei volgens bewering van de aannemers geen schepen te krijgen en moeten hiermee wachten, totdat de stortsteen is aangevoerd, waar nog een paar dagen voor noodig. Ook komen dan de zandlossers vrij en zullen hopen, dat het dan vlugger mag gaan.

Weekrapport 99, van zondag 13 oktober t/m zaterdag 19 oktober 1918

Weekrapport no. 99.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Materialen.
Aangevoerd drie ladingen zand, waarvan de hoeveelheid mij niet juist bekend.

Uitgevoerde werken.
Door de metselaars werd deze week gewerkt aan de topgevels van het ketelhuis, welke thans opgemetseld tot onderkant ronde kozijnen. Verder werd er gemetseld aan de ketelblokken, waarvan één opgemetseld tot onderkant stoelen onder de ketels en met het tweede begonnen. De timmerlieden aan het maken van een stelling voor het storten beton vleugelmuur met penanten zeezijde, het stellen bekistingen condensatie inrichting, het stellen van profielen bij de metselaars enz. Drie monteurs met één heibaas en twee sjouwerlui aan het stellen van de kap en deze week twee spanten met gordingen geplaatst. Aan de dam deze wee één zolderschuit met klei en vier met stortsteen gelost. (elke zolderschuit is 50 last.) Verder werd er gewerkt aan het lossen van aangevoerd metselzand, basaltzuilen, stortsteen enz, vermeld op het vorige weekrapport. De werkzaamheden aan de dam gaat op 't oogenblik iets beter.

Weekrapport 100, van zondag 20 oktober t/m zaterdag 26 oktober 1918

Weekrapport no. 100.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
15 ton steenkool. 15 ton briketten. 280 M³ metselzand 166 M³ grind.

Uitgevoerde werken.
Er werd deze week in hoofdzaak gewerkt aan het betonstorten vleugelmuur met penanten zeezijde, waaraan door al de metselaars, timmerlieden en eenige arbeiders werd gewerkt. Deze week twee zolderschuiten met klei en één half basaltzuilen en half puin aan de dam gelost. De kap van het machinegebouw voor de helft gesteld. Verder werd er gewerkt aan het lossen van de aangevoerde materialen.

Weekrapport 101, van zondag 27 oktober t/m zaterdag 2 november 1918

Weekrapport no. 101.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Materialen werden er deze week niet aangevoerd. Deze week werd er in hoofdzaak gewerkt aan het stellen van de ijzeren kap, het metselen van de schuif- en windwerkkasten in de penanten zeezijde, het storten van stampbeton in deze penanten, één bak klei met zand en een halve bak puin op de dam gelost en de steenzetters aan het zetwerk op de dam. Over het geheel werd er deze week weinig uitgevoerd.

Stand van het werk.
Het ketelhuis opgemetseld tot de hoogte van de kap of onderkant goot en de topgevels tot de halve hoogte of onderkant ronde ramen. Twee ketelblokken opgemetseld tot onderkant stoelen voor de ketels. Het metselwerk machinegebouw tot de bepaalde hoogte opgetrokken, behalve de Oostelijken gevel, welke op de hoogte van ± 5 Meter + N.A.P. is blijven staan. Alle topgevels aan het machinegebouw moeten nog verder door rollagen worden afgewerkt. De penanten boezemzijde met bogen zijn klaar, maar de filters in het middenpenant moeten nog worden geplaatst.

Met het afwerken van de pennanten zeezijde, als het metselen schuif- en windwerkkasten bezig. De pomp- en machineblokken zijn thans allen opgetrokken tot ± N.A.P. en één vloer van de condensatie inrichting gestort. De omleggingen van de gedeelten zeedijk wat het zandprofiel betreft in aansluiting met de bestaande zeedijk tot op ± 3,– M + N.A.P. Aan de dam wordt de laatste tijd weinig uitgevoerd en moet er nog ± 35 M¹ worde gemaakt. De ijzeren kap op het machinegebouw voor ⅔ gedeelte gesteld. Aan het opruimen van metselsteen Donderdag morgen laten beginnen, waarvoor zelf twee man aangenomen.

