Onderhoud stoomgemaal

Uit Wouda's Wiki
Versie door imported>Jan Pieter Rottine op 8 okt 2014 om 11:31

Voer hier de niet op te maken tekst in(Deze pagina is nog in bewerking)

Aan het ir. D.F. Woudagemaal wordt planmatig en regelmatig onderhoud gepleegd. Zoals bij iedere bedrijfsvoering doen zich bij het gemaal daarnaast ook nog vaak kleine problemen voor, die meteen moeten worden verholpen om eventueel zo nodig later op een rustig moment nog eens onderhoudsmatig te kunnen worden aangepakt. Zo is er vrijwel altijd wel wat te doen om het gemaal weer klaar te krijgen voor het volgende stormseizoen.

Ieder waterschap rekent met een stormseizoen dat loopt van 1 oktober tot 1 april. In die tussenliggende periode mag er geen regulier onderhoud worden verricht aan een gemaal en dus ook niet aan het ir. D.F. Woudagemaal. Tijdens het stormseizoen moet het gemaal maalvaardig zijn.

In het verleden is er nauwelijks op grote schaal onderhoud verricht aan de bouwdelen onder de waterlijn.

In de jaren negentig van de 20e eeuw is er twee keer groot onderhoud verricht aan de schoorsteen. In 1993 heeft men gewerkt aan de binnenzijde van de schoorsteen: schoonmaken en het herstel van vervallen metsel- en voegwerk voor een totaalbedrag van f 303.192,-.
Daarna volgde het onderhoud aan de buitenzijde van de schoorsteen: schoonmaken, voegwerk, ontroesten van het ijzerwerk: de klimbeugels en de bliksemafleider. Totale kosten van deze werkzaamheden: f 317.853,-

In 2011 is het geheel boven de waterlijn gerestaureerd: gevels, metsel- en voegwerk en schilderwerk.

In de zomers van 2012, 2013 en 2014 vond in en met name rond het bijna 100 jaar oude Woudagemaal een unieke restauratie plaats.
Er werden zaken onder handen genomen die in de bestaansgeschiedenis nog niet eerder onder handen zijn genomen en die mogelijk en als het goed is pas over een kleine honderd jaar weer herhaald worden. Denk hierbij aan de smeedijzeren hekwerken rond het gemaal, de fundering en de catacomben en niet te vergeten de oorspronkelijke stormvloeddeuren uit 1917.

In het bezoekerscentrum behorende bij het Woudagemaal staat in de belevingsexpositie een fraai object vol interessante informatie over de restauratie. Ook op de website van het Woudagemaal leest en ziet u aan de hand van vele foto's wat er zoal gedaan is in het kader van de restauratie. Hierin onder andere aandacht voor:

  • het herstellen van metsel- en voegwerk,
  • het herstellen van betonwerk,• staalwerkzaamheden,
  • smidswerkzaamheden,
  • restauratie van de stormvloeddeuren,
  • asbestsanering van de ketels (in een zogenaamd “containment” oftewel onderdruk tent),
  • bijkomende werkzaamheden.

De voorbereidende werkzaamheden bestonden onder andere uit het plaatsen van schotten om in het droge te kunnen werken en het plaatsen van ballastgewicht op de vloeren, zodat deze niet gaan opdrijven door de waterdruk onder de vloeren.

IMG 2146 stormseizoen jan 2012 a.jpg Het Woudagemaal in het stormseizoen, januari 2012. De vloeddeuren van sectie A zijn reeds verwijderd als voorbereiding op de renovatiewerkzaamheden in de zomerperiode. Deze verwijdering heeft dus geen effekt op de maalvaardigheid.

IMG 0156 restauaratie A betonblokken.jpg Restauratie van sectie A in 2012: het plaatsen van betonblokken om de vloer niet op te laten drijven bij drooglegging van de sectie

Het volgende verslag in beeld en informatie geeft een unieke inkijk in de detailconstructie van het ir. D.F. Woudagemaal.

Grote en kleine onderhoudswerkzaamheden, zoals de restauratiewerkzaamheden in 2012 van Sectie A, zowel aan boezem- als aan zeezijde, moeten dus buiten het stormseizoen om worden verricht en zijn daarom steeds na 1 april van start gegaan en ze moeten dan voor 1 oktober weer zijn afgerond.

