Zoet water

Uit wiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Zoet water

Zoet water is essentiëel voor veel leven op aarde. Denk aan alle mensen die zoetwater gebruiken om te drinken en er hun eten mee klaar te maken naast alle andere toepassingen van zoetwater in het huishouden. Toch is maar een klein deel van al het water dat op aarde beschikbaar is zoetwater. Het merendeel is zoutwater. De zee en de oceaan zijn de meest sprekende voorbeelden, het meest spreekt de Dode Zee in Israël echter tot de verbeelding. Op een diepte van 392 m - NAP is het water in deze zee zo zout dat je er moeiteloos op blijft drijven. Na het bad in de Dode Zee is het raadzaam de zoutaanslag met zoetwater af te spoelen.

De laatste keer dat er in Nederland op grote schaal zout in zoetwater veranderde was in 1932 bij de afsluiting van de Zuiderzee tot IJsselmeer. Het duurde nauwelijks drie jaar voordat er een zoetwatercultuur was ontstaan. Dat komt omdat het nieuwe IJsselmeer alleen maar zoetwater wordt gevoed vai de grote rivieren en het hemelwater en in de winterperiode het bevroren ijs als het een strenge winter is.

In Nederland en met name in de zomermaanden als het erg droog is, is het weerkerend probleem om de ,,zoutwatertong" die op de Nieuwe Waterweg vanaf de Noordzee binnendrijft tegen te houden. De zoutwatertong schuift verder naar het oosten op als er niet voldoende aanbod van zoetwater op de grote rivieren is. Vooral voor de land- en tuinbouw is dit in het gebied rond Rotterdam een groot probleem. Tuinders hebben omd ie reden vaal grote waterbassins bij de kassencomplexen aangelegd om al het hemelwater op te vangen.

Zoetwater is van groot belang in de agrarische sector: land- en tuinbouw. Veehouderijen zijn eveneens afhankelijk van voldoende zoetwater.

Nederland verkeert in de gunstige omstandigheid dat er doorgaans voldoende zoetwater voorhanden is, de aanvoer via Rijn, IJssel en Maas is vrij constant. Echter een paar keer gaat het mis en er is of dreigt er een tekort aan zoet water.

Met name voldoende neerslag in het voorjaar vanaf april tot medio juli is gewenst vanwege alle gewassen die op het land zijn ingezaaid. Het vee gaat in deze periode weer de wei in, er moet voldoende gras op het land staan om van te eten maar ook om te kunnen hooien. De voorraad vers of kuilgras dient weer op peil te worden gebracht, na iedere zomer komt ook weer het najaar en een winterperiode.

Het ir. D.F. Woudagemaal slaat alleen water uit vanuit de Friese boezem naar het IJsselmeer. In tijden van een tekort aan water wordt de inlaatsluis naat het Woudagemaal open gezet en stroomt het zoete water vanuit het IJsselmeer naar binnen de boezem in.

In deze maand (juli 2013) wordt dat op grote schaal gedaan. Niet alleen de provincie Friesland heeft dringend behoefte aan voldoende water ook de andere aan het IJsselmeer grenzende provincies doen een beroep op het IJsselmeer. Het gaat om Groningen, deze provincie heeft onvoldoende zoetwater om aan de behoefte te kunnen voldoen en heeft daarom water uit het IJsselmeer nodig, dat wordt aangevoerd via Friesland (Prinses Margrietkanaal) en via Overijssel en Drenthe. De andere provincies zijn: Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en in iets mindere mate ook Zuid-Holland.

Omdat iedereen zoetwater uit het IJsselmeer wil halen zorgt ervoor dat de te verdelen hoeveelheid kleiner wordt als iedereen dat ongelimiteerd zou blijven doen.

Dat maakt het noodzakelijk om een waterplan voor het IJsselmeer op te stellen. Hierin wordt vastgelegd wie wat krijgt en hoeveel. Dit Deltaplan moet medio 2015 gereed zijn. De kern van het plan zal zijn dat er vooral in de wintermaanden (oktober - april) als er veel neerslag valt meer water in het IJsselmeer blijft en dat niet al het water direct naar het buitenwater (Waddenzee of Noordzee) wordt gebracht. Het peil op het IJsselmeer zal in de winter hoger liggen dan het huidige winterpeil. Hoeveel dat zal zijn zal binnen het Deltaplan worden vastgelegd. Een ander onderdeel van het plan is dat binnen de provincies meer water wordt vastgehouden. Niet al het regenwater zal direct naar de boezem worden afgevoerd, zou dat wel gebeuren dan is dat gebied het ,,gebeidseigen" water kwijt. Door het vast te houden kan het in het voorjaar weer gebruikt worden als er dringend behoefte aan voldoende sproeiwater voor land- en tuinbouw is. Mocht er in het voorjaar voldoende hemelwater vallen en staat de boezem vol dan kan er altijd nog worden besloten om water af te voeren.

Voor waterschappen wordt het een uitdaging om de waterbalans te vinden: niet teveel water in de wintermaanden vasthouden maar wel voldoende om in ieder geval in het voorjaar, het groeiseizoen aan een toenemende vraag te kunnen voldoen. Water moet opgevangen worden zodnde rdat het overlast mag veroorzaken. Zomer- en winterpeil op het IJsselmeer en in de boezemstelsels van de waterschappen kunnen in de nabije toekomst aan grotere schommelingen onderhevig zijn dan nu het geval is, al zal het eerder om decimeters gaan dan om een meter.

In Nederland valt plm. 750 mm regen per jaar. Wat de laatste jaren zichtbaar wordt is dat er met name in het verstedelijkt gebied (Randstad) meer zware clusterbuien in de nazomer vallen. Ook recente voorbeelden van ondergelopen campings in de zomer halen meer dan eens het nieuws. In een extreem droge zomer als er sprake is van een watertekort kan er sprake zijn van het uitdrogen van de grond. In 2003 haalde de weggeschoven veendijk bij Wilnis in de provincie Utrecht daarom het nieuws. Waterschappen zijn alert als het langere tijd droog is, niet alleen vanwege mogelijke scheuren in de grond maar ook vanwege toenemende verzilting van het water in de bodem. Met name in het westen en noorden speelt dit een rol. Hoe langer het droog blijft en hoe groter het watertekort wordt neemt de kans op verzilting toe.

Wie goed rondkijkt in Nederland ziet dat er veel maatregelen zijn of worden genomen om de doelstelling: water langer vast te houden effect beginnen te krijgen. Het laten meanderen van stroombeken, het aanleggen van nieuwe dobben of plassen, het aanleggen van retentiegebieden. Ook in nieuwe woonwijken wordt de waterparagraaf nadrukkelijk uitgevoerd, er komen meer slootjes en poeltjes. Alles met het doel om water vast te houden.

Voor het Woudagemaal heeft dit tot gevolg dat het minder vaak noodzakelijk zal zijn om water af te voeren. Het Wetterskip Fryslân houdt er zelf rekening mee dat het J.L. Hooglandgemaal in Stavoren minder vaak zal draaien omdat er effciënter met het aanbod van water en de vraag kan worden gestuurd. En als het Hooglandgemaal minder vaker ingezet zal worden dan heeft dat onvermijdelijk ook gevolgen voor het aantal draaiuren van het Woudagemaal.

Het klinkt wat vreemd: in Nederland is op sommige momenten serieus sprake van een watertekort. In Lelystad is het Landelijk Coördinatiecentrum Waterverdeling gevestigd om eventuele tekorten op tijd te signaleren en naar oplossingen te zoeken.