Navigatie

Vanwege de grote omvang van alle weekrapporten zijn deze in verschillende delen opgeknipt. Zie hieronder de links naar de verschillende delen.

Weekrapporten 3e kwartaal 1918

Weekrapport 84, van zondag 30 juni t/m zaterdag 6 juli 1918

Weekrapport no. 84.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Klaar gekomen met het metselen van de bogen en het afwerken van de penanten boezemzijde. De betonvoet onder den Zuidelijken gevel machinegebouw gestort. De laatste twee persbuizen afgewerkt en gestort. Begonnen met het metselen vleugelmuur zeezijde (Oostkant) vanaf 1,– M + N.A.P. Verder werd er gewerkt aan de dam en het aanvoeren van materialen. Het werk schiet slecht op, wegens gebrek aan metselaars. Op 't oogenblik maar 6 metselaars meer en wel werk voor 20 metselaars.

Weekrapport 85, van zondag 7 juli t/m zaterdag 13 juli 1918

Weekrapport no. 85.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerd een aak met basaltzuilen. Klaar gekomen met het storten van de betonvoet onder den Zuidelijken- en Oostelijken gevel van het machinegebouw. De metselaars aan het metselen v/d Oostelijken vleugelmuur met tusschenpenant zeezijde, welke thans op hoogte van onderkant dekzerk of 4,28 M + N.A.P. De timmerlieden begonnen met het optimmeren machine- en pompblokken 2de helft (Oostkant). Verder werd er gewerkt aan het stellen van de graniet zeezijde, het vervoeren van metselsteen, het maken van de dam, het lossen van basaltzuilen enz.

Weekrapport 86, van zondag 14 juli t/m zaterdag 20 juli 1918

Weekrapport no. 86.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Met het metselwerk vleugelmuur en penanten zeezijde klaar gekomen. De metselaars begonnen met het opgaand muurwerk Zuidelijken gevel van het machinegebouw. De timmerlieden werkten in hoofdzaak aan het stellen van kozijnen, profielen, bekistingen, pomp- en machineblokken enz. Begonnen met de omlegging zeedijk (Oostkant). Aan de dam werd deze week niets uitgevoerd. Begonnen met het maken van eene stelling voor het vervoeren van de sluisdeuren.

Weekrapport 87, van zondag 21 juli t/m zaterdag 27 juli 1918

Weekrapport no. 87.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
25 M³ puin. 6 stalen koppen en twee halsbeugels voor de sluisdeuren. 80 M³ kleigrond. Holle steen onder de ketels. 200 bos wiepbanden. 100 perkoenpalen lang 2,50 M.

Stand van het werk.
De zuig- en persbuizen zijn klaar en afgewerkt. De pomp- met machineblokken voor de helft gestort tot N.A.P. en voor de overige pompblokken de bekistingen gesteld. De penanten boezemzijde met bogen en vloeren klaar en aan zeezijde de penanten tot onderkant dekzerken. De gevels van het machinegebouw opgetrokken tot ± 4,50 M + N.A.P., zoodat alle deurkozijnen met beneden licht kozijnen zijn gesteld. aan het ketelhuis werd deze maand weinig uitgevoerd, alleen de ruimten tusschen de ketelblokken werd aangevuld met zand.

Stampbeton tusschen de penanten voor ± de helft gestort. Het stortebed met ontvangbed geheel klaar. Aan de dam werd deze maand weinig uitgevoerd, wegens het onstuimige weer en wachten op rijshout. De dam voor ± de helft klaar en gedurende het maken veel stormschade gehad. De omlegging zeedijk aan de Oost- en Westkant opgehoogd tot 1,– M + N.A.P. en aan de Westkant een gedeelte met basaltzuilen bezet. Met het inbrengen van de sluisdeuren een aanvang gemaakt. Zooeven aangekomen eene lading rijshout en wordt er met het maken van de dam weer begonnen.

Weekrapport 88, van zondag 28 juli t/m zaterdag 3 augustus 1918

Weekrapport no. 88.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerd drie ladingen rijshout voor het maken van kraagstukken te Westen van de dam. Twee halsbeugels voor de sluisdeuren Eene lading kleigrond. Damwand voor versterking walmuur.

