Gedenkboek Jaffa/Voorwoord

Uit Wouda's Wiki
Versie door imported>Cierick Goos op 13 sep 2021 om 21:51 (Illustraties toegevoegd)
Naar navigatie springen Naar zoeken springenGedenkboek Jaffa p6. Header.png

VOORWOORD

Wij hebben gemeend de officieele opening van het stoomgemaal nabij Lemmer als een welkome gelegenheid te moeten aangrijpen om ’t een en ander omtrent voorgeschiedenis, ontstaan en inrichting van dit in alle opzichten voortreffelijk werk vast te leggen.

’t Ligt voor de hand, dat zonder de welwillende medewerking van alleszins bevoegden zulk een voornemen onuitvoerbaar zou zijn. We willen daarom in de allereerste plaats onzen warmen dank betuigen aan den WelEd. Gestr. Heer ir. D.F. Wouda voor de door hem zoo ruimschoots verleende en niet genoeg te waardeeren gegevens, die de samenstelling van dit gedenkschrift hebben mogelijk gemaakt.

Voorts een woord van oprechten dank aan den samensteller, die uit bescheidenheid onbekend wenscht te blijven. Dank zij zijne medewerking zijn de tallooze en verscheiden bijzonderheden tot een goedsluitend en boeiend geheel saamgesmolten, terwijl hij zich bovendien van zijn taak als gids uitmuntend heeft gekweten.

Wij hopen van onzen kant de voldoening te smaken, door de uitgave van dit gedenkboekje de aandacht van vele belangstellenden te vestigen op dit in moeilijke oorlogsjaren totstandgekomen grootsche werk.


N.V. MACHINEFABRIEK "JAFFA"
v/h Louis Smulders & Co.
H.J.F. SMULDERS,
J.F.L. SMULDERS,
Directeuren. 


Gedenkboek Jaffa p7. Provinciaal-Stoomgemaal aan de Teroelsterkolk nabij Lemmer.png Provinciaal-Stoomgemaal aan de Teroelsterkolk nabij Lemmer gezien van de Boezemzijde.


Gedenkboek Jaffa p9. Footer.pngVolgende deel ──>