Weekrapport 102, van zondag 3 november t/m zaterdag 9 november 1918

Weekrapport no. 102.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
Al het benoodigde hout voor goten en luchtkap voor het machinegebouw en ketelhuis aangevoerd. De gordingen, tengels, latten en nok voor het machinegebouw aangevoerd.

Uitgevoerde werken.
Met het stellen van de ijzeren kap op het machinegebouw klaar gekomen. Door de metselaars werd deze week in hoofdzaak gewerkt aan de schuif- en windwerkkasten, waarmee klaar gekomen tot onderkant afdeksteenen. Verder klaar met het metselwerk 2de ketelblok. De timmerlieden als hulp bij de metselaars voor het stellen van profielen en graniet en verder aan het optimmeren van de pomp- en machineblokken tot de bepaalde hoogte. De steenzetters aan het zetwerk taluds omlegging zeedijk Oost- en Westkant. De grondwerkers aan het aanvoeren van basalt en puin voor de steenzetters, het aanvoeren van metselsteen en specie voor de Metselaars, het laden van de zolderschuiten met klei, zand en puin voor de dam enz. Aan de dam werd deze week niet gewerkt, wegens het te zink raken van de bom, waarop de heikar met hijschbeweging. Donderdag avond weer vlot gekregen en vervoerd naar Lemmer op de helling, waar het vaartuig eerst weer wordt hersteld.

Weekrapport 103, van zondag 10 november t/m zaterdag 16 november 1918

Weekrapport no. 103.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
Het nog resteerende gedeelte dakhout voor het machinegebouw.

Uitgevoerde werken.
De spanten voor het ketelhuis in elkaar geschroefd en vervoerd naar het ketelhuis. Van morgen twee spanten geplaatst. De metselaars klaar gekomen met het 3de ketelblok en begonnen aan het afwerken topgevels machinegebouw. De timmerlieden aan het onderdak brengen van het machinegebouw en voor ± ⅓ gedeelte onder het dakbeschot. Verder werd er door de timmerlieden gewerkt aan het stellen van de bekistingen pomp- en machineblokken. Voor twee pompblokken en één machineblok de bekistingen gesteld. Door de grondwerkers en steenzetters werd deze week in hoofdzaak gewerkt aan de dam, welke thans tot op ± 20 M¹ na gereed.

Weekrapport 104, van zondag 17 november t/m zaterdag 23 november 1918

Weekrapport no. 104.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
1700 zak portlandcement. 3 M³ mesk- bez- eikenhout voor de loopbrug. 11 M³ grenen hout voor goten, luchtkap enz. 7318 KG betonijzer.

Uitgevoerde werken.
De helft van de ijzeren kap op het ketelhuis is klaar. Door de metselaars werd er gewerkt aan het afwerken topgevels. De timmerlieden aan het onderdak brengen van het machinegebouw, het stellen van de bekistingen pomp- en machineblokken, het maken van eene stelling door het machinegebouw voor het storten van de beton in de pomp en machineblokken, het maken en stellen van mallen enz. De grondwerkers en steenzetters allen werkzaam aan de dam en thans bijna klaar. Het machinegebouw thans onder het houten dak en voor ¼ gedeelte onder de pannen.

Weekrapport 105, van zondag 24 november t/m zaterdag 30 november 1918

Weekrapport no. 105.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
240 M¹ betonbuis middellijn 15 cM binnenwerks, welke worden gebruikt bij het stellen van de bouten in de pomp- en machineblokken.