IMG 0157 restauratie A drooglegging.jpg De drooglegging van sectie A in 2012

Deze restauratie richt zich vooral op de delen onder de waterlijn: sluisdeuren, betonwerk, metsel- en voegwerk.

De secties B, C en D werden daarna op dezelfde wijze gerestaureerd. Hieronder volgt een gedetailleerd verslag:

Week 14 van 2013:

400×300px Aan de boezemzijde worden stempels geplaatst tussen de penanten. Omdat de waterdruk (ca. 3,5 m) aan de buitenzijde van de penanten blijft, moet die druk opgevangen worden zodat de penanten niet door de waterdruk gaan verschuiven.

400×300px De in 2012 gerestaureerde stormvloeddeuren van sectie A (oostzijde van het Woudagemaal) worden teruggeplaatst. Het metselwerk in deze sectie is gerestaureerd. 1 deur weegt ca. 14 ton en is 9 meter hoog en 6 meter breed.

400×300px De overige 6 deuren worden gedemonteerd en op een ponton geplaatst. Vervolgens worden de deuren getransporteerd naar Kampen waar ze worden gerestaureerd.

300×400px Vanwege een asbestsanering van de stoomketels is voor ketel 3 en 4 is een steiger geplaatst. Hier wordt later plastic op aangebracht, zodat er een dichte tent ontstaat, waarin onderdruk gecreëerd wordt. Hierdoor kunnen er geen asbestdeeltjes buiten de tent komen en kan er op een veilige manier het asbest verwijderd worden.

Week 15 van 2013:

400×300px De deuren die vorige week zijn verwijderd, liggen in opslag. Hier is goed te zien dat een aantal onderdelen van de deuren in slechte staat zijn.

400×300px Een windwerk, zoals deze uit de windwerkkasten komt. Een windwerk zorgt ervoor dat de stormvloeddeuren gesloten en geopend kunnen worden. De windwerken worden schoon gestraald om vervolgens beoordeeld te worden welke delen vervangen worden.

400×300px Ook aan de IJsselmeerzijde worden stempels geplaatst om de waterdruk op te kunnen vangen.

300×400px De steiger t.b.v. de asbestsanering van de stoomketels 3 en 4 is voorzien van plastic. De mensen in de tent werken met adembescherming om veilig het asbest te kunnen verwijderen.

Week 16 van 2013

400×300px Aan de boezemzijde zijn de schotten geplaatst om de restauratiewerkzaamheden droog uit te kunnen voeren. De schotten zijn voorzien van een rubberband die voor een afdichting zorgt en het bestaande metselwerk beschermt tegen beschadiging. Ook zijn de betonblokken duidelijk te zien, die als ballastgewicht dienen voor de waterdruk onder de vloeren. Het water wordt geleidelijk weggepompt tijdens het plaatsen van de betonblokken, zodat de druk op de vloer min of meer gelijk blijft.
In totaal worden er bijna 1000 (400 aan de boezemzijde en 600 aan de IJsselmeerzijde) betonblokken geplaatst.

400×300px De muren worden schoongestraald met hoge druk, zodat beoordeeld kan worden waar restauratiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. In totaal moet er ca. 3000 m2 metselwerk worden schoongemaakt.

400×300px Een muur die is schoongestraald. De muur in het volgende vak is nog niet schoon gestraald, een groot verschil.

400×300 Het plaatsen van schotten aan de IJsselmeerzijde om de restauratiewerkzaamheden droog uit te kunnen voeren. Deze schotten zijn 5 meter hoog en 18 meter breed.

Week 17 van 2013

300×400px De Boezemzijde is volledig droog en schoongemaakt. Dit is een eerste blik op de muur die normaal gesproken onder water zit. Een groot gedeelte van het voegwerk is niet meer aanwezig.

400×300px De IJsselmeerzijde wordt geleidelijk droog gezet. De eerste meter is nu uit het uitstroomkanaal gepompt. Door het verschil in waterniveau worden de schotten tegen de muren gedrukt, waardoor deze nagenoeg waterdicht worden afgesloten.