Door de metselaars werd gewerkt aan het opgaand muurwerk machinegebouw. De timmerlieden aan het stellen van profielen en kozijnen. Voor versterking van het hooge muurwerk op de hoogte van bovenkant lichtkozijnen twaalf spanten in het machinegebouw geplaatst, waaraan nu verder het muurwerk en de bovenste lichtkozijnen kunnen worden geschoord. De grondwerkers aan het aanvoeren van zand, voor aanvulling van het terrein Oostkant machinegebouw en omlegging zeedijk. De steenzetters bezig met het zetwerk van de dam en begonnen met het maken van de wiepbanden voor de kraagstukken. Twee sluisdeuren beneden op het stortebed gebracht, waaraan nog weinig werd gewerkt, wat betreft het stelen van de sluisdeuren.

Weekrapport 89, van zondag 4 augustus t/m zaterdag 10 augustus 1918

Weekrapport no. 89.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
8018 KG betonijzer. (5006 KG zwaar 19 m/m en 3012 KG zwaar 25 m/m.) 30 M³ puin. 60 ton kleigrond.

Uitgevoerde werken.
Het metselwerk machinegebouw Zuidelijk en Westelijke gevel thans op hoogte van 8,40 M + N.A.P. De hoogte aanvulling Oostkant machinegebouw met omlegging zeedijk tot 1,– M + N.A.P. Begonnen met het vervoeren en plaatsen van de sluisdeuren en met de eerste bezig te pas maken. Begonnen met het maken van den berm langs de Westkant dam, waarvan 40 M¹ klaar. Klaar gekomen met het baggeren van de palen, voor zoover thans bekend.

Weekrapport 90 en 91, van zondag 11 augustus t/m zaterdag 24 augustus 1918

Weekrapport no. 90 en 91.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
Het benoodigde rijshout voor verlenging stortebed. 35 ton steenkolen. 50 M³ puin. Kleigrond voor de dam.

Op het volgende weekrapport zal de juiste stand van het werk worden vermeld.

Weekrapport 92, van zondag 25 augustus t/m zaterdag 31 augustus 1918

Weekrapport no. 92.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aan de pomp- en machineblokken werd de laatse weken niet gewerkt en zijn nog voor de helft klaar tot op de hoogte van N.A.P. De zuig- en persbuizen voor zoover deze van beton worden gemaakt zijn klaar. De penanten boezemzijde met bogen zijn klaar behalve het middenpenant, waarin de stampbeton nog moet worden gestort en de rollagen nog worden gemetseld. Het metselwerk van de penanten met vleugelmuren aan de zeezijde klaar tot onderkant dekzerken en de vulbeton gestort tot ± N.A.P. In den Westelijken vleugelmuur de windwerkkasten en schuifkasten gemetseld en de stampbeton tot onderkant dekzerk of afdekking gestort. Drie sluisdeuren draaibaar en met de vierde bezig. Met mestelwerk van den Zuidelijken en Westelijken gevel van het machinegebouw klaar en de topgevels opgemetseld tot onderkant afdekking of rollagen. Den noordelijken en Oostelijken gevel opgemetseld tot bovenkant lateien kleine lichtkozijnen.

Muurwerk ketelhuis nog op hoogte van bovenkant betonvoet en de ketelblokken op bovenkant betonplaat, waarop nog moet worden geplaatst het metselwerk onder de ketels. Het stortebed met ontvangbed geheel klaar. Het grondwerk omlegging zeedijk Oost- en Westkant tot op eene hoogte van ± 1,20 M + N.A.P. het ketelhuis met zand aangevuld tot bovenkant betonplaat onder de ketelblokken en rondom de schoorsteen tot onderkant rookkanalen. De dam in zee over een lengte van 150 M¹ klaar.

Weekrapport 93, van zondag 1 september t/m zaterdag 7 september 1918

Weekrapport no. 93.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Behalve den Oostelijken eindgevel het muurwerk machinegebouw op hoogte en kan de ijzeren kap worden gesteld. Begonnen met het metselwerk ketelhuis en het buiten voegwerk machinegebouw. Van de dam moet nog ± 35 M¹ lengte worden gemaakt, maar met het onstuimige weer kan er de laatste dagen niet aan worden gewerkt. Op het terrein werd heden aangevoerd de dakpannen met vorsten voor het machinegebouw en ketelhuis.

Weekrapport 94, van zondag 8 september t/m zaterdag 14 september 1918

Weekrapport no. 94.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
Twee filters om in het middenpenant boezemzijde. Het reservoir in het ketelhuis. De ijzeren pijpen voor afvoer van het hemelwater. 15 ton steenkolen.

