Ingeland

Uit wiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Ingeland

Iedere Nederlander is ingeland van een waterschap of een hoogheemraadschap. Eigenlijk kan de betekenis van ingeland nog het beste opgevat worden als geregistreerd bij, en in Friesland/ Fryslân is dat het Wetterskip Fryslân (Leeuwarden). Iemand die in Friesland woont en bezittingen heeft buiten het werkgebied van het Wetterskip is voor dat bezit ook ingeland van een ander waterschap. Bijvoorbeeld: er woont iemand in Zuidwolde (Dr), en deze inwoner heeft een perceel grond in de Weerribben dan is betrokkene ingezetene van het Waterschap Velt en Vecht (Coevorden)waar het dorp Zuidwolde onder valt en van het Waterschap Reest en Wieden (Meppel) waar de kavel grond in de Weerribben onder valt. Noot: het Waterschap Velt en Vecht gaat in 2014 maar uiterlijk 2015 fuseren met het Waterschap Regge en Dinkel (Almelo). Er bestaan twee grote categorieën: gebouwd en ongebouwd. De gebouwde categorie: iedereen die een huis heeft en ongebouwd is bijvoorbeeld de agrariër met een akker en of weiland.

In het verleden kwam het voor dat sommige bewoners van een huis of woonboot geen ingeland waren omdat het huis ,,buitendijks" staat. Het waterschap of hoogheemraadschap heeft dan ook geen dijk te onderhouden om het huis tegen een mogelijke overstroming te beschermen.

Ingeland zijn betekent ook belastingplichtig zijn. Als overheidsorgaan, dat op gelijke hoogte staat als de gemeente, mag een waterschap of hoogheemraadschap belasting heffen.

De ingeland heeft dan op zijn beurt weer kiesrecht voor het algemeen bestuur van het waterschap. Het algemeen bestuur kiest dan weer een dagelijks bestuur. Sinds enkele jaren heeft de politiek zijn intrede gedaan binnen het bestuur en wordt er basis van lijsten gekozen, de meeste kandidaten zijn verbonden aan een politieke partij. Omdat de opkomst bij deze, schriftelijke, bestuursverkiezing al jarenlang uitzonderlijk laag is, is de vraag hoe lang de ingeland het bestuur nog kan kiezen. Het alternatief kan zijn dat de verkiezing overgelaten wordt aan de gemeenteraad.

Als dat gaat gebeuren is er sprake van een getrapte verkiezing. De stemgerechtigde inwoner kiest de gemeenteraad van zijn/ haar gemeente en vervolgens kiest de gemeenteraad, en in de praktijk zullen dit de gemeenteraden zijn van alle gemeenten die in het werkgebied van een waterschap liggen, het algemeen bestuur. Vergelijk de wijze waarop de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal worden gekozen. De stemgerechtigde Nederlander kiest de leden van Provinciale Staten van zijn/ haar provincie. De leden van de nieuwe Provinciale Staten van iedere provincie brengen een stem uit voor de leden van de Eerste Kamer. Ook al zijn verkiezingen geheim juist bij het kiezen van de Eerste Kamer gaat nogal wat rekenwerk aan vooraf. Het kan lonend zijn om door middel van afspraken en tactische keuzes toch een zetel binnen te halen. Dat rekenwerk kan plaatsvinden omdat bekend is hoeveel statenleden er zijn en hoeveel zetels de Eerste Kamer heeft (75) en hoeveel deelnemende partijen er zijn. De verdeling van de restzetels maakt het hele proces dan weer ingewikkeld.

De stemgerechtigde ingeland heeft naast actief ook passief kiesrecht. Evenals lid voor de gemeenteraad kan iemand zich kandidaat stellen voor een bestuurszetel.