Wetterskip Fryslân

Uit wiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Wetterskip Fryslân

300x182

Een waterschap in Nederland is een bestuursniveau dat de waterhuishouding behoort te controleren en te regelen. De taken van een waterschap in Nederland zijn onder andere de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Daarnaast is een waterschap vaak ook verantwoordelijk voor wegenbeheer en vaarwegenbeheer. Het algemeen bestuur van een waterschap in Nederland wordt gekozen voor een periode van vier jaar middels de waterschapsverkiezingen.

Water raakt en beïnvloedt de belangen van boeren, burgers, natuur, milieu en recreatie. De samenwerking met andere organisaties en overheden is daarom van groot belang: Provinsje Fryslân, Provinciale Waterstaat, gemeenten. Op deze wijze kan een waterschap deze taken zo goed mogelijk uitvoeren en waar mogelijk maatwerk leveren.

Dijkbeheer

Het beschermen van het gebied tegen wateroverlast en overstroming door het beheren en onderhouden van vele kilometers aan dijken en kaden.

350×202px

Waterkwantiteitsbeheer

De zorg voor de hoeveelheid oppervlaktewater door het beheersen van het waterpeil in de Friese boezem, kanalen vaarten, sloten, beken en meren en de zorg voor een goed evenwicht tussen de aan- en afvoer van oppervlaktewater.

Waterkwaliteitsbeheer

De zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater door het zuiveren van het rioolwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties, het verstrekken en controleren van lozingsvergunningen en het onderzoeken van de waterkwaliteit.

Vaarwegbeheer

De zorg voor de vaarwegen in polders, door het op diepte houden van vaargeulen, het beschermen van de waterkanten tegen golfslag en het bedienen van sluizen en ophaalbruggen.

zie ook:
Zijlen en sluizen in breed perspectief
Waterschap)