Week 18 van 2013

300×400px Een voorbeeld van betonschade dat te zien is op verschillende locaties. Deze scheuren zullen hersteld worden.

300×400px De betonblokken worden geplaatst aan de IJsselmeerzijde. Met behulp van een duiker worden deze op de juiste plaats gezet, zodat het gewicht goed verdeeld is.

400×300px Diverse trappen zijn geplaatst om op een fatsoenlijke en veilige manier naar beneden in de instroomkanalen aan de boezemzijde te komen.

Week 19 van 2013

400×300px Het metselwerk wordt voorafgaand aan de werkzaamheden beoordeeld om te kunnen bepalen waar herstelwerkzaamheden plaats moeten vinden. Er wordt aangegeven welke delen van het voegwerk verwijderd moeten en worden en wat kan blijven zitten.

Week 20 van 2013

400×300px Schade aan de muur in de kelder van het gemaal. Door middel van het afkloppen met een hamer op het beton, worden de schadeplekken gevonden. Vervolgens worden deze plekken open gekapt tot achter de wapening, zodat er een goede reparatie kan plaats vinden.

400×300px De windwerken worden beoordeeld nadat ze zijn gestraald. Een windwerk is bedoeld om de stormvloeddeuren te openen en te sluiten. Per windwerk wordt gekeken welke onderdelen behouden kunnen blijven en welke onderdelen vervangen moeten worden.

300×400px Diverse gietijzeren onderdelen van de windwerken. Deze onderdelen zijn nog in goede conditie.

400×300px Ballast is geplaatst aan de IJsselmeerzijde. Door het grotere vloeroppervlak, moet hier meer ballast worden geplaatst dan aan de boezemzijde.

Week 21 van 2013

300×400px De stalen delen van de zuigbuizen (aan de boezemzijde), zijn gestraald en er is een eerste laag coating aangebracht.

300×400px Nieuwe steunpunten worden in de muur geplaatst, op exact dezelfde locatie als de oude steunpunten. Deze steunpunten zijn bedoeld om de krooshekken op hun plaats te houden.

300×400px De klemmen voor de halsbeugels van de stormvloeddeuren worden beoordeeld om te bepalen welke restauratiewerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Deze beugels houden de stormvloeddeuren op hun plek en worden ook gerestaureerd.

400×300px Voor de restauratiewerkzaamheden aan de IJsselmeerzijde worden steigers geplaatst, zodat alle muren gemakkelijk bereikbaar zijn.

Week 22 van 2013

22-1 k.jpg Een voorbeeld van betonschade aan een betonnen balk in de kelder van het Woudagemaal. Deze wordt gerepareerd.

300×400px Een taatskuip (een grote bak die tegen een muur wordt geplaatst en leeggepompt om droog te kunnen werken) is geplaatst om de inlaatconstructie voor de condensoren te kunnen beoordelen en te restaureren. De inlaten zitten in de middelste penant aan de boezemzijde.

400×300px De stalen inlaatconstructie is verwijderd en deze wordt gereinigd, gestraald en gerestaureerd.

Bestand:22-4 k.jpg:300×400px De buizen die het water naar de condensoren leiden. De inlaatconstructie zoals deze op de vorige foto te zien is, zorgt ervoor dat een groot gedeelte van bijvoorbeeld takken e.d. niet de condensor bereiken.

300×400px Eerste betonreparatie van de zuigbuizen aan de Boezemzijde.

Week 23 van 2013

300×400px Onderdelen van een windwerk (een machinewerk voor het handmatig openen en sluiten van een schuif) voor de omloopriolen aan de IJsselmeerzijde. De onderdelen worden beoordeeld welke te repareren zijn en welke vervangen moeten worden.

400×300px De muren aan de IJsselmeerzijde worden gereinigd met water, waarna er een beoordeling plaats vindt welke delen opnieuw gevoegd moeten worden.

300×400px Een blik in een (nog onbehandelde) persbuis aan de IJsselmeerzijde

Week 24 van 2013

400×300px De steunen voor de geleiderollen worden opnieuw aangebracht. Door middel van het frame komen de steunen op de juiste positie en kan de geleiderol weer aangebracht worden.