Uitgevoerde werken.
Het metselwerk ketelhuis thans op hoogte van onderkant lateien over de uitsparingen voor het inbrengen ketels. Aan het metselwerk ketelhuis wordt deze week weining of niet meer gewerkt, omdat de aannemers zijn begonnen met het betonstorten pomp- en machineblokken in verband met aanvoer kap, om binnen in het machinegebouw vlakker terrein te krijgen, waar ook wel iets is voor te zeggen. In de tweede plaats om het terrein te Oosten van het machinegebouw te kunnen ophoogen met zand, waarvoor de baggermachine reeds is aangevoerd en morgen begint met de Westkant. Het is niet de bedoeling van de aannemers om het zand aan de Oostkant aan te sporen, maar op te spuiten. Zelf beweert Broersma dat het niets meer kost maar vlugger.

De uitsparing in de beton Oostelijken gevel moet dan eerst ook dicht worden gemaakt en wordt voor het inbrengen van de kapspanten m.i. weer lastig, maar de aannemers willen nu eenmaal opspuiten. Tijdens het betonstorten kan er niet worden gewerkt aan het metselwerk ketelhuis, daarvoor niet ingericht en zijn de metselaars behalve de voegers aan het sorteeren van de steen, waar nog niet voldoende van bleek te zijn. Dit was voorkomen, wanneer er steen op de ketelblokken in voorraad was gebracht. De steenzetters het gedeelte dam klaar gemaakt in aansluiting met de bestaande zeedijk en begonnen met het opruimen glooiing omlegging zeedijk Westkant. Aan het verlengen van de dam werd deze week niets uitgevoerd wegens het slechte weer. Ook wordt er deze dagen niet aan de dam gewerkt. Maandag prachtig weer maar geen materiaal om de klei aan te voeren en te lossen, alles op de helling. De aannemers willen nu probeeren om schepen te krijgen die de klei naar de dam vervoeren. Ik vrees, dat de dam dit jaar niet klaar komt en zullen dan genoodzaakt zijn de kop af te zetten. Het is nu half September en zie er deze week weer niets van komen. Bezig met het afhakken van de walmuur en de fundeering klaar. Denk deze week de beton nog te kunnen storten.

De opzichter W. Anema.

Weekrapport 95, van zondag 15 september t/m zaterdag 21 september 1918

Weekrapport no. 95.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerd 20 M³ metselzand. Aan het metselen opgaand muurwerk ketelhuis werd deze week niet gewerkt. Gister morgen (Maandag) hieraan weer begonnen. Aan de dam werd behalve het herstellen zetwerk voor rekening van de verzekering niets uitgevoerd. De zolderschuiten met bom, waarop de hijschbeweging nog op de helling en zal er deze week nog weinig van komen. De aannemers willen nu trachten voor het aanvoeren van klei naar de dam schippers te krijgen, maar ook nog niet voor elkaar. Er werd deze week in hoofdzaak gewerkt aan het beton storten pomp- en machineblokken, hulp bij het opspuiten omlegging zeedijk (Westkant), herstelling nieuwe Ophaalbrug, vervoeren sluisdeuren, het maken van stellingen voor het opspuiten zeedijk, het herstellen stormschade dam, voor rekening van de verzekering, het afhakken walmuur enz.

Weekrapport 96, van zondag 22 september t/m zaterdag 28 september 1918

Weekrapport no. 96.

Omschrijving der werken en bijzonderheden

Aangevoerde materialen.
215 M³ metselzand. 80 M³ grind. Oplegplaten onder de kapspanten.

Stand van het werk.
De pomp- en machineblokken thans allen gestort tot op de hoogte van N.A.P. Alle acht sluisdeuren draaibaar en bezig om deze deuren tegen elkaar te pas maken. Het metselwerk van de gevels machinegebouw behalve den Oostelijken tot bepaalde hoogte opgemetseld en kan de kap hierop worden gesteld. De Oostelijke gevel opgemetseld tot begin laag van het groote lichtkozijn. Het metselwerk van de gevels ketelhuis thans op hoogte van ± 5,– + N.A.P. Het zandprofiel omlegging zeedijk (westkant) op de bepaalde hoogte of ± 4 Meter + N.A.P.

Begonnen met het opspuiten zandprofiel omlegging zeedijk Oostkant, wat thans op hoogte van 1,20 M + N.A.P. Aan de dam werd de laatste weken niet gewerkt en moet er nog eene lengte van ruim 40 M worden klaar gemaakt. Verder is de stand der werkzaamheden genoemd als op weekrapport no 92.▲ Terug naar boven