Je persoonsgegevens op deze website

Op de website van Wouda's Wiki maken we gebruik van analytische cookies om het gebruik van de website te kunnen meten. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.

Analytische cookies zijn cookies waarmee we het gebruik van de website kunnen meten.

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, meten we met behulp van de software van Google Analytics hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke onderdelen van de website het meest bekeken worden. Hiervoor gebruiken we cookies.

We gebruiken Google Analytics om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vragen en wensen van de bezoekers. Hiervoor bewaart je browser een klein tekstbestand, een zogenaamd cookie. Deze wordt op jouw computer geplaatst als je onze site bezoekt.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden door Google Analytics statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages kunnen wij niet herleiden tot personen.

We gebruiken geen cookies om je op andere websites te volgen.

Bezwaar tegen gebruik van cookies

Voor gebruik van de functionele- en analytische cookies is geen toestemming vereist. Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, kun je ze uitschakelen via de instellingen van je browser (internetprogramma).