Stand van het werk.
Het machinegebouw is onderdak en gister moregen begonnen met het leggen van het zink in de goten en krimpen. De ijzeren kap op het ketelhuis is gesteld en begonnen met het verder onderdak brengen van dat gebouw. De metselaars bezig met het afwerken van de topgevels. De penanten boezemzijde geheel klaar en de penanten zeezijde met schuif- en windwerkkasten klaar tot onderkant deksteenen. De sluisdeuren allen draaibaar maar nog niet geheel afgewerkt. Twee pompblokken met één machineblok bijna opgestort tot de bepaalde hoogte of 2,67 M + N.A.P. De overige pomp- en machineblokken liggen ongeveer nog op N.A.P. De ketelblokken in het ketelhuis opgemetseld tot onderkant voetstukken en kunnen worden gesteld. De dam in zee is klaar, behalve enkele plaatsen nog herzetten. Het zandprofiel voor omlegging zeedijk Oost- en Westkant klaar en met het zetwerk bezig.

Weekrapport 106, van zondag 1 december t/m zaterdag 7 december 1918

Weekrapport no. 106.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
± 170 M³ metselzand. 82.500 KG portlandcement merk Heidelberg en Mannheim.

Uitgevoerde werken.
Klaar gekomen met het storten van de beton voor de eerste twee pompblokken met het aangrenzende machineblok tot de bepaalde hoogte van 2,67 M + N.A.P. De metselaars aan het afwerken topgevels machinegebouw. De drie topgevels boezemzijde (behalve de bovenste topsteenen gesteld) met de twee kleine topgevels zeezijde klaar. Op 't oogenblik bezig met het dicht metselen van den Oostelijken eindgevel. De timmerlieden aan het onderdak brengen van het ketelhuis, het stellen van de bewapening met bekistingen bijgebouw, hulp bij de metselaars enz. De heibazen met enkele sjouwers aan het hijschen van de hoeksteenen voor de topgevels, vervoeren heikar van het stortebed naar de rookkanalen enz. Een zinkwerker aan het leggen van zink in de krimpen en goten van het machinegebouw. De steenzetters met eenige arbeiders aan de verlenging stortebed. Verder werd er gewerkt aan het lossen van de aangevoerde materialen als zand.

Weekrapport 107, van zondag 8 december t/m zaterdag 14 december 1918

Weekrapport no. 107.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
± 197 M³ grind. ± 105 M³ zand. 160 M¹ betonbuizen voor stellen bouten. 20 ton steenkolen.

Uitgevoerde werken.
De timmerlieden klaar gekomen met het onderdak brengen van het machinegebouw met ketelhuis. Door de overige timmerlieden werd er gewerkt aan het stellen van de bekistingen betonvoet onder het bijgebouw, waarmee thans klaar en verder aan het stellen van profielen en hoeksteenen voor de metselaars. Door de metselaars werd er gewerkt aan de topgevels, doch weinig uitgevoerd, omdat er veel tijd met steigeren verloren gaat. Bij de aannemers wordt er steeds op aangedrongen en meer metselaars te nemen. Eén zinkwerker met het leggen van zink in de goten. De heibazen aan het hijschen hoeksteenen voor de gevels, het vervoeren kokesfilters enz. De arbeiders aan het lossen van de aangevoerde materialen.

Weekrapport 108 t/m 110, van zondag 15 december 1918 t/m zaterdag 4 januari 1919

Weekrapport no. 108 t/m 110.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

stand van het werk.
Het machinegebouw is onderdak en alle topgevels klaar behalve het stellen van de topsteenen. Het zink in de krimpen en goten en de afvoerbuizen voor het grootste gedeelte aangebracht. Twee stel pompblokken met twee machineblokken bijna klaar en opgestort tot de bepaalde hoogte en de overigen tot N.A.P. De beton voor beide condensatie inrichtingen gestort. Begonnen met het stellen loopkraan in het machinegebouw. Het ketelhuis is onderdak en begonnen met het opmetselen van de eindgevels. De schoorsteen is weer tot den betonvoet afgebroken. Begonnen met het te pas maken van de ramen in het machinegebouw. De overige werkzaamheden als penanten, omlegging zeedijk enz nog gelijk als genoemd op weekrapport no 105. De dagen tusschen de kerstdagen en nieuwjaar werd en zeer weinig uitgevoerd.▲ Terug naar boven